สำหรับรายงานสตง. ต้องเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการออกให้
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน