ตารางเก็บข้อมูล สกอ. และสมศ. รอบสามด้านบริการวิชาการ
ลำดับที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่เป้าหมาย / (จุดเน้น) ช่วงระยะเวลาดำเนินการ งปประมาณ ที่มาของโครงการ หัวหน้าโครงการ ผลการประเมิน มีการบูรณาการ/ขยายผล การประเมินการบูรณาการ/นำผลไปปรับปรุง
รายรับ รายจ่าย ความพึงพอใจผู้รับบริการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน กิจกรรม/โครงการมีความต่อเนื่อง กิจกรรม/โครงการมีความยั่งยืน ผลกระทบที่มีต่อชุมชน/สังคม/องค์กร การเรียนการสอน การวิจัย ปรับปรุงรายวิชา เปิดรายวิชาใหม่ แต่งหนังสือ/ตำรา

8. ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

1 โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รายละเอียด
เพื่อดำเนินการศึกษาสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 28 พ.ย. 55 - 22 พ.ย. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
2 โครงการกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9 (TEM9) รายละเอียด
1.ประสานงานให้ผู้บริหารหรือผู้แทนวิสาหกิจ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร (Achievement Motivation Training) จัดโดย หน่วยบริหารกิจกรรม 2.จัดฝึกอบรมหรือกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ (พนักงาน) หรือกิจกรรมกลุ่มย่อยในโรงงาน (Small Group Activities) โดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ นับแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานระดับล่าง 3.ดำเนินการวิเคระห์ประสิทธฺภาพการใช้พลังงานเบื้องต้นของสถานประกอบการ 4.กำหนดนโยบาย แผนงาน และ แผนการปฏิบัติให้แต่ละวิสาหกิจ โดยให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับล่างมีส่วนรวมในการกำหนด โดยมีเป้าหมายและทิศทางขององค์กรชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์เป็น Action Plan ได้อย่างสอดคล้องกัน 5.จัดคณะผู้เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการออกแบบและการผลิต (Process) ให้กับแต่ละวิสาหกิจ โดยอาจมีการพิจารณาการลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ หรือ การดัดแปลงปรับปรุงกระบวนการผลิต วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา เช่น วิศวกรโรงงาน วิศวกรพลังงาน ผู้บริหาร เป็นต้น โดยมีเป้าหมายให้วิสาหกิจสามารถลดการใชพลังงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 6.ผลักดันให้แต่ละวิสาหกิจ ดำเนินตามแผนที่ได้ตามแผนงานที่ได้ดำเนินการไว้ โดยกระตุ้นพนักงานทุกคนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยใช้หลักการ 5 ส หรือ TQC, TQM, TPM, VE ฯลฯ มีการตั้งรางวัลดีเด่นแก่พนักงานที่ให้ความร่วมมือพร้อมทั้งจัดการประกวดรางวัลองค์กรดีเด่นทางด้านการจัดงานพลังงาน
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 13 ธ.ค. 53 - 22 ส.ค. 54 135,000.00 117,396.00 เอกสารที่มาของโครงการโครงการกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9 (TEM9) ผศ. จันทกานต์ ทวีกุล - - - - - รายวิชา 216-231 มลพิษอุตสาหกรรมและการควบคุม อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Thermodynamics I) -
3 โครงการ Development of Bio-scrubber for Removing H2S from Biogas - บริษัท Green Energy Resources Sdn. Bhd รายละเอียด
เพื่้อดำเนินการ Development of Bio-scrubber for Removing H2S from Biogas ให้แก่ บริษัท Green Energy Resources Sdn. Bhd
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 21 ก.ค. 54 - 20 ก.ค. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการ Development of Bio-scrubber for Removing H2S from Biogas - บริษัท Green Energy Resources Sdn. Bhd ศ. สุเมธ ไชยประพัทธ์ - - - - - รายวิชา 223-381 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม Environmental Quality Management -
4 โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา(เดิม) จ.สตูล เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและอเนกประสงค์ รายละเอียด
เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและซ่อมแซม ปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา (เดิม) เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและอเนกประสงค์ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 9 ส.ค. 52 - 30 มิ.ย. 54 900,000.00 739,530.00 เอกสารที่มาของโครงการโครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา(เดิม) จ.สตูล เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและอเนกประสงค์ ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
5 โครงการประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย รายละเอียด
เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย และการจัดทำโปรแกรมช่วยตัดสินใจ และเข้าร่วมประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 26 ม.ค. 54 - 26 ก.ค. 54 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย ผศ. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ - - - - - รายวิชา 223-511 วิศวกรรมกากของเสียและการวางแผน Solid Waste Engineering and Planning โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบระบบการจัดการมูลฝอยชุมชนที่ยั่งยืนสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -
6 โครงการที่ปรึกษาการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้กับ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รายละเอียด
1.เพื่อกำหนดแผนการให้คำปรึกษาในการดำเนินการติดตั้งระบบซอฟแวร์ ให้เป็นไปตามกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้ีการถ่ายทอดความรู้ คำแนะนำ และแจ้งข้อจำกัดขอซอฟแวร์แก่ผู้ดูแลระบบ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 53 - 16 ก.พ. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการที่ปรึกษาการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้กับ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อนันท์ ชกสุริวงค์ - - - - - -
7 โครงการ Development of Bio-scrubber for Removing H2S from Biogas - บริษัท Green Energy Resources Sdn. Bhd รายละเอียด
เพื่้อดำเนินการ Development of Bio-scrubber for Removing H2S from Biogas ให้แก่ บริษัท Green Energy Resources Sdn. Bhd
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 21 ก.ค. 54 - 20 ก.ค. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการ Development of Bio-scrubber for Removing H2S from Biogas - บริษัท Green Energy Resources Sdn. Bhd ศ. สุเมธ ไชยประพัทธ์ - - - - - รายวิชา 223-381 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม Environmental Quality Management -
8 โครงการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Good Productivity and Continuous Improving to Carbon Label) รายละเอียด
เพื่อยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Good Productivity and Continuous Improving to Carbon Label)
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 5 เม.ย. 54 - 31 ส.ค. 54 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Good Productivity and Continuous Improving to Carbon Label) รศ. จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ - - - - - -
9 โครงการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่จังหวัดสงขลา รายละเอียด
เพื่อศึกษาและติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 3 เม.ย. 55 - 11 ก.พ. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่จังหวัดสงขลา รศ. ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ - - - - - รายวิชา 230-333 การควบคุมสิ่งแวดล้อม Environmental Control -
10 เกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานที่ดีในโรงงานและอาคาร และ หลักในการจัดทำ ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงาน รายละเอียด
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการอบรมสู่สังคมและชุมชน 2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 1 ก.พ. 55 - 3 ก.พ. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการเกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานที่ดีในโรงงานและอาคาร และ หลักในการจัดทำ ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงาน ผศ. จันทกานต์ ทวีกุล 83.95 - - - - -
11 โครงการสำรวจและออกแบบโครงสร้างสลายพลังงานคลื่นบริเวณสะพานเชื่อมบ้านแหลมลื่น-เกาะแรต อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี รายละเอียด
1.เพื่อสำรวจและออกแบบโครงสร้างสลายพลังงานคลื่น ซึ่งจะช่วยลดความแรงของคลื่นและแรงปะทะที่กระทำต่อสะพานเป็นการป้องกันความเสียหายในระยะสั้นและระยะยาวและเพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 20 ก.ย. 53 - 20 มี.ค. 54 270,000.00 234,792.00 เอกสารที่มาของโครงการโครงการสำรวจและออกแบบโครงสร้างสลายพลังงานคลื่นบริเวณสะพานเชื่อมบ้านแหลมลื่น-เกาะแรต อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
12 ETS-โครงการจัดสร้างชุดผลิตไบโอดีเซลพร้อมติดตั้ง ด้านการทดสอบวัสดุและปัจจัยการผลิต 1 ธ.ค. 54 - 20 ม.ค. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล ดิเทพ สงรักษา - - - - - -
13 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Manufacturing Cost Down and Energy Conservation in Rubber Glove Industry บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทในหลักสูตร Manufacturing Cost Down and Energy Conservation in Rubber Glove Industry
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 24 ม.ค. 56 - 25 ม.ค. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Manufacturing Cost Down and Energy Conservation in Rubber Glove Industry บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด ผศ. จันทกานต์ ทวีกุล 79.24 - - - - รายวิชา 216-231 มลพิษอุตสาหกรรมและการควบคุม อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Thermodynamics I) -
14 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต และรักษาระบบ GP เพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืน (BP on GP and Continuous Improving) รายละเอียด
เพิ่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต และรักษาระบบ GP เพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืน (BP on GP and Continuous Improving) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 4 โรงงาน
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 15 มี.ค. 55 - 24 ส.ค. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต และรักษาระบบ GP เพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืน (BP on GP and Continuous Improving) รศ. ชัยศรี สุขสาโรจน์ - - - - - -
15 โครงการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ RFID สำหรับ Food Court รายละเอียด
เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ RFID สำหรับ Food Court ให้กับบริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชชิ่ง พาราวู้ด จำกัด จำนวน 3 ระบบ
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 1 พ.ค. 55 - 30 ก.ย. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ RFID สำหรับ Food Court ผศ. วรรณรัช สันติอมรทัต - - - - - -
16 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง รายละเอียด
เพื่อศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 30 ก.ย. 54 - 1 พ.ย. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
17 โครงการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ภายหลังการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่สทิงพระ จังหวัดสงขลา รายละเอียด
เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ภายหลังการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่สทิงพระ จังหวัดสงขลา
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ภายหลังการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่สทิงพระ จังหวัดสงขลา ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
18 โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา(เดิม) จ.สตูล เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและอเนกประสงค์ รายละเอียด
เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและซ่อมแซม ปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา (เดิม) เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและอเนกประสงค์ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 9 ส.ค. 52 - 30 มิ.ย. 54 900,000.00 739,530.00 เอกสารที่มาของโครงการโครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา(เดิม) จ.สตูล เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและอเนกประสงค์ ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
19 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Productivity บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในหลักสูตร Productivity หรือการเเพิ่มผลผลิต
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 3 ธ.ค. 55 - 3 ธ.ค. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Productivity บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด ผศ. กลางเดือน โพชนา 87.89 - - - - -
20 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การลดการสูญเสียในสายการผลิต บ.ท้อปโกลฟเมดิคอล( ไทยแลนด์)จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรการลดการสูญเสียในสายการผลิต
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 26 ธ.ค. 55 - 27 ธ.ค. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การลดการสูญเสียในสายการผลิต บ.ท้อปโกลฟเมดิคอล( ไทยแลนด์)จำกัด ผศ. บุญเรือง มานะสุรการ 93.79 - - - - -
21 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง รายละเอียด
เพื่อศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 30 ก.ย. 54 - 1 พ.ย. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
22 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ระยะก่อนการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา ระยะที่ 1 รายละเอียด
1. เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพ ด้านคุณภาพอากาศ สัณฐานวิทยาชายฝั่งทะเลและสมุทรศาสตร์ และเศรษฐกิจ-สังคม ในะระยะก่อนการก่อสร้างโครงการ 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการพัฒนาโครงการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาโครงการ และลดความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการ 3. เพื่อส่งเสริมให้มีช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สภาพปัญหา ความต้องการ รวมทั้งทัศนคติ และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการของกลุ่มเป้าหมายฯ 4. เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสม ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบ หรือการคัดค้านการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา 5. เพื่อศึกษา สำรวจสภาพปัญหาที่สำคัญจากการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 ต.ค. 53 - 7 ต.ค. 54 5,724,950.00 4,978,416.52 เอกสารที่มาของโครงการโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ระยะก่อนการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา ระยะที่ 1 รศ. ธนิยา เกาศล - - - - - -
23 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs รายละเอียด
เพื่อให้บริการปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ในประเด็นต่างๆดังนี้ 1. การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การสูญเสียในกระบวนการผลิต การลดความสูญเปล่า 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต แรงงาน และความสามารถด้านโลจิสติกส์ 3. การช่วยให้สามารถคงสภาพการจ้างงานไว้ได้และลดปัญหาการว่างงานอันเนื่องจากการเลิกกิจการของวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร 25 พ.ค. 52 - 24 ก.ย. 52 2,000,000.00 1,739,200.00 เอกสารที่มาของโครงการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs ผศ. คำรณ พิทักษ์ - - - - - -
24 โครงการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ภายหลังการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่สทิงพระ จังหวัดสงขลา รายละเอียด
เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ภายหลังการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่สทิงพระ จังหวัดสงขลา
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ภายหลังการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่สทิงพระ จังหวัดสงขลา ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
25 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียด
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 20 ต.ค. 54 - 14 ส.ค. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
26 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน บ.บีเทคอินดัสตรี จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพและไคเซ็น
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 9 ส.ค. 55 - 10 ส.ค. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน บ.บีเทคอินดัสตรี จำกัด ผศ. กลางเดือน โพชนา 87.79 - - - - -
27 โครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน รายละเอียด
เพื่อดำเนินโครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 30 ก.ย. 54 - 31 มี.ค. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
28 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย รายละเอียด
เพื่อปฏิบัติงานและดำเนินการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 6 มิ.ย. 55 - 12 พ.ย. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ผศ. ธัชชัย เอ้งฉ้วน - - - - - -
29 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล ขนาด 50,000 ลิตร/วัน บริษัท ฟีเทค จำกัด รายละเอียด
บริษัท ฟีเทค จำกัด (บริษัท ฟีเทค) มีความประสงค์ที่จะทำความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล กับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยบริษัท ฟีเทค ให้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอเซล โดยไบโอดีเซลที่ได้ออกมามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และมีประสิทธิภาพของโรงงานได้ตามที่ออกแบบ
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 21 ก.ค. 51 - 21 ก.ค. 52 1,377,000.00 1,193,583.60 เอกสารที่มาของโครงการโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล ขนาด 50,000 ลิตร/วัน บริษัท ฟีเทค จำกัด รศ. ชาคริต ทองอุไร - - - - - รายวิชา 230-901 วิทยานิพนธ์เป็นการเรียนการสอนหัวข้อวิจัยการผลิตเอทิสเอสเตอร์แบบต่อเนื่องจากน้ำมันปาล์มกรรมวิธี รายวิชา 230-900 วิทยานิพนธ์ หัวข้อวิจัยเรื่องการทำปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชั่นแบบต่อเนื่องของน้ำมันปาล์มดิบด้วยเอทานอล -
30 โครงการประเมินผลประทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นลาดจอดรถตลาดนัดชายแดนวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล รายละเอียด
1. เพื่อศึกษาและประเมินผลประทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ลาดจอดรถตลาดนัดชายแดนวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ และจัดการประชุมให้ผู้สนใจรับความคิดเห็นต่อโครงการฯ
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 13 มิ.ย. 54 - 10 ต.ค. 54 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการประเมินผลประทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นลาดจอดรถตลาดนัดชายแดนวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล ผศ. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ - - - - - รายวิชา 223-461 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment -
31 การเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคใต้ ปี 53 รายละเอียด
1.เพื่อรวจสอบถึงสถานภาพการกสะสมของกรดและระดับความรุนรงของปัยหาอันเนื่องมาจากการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคใต้ 2.เพื่อเตรียมฐานข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจ ในการป้องกันหรือลดผลกระทบของการตกสะสมของกรดที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 ต.ค. 52 - 1 ก.ย. 53 660,000.00 573,936.00 เอกสารที่มาของโครงการการเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคใต้ ปี 53 รศ. ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ - - - - - รายวิชา 230-333 การควบคุมสิ่งแวดล้อม Environmental Control -
32 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า บริษัท จีเดค จำกัด ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 ก.ย. 54 - 30 เม.ย. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล รศ. ธนิยา เกาศล - - - - - รายวิชา 223-432 การนำของเสียมาใช้ประโยชน์ (Waste Recovery and Recycling) รายวิชา 223-441 มลพิษทางอากาศ และการควบคุม (Air Pollution and Control) รายวิชา 223-531 การเปลี่ยน-แปรรูปชีวมวลและสารอินทรีย์เพื่อเป็นพลังงานหมุนเวียน (Biomass and Organics Conversion for Renewable Energy) -
33 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย รายละเอียด
เพื่อปฏิบัติงานและดำเนินการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 6 มิ.ย. 55 - 12 พ.ย. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ผศ. ธัชชัย เอ้งฉ้วน - - - - - -
34 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า บริษัท จีเดค จำกัด ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 ก.ย. 54 - 30 เม.ย. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล รศ. ธนิยา เกาศล - - - - - รายวิชา 223-432 การนำของเสียมาใช้ประโยชน์ (Waste Recovery and Recycling) รายวิชา 223-441 มลพิษทางอากาศ และการควบคุม (Air Pollution and Control) รายวิชา 223-531 การเปลี่ยน-แปรรูปชีวมวลและสารอินทรีย์เพื่อเป็นพลังงานหมุนเวียน (Biomass and Organics Conversion for Renewable Energy) -
35 โครงการศึกษา สำรวจ และออกแบบรายละเอียดพร้อมประมาณการค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนร่อนพิบูลย์ รายละเอียด
1. เพื่อทำการศึกษา สำรวจ และออกแบบรายละเอียดพร้อมประมาณการค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนร่อนพิบูลย์ 2. เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนร่อนพิบูลย์
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 2 มิ.ย. 55 - 30 ส.ค. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการศึกษา สำรวจ และออกแบบรายละเอียดพร้อมประมาณการค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนร่อนพิบูลย์ ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
