ขั้นตอนที่ 1 : สร้างแบบประเมิน
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9
รายชื่อการประเมิน เริ่มประเมิน สิ้นสุด สถานะ การจัดการ
  แบบแสดงความคิดเห็นการให้บริการร้านอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  ประจำปี 2555 15 พ.ค. 2555 18 พ.ค. 2555 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ ไม่กำหนด ไม่กำหนด ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

ไม่กำหนด ไม่กำหนด เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา

10 พ.ค. 2555 31 พ.ค. 2555 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ  กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ ไม่กำหนด ไม่กำหนด ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

04 พ.ค. 2555 24 พ.ค. 2555 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม "วิศวฯ ร่วมใจ  สานใยสัมพันธ์ " ครั้งที่ 6

01 พ.ค. 2555 24 พ.ค. 2555 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารงานบุคลากรสายสนับสนุน

ในวันที่  20 เมษายน 2555

 ณ ห้องประชุมมงคลสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่กำหนด ไม่กำหนด เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจำปี 2555

05 เม.ษ. 2555 04 พ.ค. 2555 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
     แบบประเมินความพึงพอใจ  โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Word & Microsoft Excel เพื่อพัฒนาศักยภาพเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  ในวันศุกร์  ที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.30 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร ไม่กำหนด ไม่กำหนด เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบประเมินความพึงพอใจ

 

การชี้แจงสิทธิประโยชน์เมื่อเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินรายได้

ในวันจันทร์  ที่  9  มกราคม 2555  เวลา  13.30 15.00 น.      

ณ  ห้องประชุมมงคลสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่กำหนด ไม่กำหนด เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมพบปะน้ำชาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06 ก.พ. 2555 13 ก.พ. 2555 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการพบปะน้ำชาบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06 ก.พ. 2555 09 ก.พ. 2555 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบประเมินและสำรวจความคิดเห็นการให้บริการของร้านถ่ายเอกสาร ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์   (ร้านบัดดี้ 2000 ประจำอาคารบรรยายกลาง ชั้น 2)

30 ม.ค. 2555 09 มี.ค. 2555 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบประเมินและสำรวจความคิดเห็นการให้บริการของร้านถ่ายเอกสาร ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์   (ร้าน เอ แอนด์ ดับเบิ้ลยู ช็อป ประจำอาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร)

30 ม.ค. 2555 09 มี.ค. 2555 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9