แบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนสายงาน   (ชื่อตำแหน่ง) ลูกจ้างประจำ
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554  
ณ  ห้องประชุม 3  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

  วิทยากร :        นายเที่ยง  จารุมณี        ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
                    นางชุติมา  มุตตาหารัช    บุคลากรชำนาญการพิเศษ

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
1. สถานะภาพผู้ประเมิน
  บุคลากรภายใน 


 

คำถามของแบบประเมิน ระดับความพึงพอใจ
54321*
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ
ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จัด
การประชาสัมพันธ์
เทคนิคการนำเสนอ และการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
โดยภาพรวมของการจัดการอบรมครั้งนี้
การตอบคำถามของวิทยากร
ความเหมาะสมของสถานที่สภาพแวดล้อม
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
อาหารและเครื่องดื่ม


 

คำถามข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม / ปรับปรุง
อื่นๆ