แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. - 3 พ.ค. 2556  เวลา 16.00-17.00 น. ณ ลานบรรยายกลาง  บริเวณสระน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 วิทยากร โดย อาจารย์สาริต  พรหมนรา และ Mr.chris

ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
1. สถานะภาพผู้ประเมิน
  บุคลากรภายใน บุคคลภายนอก 

2. สถานภาพ
  อาจารย์ (สายวิชาการ) บุคลากร (สายสนับสนุน) 


   โปรดเลือกระดับความพึงพอใจในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้ 5 = มากที่สุด , 4 = มาก , 3 = พอใช้ , 2 = น้อย , 1 = น้อยมาก

คำถามของแบบประเมิน ระดับความพึงพอใจ
54321*
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
เทคนิคการนำเสนอของวิทยากร
ความเหมาะสมของสถานที่
ความพึงพอใจในภาพรวม
การประชาสัมพันธ์
ความเหมาะสมของช่วงเวลา
คณะฯ ควรจัดโครงการฯ นี้ต่อไป


 

คำถามข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม