ขั้นตอนที่ 1 : สร้างแบบประเมิน
1 2 3 [4] 5 6 7 8
รายชื่อการประเมิน เริ่มประเมิน สิ้นสุด สถานะ การจัดการ
   แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารงานบุคลากรสายสนับสนุน

ในวันที่  20 เมษายน 2555

 ณ ห้องประชุมมงคลสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่กำหนด ไม่กำหนด เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจำปี 2555

05 เม.ษ. 2555 04 พ.ค. 2555 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
     แบบประเมินความพึงพอใจ  โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Word & Microsoft Excel เพื่อพัฒนาศักยภาพเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  ในวันศุกร์  ที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.30 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร ไม่กำหนด ไม่กำหนด เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบประเมินความพึงพอใจ

 

การชี้แจงสิทธิประโยชน์เมื่อเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินรายได้

ในวันจันทร์  ที่  9  มกราคม 2555  เวลา  13.30 15.00 น.      

ณ  ห้องประชุมมงคลสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่กำหนด ไม่กำหนด ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมพบปะน้ำชาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06 ก.พ. 2555 13 ก.พ. 2555 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการพบปะน้ำชาบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06 ก.พ. 2555 09 ก.พ. 2555 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบประเมินและสำรวจความคิดเห็นการให้บริการของร้านถ่ายเอกสาร ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์   (ร้านบัดดี้ 2000 ประจำอาคารบรรยายกลาง ชั้น 2)

30 ม.ค. 2555 09 มี.ค. 2555 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบประเมินและสำรวจความคิดเห็นการให้บริการของร้านถ่ายเอกสาร ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์   (ร้าน เอ แอนด์ ดับเบิ้ลยู ช็อป ประจำอาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร)

30 ม.ค. 2555 09 มี.ค. 2555 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   โครงการอบรมบุคลากรสายวิชาการ Active Learning  วันจันทร์ ที่  19  ธันวาคม  2554  ณ ห้องประชุมงคลสุข      คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่กำหนด ไม่กำหนด ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบประเมินความพึงพอใจ 

การประชุมทำความเข้าใจโปรแกรมการประเมิน Competency Online

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555  เวลา  09.00 12.00 น.      

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม 3 (ชั้น 3 ) อาคารศูนย์วิจัยทางวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร
ไม่กำหนด ไม่กำหนด เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบประเมินความพึงพอใจการจัดงานปีใหม่ 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29 ธ.ค. 2554 12 ม.ค. 2555 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนสายงาน   (ชื่อตำแหน่ง) ลูกจ้างประจำ  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554    ณ  ห้องประชุม 3  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ไม่กำหนด ไม่กำหนด เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

กิจกรรมเสวนาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 1   “ ทำบริการวิชาการแล้วได้อะไร?? ”  ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. วันที่ 23 พฤศจิกายน  2554

02 ธ.ค. 2554 23 ธ.ค. 2554 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมคอมพิวเตอร์  หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารขนาดยาวด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2003  ระหว่างวันที่  30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม  2554  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ 1   

ไม่กำหนด ไม่กำหนด เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  
แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์ KM คณะฯ (รูปแบบใหม่)
ไม่กำหนด ไม่กำหนด ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
1 2 3 [4] 5 6 7 8