36 โครงการการประเมินความเสี่ยงของแหล่งน้ำเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน ของบริษัทหาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) โรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียด
เพื่อวิเคราะห์วิเคราะห์และประเมินภาวะความเสี่ยงของแหล่งน้ำ พร้อมทั้งหามาตรการป้องกัน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำใช้
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 24 ธ.ค. 55 - 24 ธ.ค. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการการประเมินความเสี่ยงของแหล่งน้ำเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน ของบริษัทหาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) โรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รศ. ธนิต เฉลิมยานนท์ - - - - - -
37 โครงการประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย รายละเอียด
เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย และการจัดทำโปรแกรมช่วยตัดสินใจ และเข้าร่วมประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 26 ม.ค. 54 - 26 ก.ค. 54 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย ผศ. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ - - - - - รายวิชา 223-511 วิศวกรรมกากของเสียและการวางแผน Solid Waste Engineering and Planning โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบระบบการจัดการมูลฝอยชุมชนที่ยั่งยืนสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -
38 56-Public Training หลักสูตร “ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม” รายละเอียด
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการอบรมสู่สังคมและชุมชน 2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 3 พ.ย. 55 - 3 พ.ย. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการ56-Public Training หลักสูตร “ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม” รศ. ชัยศรี สุขสาโรจน์ - - - - - รายวิชา 223-221 ปฏิบัติการหน่วยสำหรั บวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (UNIT OPERATIONS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING) -
39 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 (NSC2011) ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 1 มิ.ย. 53 - 31 มี.ค. 54 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล อนันท์ ชกสุริวงค์ - - - - - รายวิชา 241-308 COMP ENGINEER PROJECT PREPARA รายวิชา 242-101INTRO TO COMPUTER PROGRAM รายวิชา 241-308COMP ENGINEER PROJECT PREPARA รายวิชา 241-401 COMP ENGINEERING PROJECT I รายวิชา 241-402COMP ENGINEERING PROJECT II และรายวิชา 241-305 SOFTWARE ENGINEERING -
40 โครงการฝึกอบรมการโปรแกรมหุ่นยนต์ รายละเอียด
1.เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถทักษะด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3. เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและช่วยพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 53 - 13 ต.ค. 53 51,462.50 44,751.79 เอกสารที่มาของโครงการโครงการฝึกอบรมการโปรแกรมหุ่นยนต์ ผศ. ธเนศ เคารพาพงศ์ - - - - - รายวิชา 242-101 ระบบควบคุมหุ่นยนต์ รายวิชา 241-482 การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ รายวิชา 241-481 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ -
41 โครงการอบรมเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ.2554 ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 27 ส.ค. 54 - 10 ก.ย. 54 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล ผศ. อภิชาติ หีดนาคราม - - - - - -
42 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการโปรแกรมหุ่นยนต์สำหรับผู้เริ่มต้น ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 24 ก.ย. 54 - 25 ก.ย. 54 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล ผศ. ธเนศ เคารพาพงศ์ - - - - - รายวิชา 242-101 ระบบควบคุมหุ่นยนต์ รายวิชา 241-482 การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ รายวิชา 241-481 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ -
43 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 (NSC2013) รายละเอียด
เพื่อจัดกาารแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 ให้กับ นิสิต นักศึกษา
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 1 พ.ค. 55 - 31 ต.ค. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 (NSC2013) อนันท์ ชกสุริวงค์ - - - - - รายวิชา 241-308 COMP ENGINEER PROJECT PREPARA รายวิชา 242-101INTRO TO COMPUTER PROGRAM รายวิชา 241-308COMP ENGINEER PROJECT PREPARA รายวิชา 241-401 COMP ENGINEERING PROJECT I รายวิชา 241-402COMP ENGINEERING PROJECT II และรายวิชา 241-305 SOFTWARE ENGINEERING -
44 การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ รายละเอียด
1.เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 2.เพื่อประชาสัมพันธ์และประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 พ.ย. 51 - 17 ม.ค. 52 170,000.00 139,689.00 เอกสารที่มาของโครงการการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ รศ. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 0.00 - - - - รายวิชา 223-461 Environmental Impact Assessment -
45 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน รายละเอียด
1. เพื่อให้ชุมชนมีเทคโนโลยีด้านการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบหีบรวมชนิดกรดสูงที่ถูกต้องสามารถนำไปใช้งานได้ 2. เพื่อให้ชุมชนสามารถผลิตน้ำมันเชื้่อเพลิงเพื่อใช้เอง หรือจำหน่ายภายในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน 3. เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ (แม้ว่าจะไม่มากนัก) ลดก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันปิโตรเลียม
