ขั้นตอนที่ 1 : สร้างแบบประเมิน
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
รายชื่อการประเมิน เริ่มประเมิน สิ้นสุด สถานะ การจัดการ
   แบบประเมินความพึงพอใจการจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ ศ.ดร.สตางค์  มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  12 ก.ค. 2556 11 มิ.ย. 2557 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
       แบบประเมินความพึงพอใจ 

การบรรยายโครงการเตรียมสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์

“Prepare to be a Professional Engineer

ในหัวข้อเรื่อง

การเขียนโครงร่าง(Proposal) และการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์และเอกสารอ้างอิง

  วันเสาร์ที่  22  มิถุนายน  2556    เวลา  09.00 - 15.00 น.  ณ  ห้องประชุมมงคลสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์

22 มิ.ย. 2556 28 มิ.ย. 2556 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
     

แบบประเมินความพึงพอใจ 

การประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เพื่อสำเร็จการศึกษา  วันพฤหัสที่  28  สิงหาคม  2557    เวลา  13.30 - 14.30 น.  ณ  ห้องประชุมหัวหุ่นยนต์   คณะวิศวกรรมศาสตร์

28 ส.ค. 2557 30 ส.ค. 2557 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการส่งเสริมสุขภาพ "ออกกำลังกายด้วยหนังยาง" 17 พ.ค. 2556 29 พ.ค. 2556 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 17 พ.ค. 2556 29 พ.ค. 2556 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบประเมินผลการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ "ระบบให้คำปรึกษานักศึกษา, ระบบสารสนเทศนักศึกษา Version 2.0, ระบบตรวจสอบหลักสูตร " วันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 13.30 - 16.30 น. 23 เม.ษ. 2556 26 เม.ษ. 2556 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบประเมินผลการอบรมการใช้งาน "ระบบสารสนเทศบุคลากร " คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร  วันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 9.00 - 12.00 น. 23 เม.ษ. 2556 26 เม.ษ. 2556 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556 20 เม.ษ. 2556 20 พ.ค. 2556 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ  ผู้บริหารระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่กำหนด ไม่กำหนด ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบประเมินผลการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การใช้งานระบบการให้บริการคลาวด์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์" วันที่ 26 มีนาคม 2556

26 มี.ค. 2556 31 พ.ค. 2556 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบประเมินความพึงพอใจโครงการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้พนักงานเดินเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556 15 มี.ค. 2556 20 มี.ค. 2556 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบประเมินการให้บริการร้านอาหาร  ประจำปี2556 11 มี.ค. 2556 15 มี.ค. 2556 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

                         อบรมเตรียมความพร้อม "ความปลอดภัยในโรงงาน"                          วันอังคารที่  5  มีนาคม  2556  เวลา  13.00-15.30  ณ. ห้องประชุมมงคลสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์

05 มี.ค. 2556 18 มี.ค. 2556 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการอบรม PDCA+ADLI   

26 ธ.ค. 2555 11 ม.ค. 2556 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

 

แบบประเมินความพึงพอใจ

ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เพื่อสำเร็จการศึกษา
วันพุธที่  20  มิถุนายน  2556    เวลา  13.30 - 15.30 น.
ณ  ห้องประชุมหัวหุ่นยนต์   คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ไม่กำหนด ไม่กำหนด เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10