ขั้นตอนที่ 1 : สร้างแบบประเมิน
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11
รายชื่อการประเมิน เริ่มประเมิน สิ้นสุด สถานะ การจัดการ
  แบบประเมินการให้บริการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557 20 มี.ค. 2557 25 มี.ค. 2557 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้พนักงานเดินเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557 06 มี.ค. 2557 14 มี.ค. 2557 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ บ้านทานไทโฮมสเตย์  ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557  ไม่กำหนด ไม่กำหนด ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบประเมินความพึงพอใจ การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลการปฏิบัติงาน Online" สายวิชาการ

04 พ.ย. 2557 25 พ.ย. 2557 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  

แบบประเมินความพึงพอใจงานเกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2556 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ ห้องจันทร์ผา โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล

30 ก.ย. 2556 15 ต.ค. 2556 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
    แบบประเมินความพึงพอใจโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2556    ระหว่างวันที่ 2 - 30 สิงหาคม 2556  ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์    ไม่กำหนด ไม่กำหนด ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบประเมินความพึงพอใจการจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ ศ.ดร.สตางค์  มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  12 ก.ค. 2556 11 มิ.ย. 2557 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
       แบบประเมินความพึงพอใจ 

การบรรยายโครงการเตรียมสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์

“Prepare to be a Professional Engineer

ในหัวข้อเรื่อง

การเขียนโครงร่าง(Proposal) และการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์และเอกสารอ้างอิง

  วันเสาร์ที่  22  มิถุนายน  2556    เวลา  09.00 - 15.00 น.  ณ  ห้องประชุมมงคลสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์

22 มิ.ย. 2556 28 มิ.ย. 2556 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
     

แบบประเมินความพึงพอใจ 

การประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เพื่อสำเร็จการศึกษา  วันพฤหัสที่  28  สิงหาคม  2557    เวลา  13.30 - 14.30 น.  ณ  ห้องประชุมหัวหุ่นยนต์   คณะวิศวกรรมศาสตร์

28 ส.ค. 2557 30 ส.ค. 2557 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการส่งเสริมสุขภาพ "ออกกำลังกายด้วยหนังยาง" 17 พ.ค. 2556 29 พ.ค. 2556 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 17 พ.ค. 2556 29 พ.ค. 2556 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบประเมินผลการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ "ระบบให้คำปรึกษานักศึกษา, ระบบสารสนเทศนักศึกษา Version 2.0, ระบบตรวจสอบหลักสูตร " วันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 13.30 - 16.30 น. 23 เม.ษ. 2556 26 เม.ษ. 2556 เปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
   แบบประเมินผลการอบรมการใช้งาน "ระบบสารสนเทศบุคลากร " คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร  วันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 9.00 - 12.00 น. 23 เม.ษ. 2556 26 เม.ษ. 2556 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556 20 เม.ษ. 2556 20 พ.ค. 2556 ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
  แบบประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ  ผู้บริหารระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่กำหนด ไม่กำหนด ปิด ขั้นตอนต่อไป
แก้ไข    
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11