ขั้นตอนที่ 1 : สร้างแบบประเมิน
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
รายชื่อการประเมิน เริ่มประเมิน สิ้นสุด สถานะ การจัดการ
   แบบประเมินผลการอบรมการใช้งาน "ระบบสารสนเทศบุคลากร " คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร  วันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 9.00 - 12.00 น. 23 เม.ษ. 2556 26 เม.ษ. 2556 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556 20 เม.ษ. 2556 20 พ.ค. 2556 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ  ผู้บริหารระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่กำหนด ไม่กำหนด ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบประเมินผลการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การใช้งานระบบการให้บริการคลาวด์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์" วันที่ 26 มีนาคม 2556

26 มี.ค. 2556 31 พ.ค. 2556 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบประเมินความพึงพอใจโครงการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้พนักงานเดินเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556 15 มี.ค. 2556 20 มี.ค. 2556 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบประเมินการให้บริการร้านอาหาร  ประจำปี2556 11 มี.ค. 2556 15 มี.ค. 2556 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

                         อบรมเตรียมความพร้อม "ความปลอดภัยในโรงงาน"                          วันอังคารที่  5  มีนาคม  2556  เวลา  13.00-15.30  ณ. ห้องประชุมมงคลสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์

05 มี.ค. 2556 18 มี.ค. 2556 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการอบรม PDCA+ADLI   

26 ธ.ค. 2555 11 ม.ค. 2556 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

 

แบบประเมินความพึงพอใจ

ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เพื่อสำเร็จการศึกษา
วันพุธที่  20  มิถุนายน  2556    เวลา  13.30 - 15.30 น.
ณ  ห้องประชุมหัวหุ่นยนต์   คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ไม่กำหนด ไม่กำหนด ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   ระบบจัดการวัสดุ-ครุภัณฑ์ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ฯ (เฟส ครุภัณฑ์) ไม่กำหนด ไม่กำหนด ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบประเมินความพึงพอใจ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555  วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 18.00 - 22.00 น.  ณ ห้องประกายเพชร 2 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    ไม่กำหนด ไม่กำหนด เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบประเมินและสำรวจความคิดเห็นการให้บริการร้านถ่ายเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์(ร้านบัดดี้ 2000 ประจำอาคารบรรยายกลาง ชั้น 2) (จากการให้บริการช่วง ตุลาคม 2557 ถึง มกราคม 2558) 29 ม.ค. 2558 26 ก.พ. 2558 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555 

25 ก.ค. 2555 11 ส.ค. 2555 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร...รวมพลังสู่ความสำเร็จ ประจำปี 2555 

ระหว่างวันที่  26 27  พฤษภาคม 2555 

ณ ลำปำรีสอร์ท อ.เมือง  จ.พัทลุง

ไม่กำหนด ไม่กำหนด ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบแสดงความคิดเห็นการให้บริการร้านอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  ประจำปี 2555 15 พ.ค. 2555 18 พ.ค. 2555 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10