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 2 พ.ค. 56 - 3 พ.ค. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน รศ. กำพล ประทีปชัยกูร 80.00 - - - - -
46 ที่ปรึกษาออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้แก่ บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลตี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียด
เพื่อออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้แก่ บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลตี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 ม.ค. 56 - 28 ก.พ. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการที่ปรึกษาออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้แก่ บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลตี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผศ. วัสสา คงนคร - - - - - รายวิชา 224-213 พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Principles of Environmental Engineering ภาคเรียนที่ 1/2556 -
47 โครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน รายละเอียด
เพื่อดำเนินโครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 30 ก.ย. 54 - 31 มี.ค. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
48 โครงการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC ระดับภูมิภาค ภาคใต้ และระดับเอเซีย ประจำปี 2555 รายละเอียด
เพื่อจัดการแข่งขัน ACM-ICPC ระดับภูมิภาค ภาคใต้ และระดับเอเซีย ประจำปี 2555
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 15 ส.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC ระดับภูมิภาค ภาคใต้ และระดับเอเซีย ประจำปี 2555 เสกสรรค์ สุวรรณมณี - - - - - รายวิชา จำลองการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC (อบรมเสริมหลักสูตร IHPT) ปีการศึกษา 2556 -
49 โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รายละเอียด
เพื่อดำเนินการศึกษาสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 28 พ.ย. 55 - 22 พ.ย. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
50 โครงการอบรม ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเคมีในกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ รายละเอียด
1.เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ และส่งเสริมความเข้าใจทางด้านวิศวกรรมเคมีที่มีบทบาทต่อกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ 2. เพื่อสร้างแนวคิด รวมทั้งฝึกหัดการวิเคราะห์ ด้านพื้นฐานวิศวกรรมเคมีในโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่สามารถนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานจริงได้
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 29 มี.ค. 53 - 31 มี.ค. 53 71,345.00 58,624.19 เอกสารที่มาของโครงการโครงการอบรม ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเคมีในกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ รศ. ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 80.99 - - - - รายวิชา 230-467 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมเคมี 2 (กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี) -
51 52-หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม รายละเอียด
เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานกลุ่มบริษัทในเครือศรีตรัง จำนวน 50 ท่าน และเพื่อสามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 21 ส.ค. 52 - 21 ส.ค. 52 20,700.00 17,009.19 เอกสารที่มาของโครงการ52-หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 82.37 - - - - -
52 จัดอบรม Training Fund หลักสูตร “การจัดการบริหารคลังสินค้า บ.วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทในหลักสูตร การจัดการบริหารคลังสินค้า
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 25 ธ.ค. 55 - 31 ส.ค. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการจัดอบรม Training Fund หลักสูตร “การจัดการบริหารคลังสินค้า บ.วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด รศ. วนิดา รัตนมณี - - - - - -
53 จัดอบรม Training Fund หลักสูตร “การวิเคราะห์ระบบการวัด บ.วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด" รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรการวิเคราะห์ระบบการวัด
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 25 ธ.ค. 55 - 31 ส.ค. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการจัดอบรม Training Fund หลักสูตร “การวิเคราะห์ระบบการวัด บ.วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด รศ. นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 85.20 - - - - -
54 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสาร PK DEA จากน้ำมันเมล็ดในปาล์ม รายละเอียด
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสาร PK DEA จากน้ำมันปาล์ม
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 1 มิ.ย. 54 - 1 ก.ย. 54 147,000.00 120,789.90 เอกสารที่มาของโครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสาร PK DEA จากน้ำมันเมล็ดในปาล์ม รศ. ชาคริต ทองอุไร - - - - - การศึกษาการผลิตสารลดแรงตึงผิวอัลคาโนลาไมด์จากเมล็ดในปาล์มในถึงปฏิกรณ์แบบมีใบพัดกวน (Scale-up production of palm kernel-diethanolan ide in a stirred-tank reactor -
55 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร บทบาทผู้นำ บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทในหลักสูตร บทบาทผู้นำ
