[สำหรับนักศึกษา] แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2554

คำชี้แจงขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสำรวจใดๆ ทั้งสิ้น

  1. ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะ กรุณาตอบให้ตรงตามความเป็นจริงที่สุด
  2. ให้ตอบคำถามลงในช่องว่างและช่องระดับที่เป็นความจริงที่สุดในแต่ละหัวข้อ

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
1. สถานะภาพผู้ประเมิน
  นักศึกษา 

2. เพศ
  ชาย หญิง 

3. กำลังศึกษา
  ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

4. ภาควิชา
  คอมพิวเตอร์ เคมี เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา เหมืองแร่ฯ อุตสาหการ MIT MIM 


ระดับความพึงพอใจ  :  5 = มากที่สุด  ไปจนถึง  1 = น้อยที่สุด และ  * = ไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากไม่เคยใช้บริการ

คำถามของแบบประเมิน ระดับความพึงพอใจ
54321*
ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบเครือข่าย 
   ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย
   ความครอบคลุมของเครือข่ายไร้สาย
   ความต่อเนื่องในการใช้งานระบบเครือข่าย
   ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการระบบเครือข่าย
ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
   ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
   ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
   ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่ให้บริการ
   ความพร้อมของ Software ที่ให้บริการ
   ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์
   ความเหมาะสมของแสงสว่าง
   ความเหมาะสมของอุณหภูมิ
   ความเหมาะสมของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
   ความปลอดภัยในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ความพึงพอใจด้านงานบริหารและธุรการ  
   การอธิบาย/ชี้แนะแนวทางในการใช้บริการ
   ความพึงพอใจโดยรวมของการให้บริการ
   ความเอาใจใส่และความกระตือรือร้น
   ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ
   การมีมนุษยสัมพันธ์
ความพึงพอใจระบบสารสนเทศ เช่น ระบบประเมินอาจารย์ของคณะวิศวฯ ระบบตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร 
   ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม
   ความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล
   ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
   ความพึงพอใจโดยรวมของระบบสารสนเทศ
   ความสะดวกและพร้อมในการเข้าใช้งาน


 

คำถามข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะด้านระบบสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อเสนอแนะด้านธุรการ
ข้อเสนอแนะด้านระบบเครือข่าย