ขั้นตอนที่ 1 : สร้างแบบประเมิน
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11
รายชื่อการประเมิน เริ่มประเมิน สิ้นสุด สถานะ การจัดการ
  

แบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูล เรื่อง การเลือกแขนงของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ไม่กำหนด ไม่กำหนด เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
    แบบสอบถามความคิดเห็นการอบรมการใช้งานโปรแกรม Google Calendar ไม่กำหนด ไม่กำหนด เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการพบปะน้ำชา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556    

07 พ.ค. 2557 30 พ.ค. 2557 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบประเมินการให้บริการร้านอาหาร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจำปี 2557 28 เม.ษ. 2557 02 พ.ค. 2557 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบประเมินการให้บริการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557 02 เม.ษ. 2557 03 เม.ษ. 2557 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  ประเมินความพึงพอใจในการจัดบรรยาย  เรื่อง ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) ไม่กำหนด ไม่กำหนด เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบประเมินการให้บริการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557 20 มี.ค. 2557 25 มี.ค. 2557 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้พนักงานเดินเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557 06 มี.ค. 2557 14 มี.ค. 2557 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ บ้านทานไทโฮมสเตย์  ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557  ไม่กำหนด ไม่กำหนด เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบประเมินความพึงพอใจ การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลการปฏิบัติงาน Online" สายวิชาการ

04 พ.ย. 2557 25 พ.ย. 2557 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบประเมินความพึงพอใจงานเกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2556 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ ห้องจันทร์ผา โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล

30 ก.ย. 2556 15 ต.ค. 2556 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
    แบบประเมินความพึงพอใจโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2556    ระหว่างวันที่ 2 - 30 สิงหาคม 2556  ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์    ไม่กำหนด ไม่กำหนด ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบประเมินความพึงพอใจการจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ ศ.ดร.สตางค์  มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  12 ก.ค. 2556 11 มิ.ย. 2557 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
       แบบประเมินความพึงพอใจ 

การบรรยายโครงการเตรียมสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์

“Prepare to be a Professional Engineer

ในหัวข้อเรื่อง

การเขียนโครงร่าง(Proposal) และการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์และเอกสารอ้างอิง

  วันเสาร์ที่  22  มิถุนายน  2556    เวลา  09.00 - 15.00 น.  ณ  ห้องประชุมมงคลสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์

22 มิ.ย. 2556 28 มิ.ย. 2556 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
     

แบบประเมินความพึงพอใจ 

การประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เพื่อสำเร็จการศึกษา  วันพฤหัสที่  28  สิงหาคม  2557    เวลา  13.30 - 14.30 น.  ณ  ห้องประชุมหัวหุ่นยนต์   คณะวิศวกรรมศาสตร์

28 ส.ค. 2557 30 ส.ค. 2557 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11