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 25 ก.ค. 56 - 26 ก.ค. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร บทบาทผู้นำ บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด ผศ. กลางเดือน โพชนา 85.19 - - - - -
56 โครงการการศึกษาการใช้ตัวกลางขี้เถ้าแทนดินขาวในการแยกกะลาและเมล็ดในปาล์มน้ำมัน (iTAP) รายละเอียด
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขี้เถ้าเป็นมัชฌิม (media) ในการแยกกะลาและเมล็ดในของปาล์มน้ำมันด้วยวิธี HMS (heavy media separation)
อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร 1 พ.ย. 51 - 30 เม.ย. 52 22,098.75 19,217.07 เอกสารที่มาของโครงการโครงการการศึกษาการใช้ตัวกลางขี้เถ้าแทนดินขาวในการแยกกะลาและเมล็ดในปาล์มน้ำมัน (iTAP) รศ. ชญานุช แสงวิเชียร - - - - - รายวิชา 230-341 Engineering Lab II ในวิชาปฏิบัติการ (LAB) การศึกษาการใช้ตัวกลางขี้เถ้าแทนดินขาวในการแยกกะลาและเมล็ดในปาล์มน้ำมัน -
57 56-Public Training หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ” รายละเอียด
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการอบรมสู่สังคมและชุมชน 2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 พ.ย. 55 - 2 พ.ค. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการ56-Public Training หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ” รศ. ชัยศรี สุขสาโรจน์ - - - - - รายวิชา 223-221 ปฏิบัติการหน่วยสำหรั บวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (UNIT OPERATIONS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING) -
58 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา รายละเอียด
1. เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย 5 ผลิตภัณฑ์ 2. เพื่อออกแบบและสร้างต้นแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดอย่างน้อย 5 ผลิตภัณฑ์ 3. เพื่อทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราใหม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 4. เพื่อนำผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ ยื่นขดทะเบียนลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ 5. เพื่อจัดประชุมผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ยางพารา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 31 พ.ค. 54 - 26 ธ.ค. 54 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ผศ. คำรณ พิทักษ์ - - - - - รายวิชา 225-472 Industrial Engineering Project II และรายวิชา 226-472 Manufacturing Engineering Project II -
59 โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตร รายละเอียด
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรให้แก่ผู้เข้าอบรม
ด้านการทดสอบวัสดุและปัจจัยการผลิต 26 ก.พ. 56 - 26 ก.พ. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตร รศ. สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล - - - - - รายวิชา 230-543 Drying Technology -
60 โครงการอบรมอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน รุ่นที่ 3 รายละเอียด
1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เครื่องมือวัดพื้นฐาน และเข้าใจการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 21 มี.ค. 53 - 21 มี.ค. 53 30,475.00 26,501.06 เอกสารที่มาของโครงการโครงการอบรมอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน รุ่นที่ 3 ผศ. ธเนศ เคารพาพงศ์ 89.80 - - - - -
61 โครงการอบรมอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน รุ่นที่ 2 (MCP) รายละเอียด
1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 20 มี.ค. 53 - 20 มี.ค. 53 22,482.50 19,550.78 เอกสารที่มาของโครงการโครงการอบรมอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน รุ่นที่ 2 (MCP) ผศ. ธเนศ เคารพาพงศ์ 93.60 - - - - -
62 โครงการแก้ไขปัญหามาตรฐานการประกอบการกลุ่มเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียด
1.เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ สรุปผลสภาพปัญหาในเชิงพื้นที่ เชิงการประกอบการ เชิงกฎหมายและเชิงกาบริหารจัดการ 2.เพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนและในทุกมิติ 3.เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบการให้สูงขึ้นและมีความยั่งยืนตลอดอายุโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 26 ก.พ. 52 - 18 พ.ย. 52 247,000.00 214,791.20 เอกสารที่มาของโครงการโครงการแก้ไขปัญหามาตรฐานการประกอบการกลุ่มเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รศ. พิษณุ บุญนวล - - - - - รายวิชา 235-601 วิทยานิพนธ์ หัวข้อวิจัยเรื่องการออกแบบบ่อเหมืองแร่ การวางแผนเหมืองและการจัดการสิ่งแวดล้อมหมู่เหมืองเฟลด์สปาร์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช -
63 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานในอาคารส่วนราชการ (ติดตามสอนงาน (ภาคใต้)) รายละเอียด
1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการให้ความรู้เรื่อง Energy Audit และการสอน งานการทำ Energy Audit แก่หน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 2. เพื่อสำรวจประเมินและติดตามความก้าวหน้าของการอนุรักษ์พลังงานของอาคารของรัฐจำนวน 300 แห่งที่ร่วมโครงการให้ความรู้เรื่อง Energy Audit แก่หน่วยงานของรัฐและจังหวัด 3. ให้ความรู้และสอนงานเรื่อง Energy Audit เพิ่มเติมให้กับหน่วยงานที่ยังดำเนินการด้านการอนุ รักษ์พลังงานยังไม่ประสบผลสำเร็จ 4. กระตุ้นหน่วยงานที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ผลประหยัดอยู่แล้วให้มีการดำเนินการอย่างต่อ เนื่องและยั่งยืน
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 10 ก.ค. 51 - 9 มี.ค. 52 2,683,620.00 2,326,161.82 รศ. กำพล ประทีปชัยกูร 0.00 - - - - -
