ขั้นตอนที่ 1 : สร้างแบบประเมิน
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9
รายชื่อการประเมิน เริ่มประเมิน สิ้นสุด สถานะ การจัดการ
  แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการอบรม PDCA+ADLI   

26 ธ.ค. 2555 11 ม.ค. 2556 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

 

แบบประเมินความพึงพอใจ

ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เพื่อสำเร็จการศึกษา
วันพุธที่  20  มิถุนายน  2556    เวลา  13.30 - 15.30 น.
ณ  ห้องประชุมหัวหุ่นยนต์   คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ไม่กำหนด ไม่กำหนด เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   ระบบจัดการวัสดุ-ครุภัณฑ์ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ฯ (เฟส ครุภัณฑ์) ไม่กำหนด ไม่กำหนด ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบประเมินความพึงพอใจ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555  วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 18.00 - 22.00 น.  ณ ห้องประกายเพชร 2 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    ไม่กำหนด ไม่กำหนด เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบประเมินและสำรวจความคิดเห็นการให้บริการร้านถ่ายเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์(ร้านบัดดี้ 2000 ประจำอาคารบรรยายกลาง ชั้น 2) (จากการให้บริการช่วง ตุลาคม 2557 ถึง มกราคม 2558) 29 ม.ค. 2558 26 ก.พ. 2558 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555 

25 ก.ค. 2555 11 ส.ค. 2555 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร...รวมพลังสู่ความสำเร็จ ประจำปี 2555 

ระหว่างวันที่  26 27  พฤษภาคม 2555 

ณ ลำปำรีสอร์ท อ.เมือง  จ.พัทลุง

ไม่กำหนด ไม่กำหนด เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบแสดงความคิดเห็นการให้บริการร้านอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  ประจำปี 2555 15 พ.ค. 2555 18 พ.ค. 2555 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ ไม่กำหนด ไม่กำหนด ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

ไม่กำหนด ไม่กำหนด เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา

10 พ.ค. 2555 31 พ.ค. 2555 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ  กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ ไม่กำหนด ไม่กำหนด ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

04 พ.ค. 2555 24 พ.ค. 2555 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม "วิศวฯ ร่วมใจ  สานใยสัมพันธ์ " ครั้งที่ 6

01 พ.ค. 2555 24 พ.ค. 2555 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารงานบุคลากรสายสนับสนุน

ในวันที่  20 เมษายน 2555

 ณ ห้องประชุมมงคลสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่กำหนด ไม่กำหนด เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9