64 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม บ.พาเนลพลัส จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 27 มี.ค. 56 - 27 มี.ค. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม บ.พาเนลพลัส จำกัด ผศ. กลางเดือน โพชนา 79.91 - - - - -
65 โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก (Energy Saving for Small Enterprise : ES for SE) ในจังหวัด ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล รายละเอียด
เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานในโรงงาน พื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล จำนวน 10 แห่ง
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 15 ม.ค. 51 - 3 ก.ย. 51 570,300.00 494,336.04 เอกสารที่มาของโครงการโครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก (Energy Saving for Small Enterprise : ES for SE) ในจังหวัด ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล ผศ. จันทกานต์ ทวีกุล 0.00 - - - - -
66 56-Public Training หลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ” รายละเอียด
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการอบรมสู่สังคมและชุมชน 2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 15 ต.ค. 55 - 19 ต.ค. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการ56-Public Training หลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ” รศ. ชัยศรี สุขสาโรจน์ - - - - - รายวิชา 223-221 ปฏิบัติการหน่วยสำหรั บวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (UNIT OPERATIONS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING) -
67 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 20 รายละเอียด
1. เพื่อส่งเสริมการตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหม่ 2. สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 26 เม.ย. 51 - 30 มิ.ย. 51 567,000.00 491,475.60 เอกสารที่มาของโครงการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 20 ผศ. คำรณ พิทักษ์ 87.60 - - - - -
68 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 19 รายละเอียด
1. เพื่อส่งเสริมการตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหม่ 2. สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 2 ก.พ. 51 - 6 เม.ย. 51 567,000.00 491,475.60 เอกสารที่มาของโครงการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 19 ผศ. คำรณ พิทักษ์ 87.94 - - - - -
69 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร บทบาทผู้นำ บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรบทบาทผู้นำ
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 21 มี.ค. 56 - 22 มี.ค. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร บทบาทผู้นำ บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด ผศ. กลางเดือน โพชนา - - - - - -
70 โครงการสำรวจและจัดหาข้อมูลสาขาสื่อสารโทรคมนาคมสิบจังหวัด รายละเอียด
1.เพื่อสำรวจข้อมูลสาขาสื่อสารโทรคมนาคม ในเขตกรุงเทพและปริมลฑลฯ 2.เพื่อสำรวจข้อมูลสาขาสื่อสารโทรคมนาคม ในเขตต่างจังหวัด
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 10 ส.ค. 52 - 15 ต.ค. 52 1,785,000.00 1,466,734.50 เอกสารที่มาของโครงการโครงการสำรวจและจัดหาข้อมูลสาขาสื่อสารโทรคมนาคมสิบจังหวัด รศ. มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ - - - - - -
71 โครงการการประเมินสถานภาพเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจติดตามคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำย่อยของทะเลสาบสงขลาที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม รายละเอียด
1.เพื่อประมวลข้อมูลจากรายงานการศึกษาที่มีอยู่ และจากสภาพข้อเท็จจริงของแหล่งกำเนิดมลพิษ 2.เพื่อทราบประเภทของมลพิษ แหล่งปลอดภัยมลพิษ ปริมาณมลพิษ คุณภาพน้ำในคลองหลักของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในปัจจุบัน 3.เพื่อจัดลำดับความสำคัญของลุ่มน้ำย่อยที่เชื่อมโยงกับงุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา นำไปสู่การดำเนินการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลคุณภาพน้ำเพิ่มเติม สำหรับการบริหารจัดการมลพิษที่เกิดขึ้น 4.เพื่อจัดทำแผนการจัดเก็บข้อมูลและกำหนดจุดจัดเก็บตัวอย่างน้ำ รวมค่าพารามิเตอร์ที่ใช้วัดคุณภาพน้ำให้ครอบคุมและเพียงพอสำหรัการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำและกำหนดจุดเฝ้าระวังที่มีความสำคัญเร่งด่วน 5.เพื่อจัดทำโครงการหรือแผนปฎิบัติการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานการเฝ้าระวังคุณภาพในลุ่มน้ำย่อยของทะเลสาบสงขลา รมทั้งทะเสาบสงขลาที่เชื่อมโยงับภาคอุตสาหกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 ก.ค. 52 - 22 ก.ย. 52 200,000.00 173,920.00 เอกสารที่มาของโครงการโครงการการประเมินสถานภาพเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจติดตามคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำย่อยของทะเลสาบสงขลาที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ศ. สุเมธ ไชยประพัทธ์ - - - - - รหัสวิชา 223-381 รายวิชาการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม-Environmental Quality Management -
72 โครงการประกวดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-International Collegiate Programming Contest (ACM-ICPC) ระดับประเทศไทยครั้งที่ 1 รายละเอียด
1.เพื่อสงเสริมการสร้างทักษะและความสามารถในการเขียนโรแกรมของนิสิต นักศึกษา 2.เพื่อกระตุ้นความสนใจด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศ 3.เพื่อสร้างกิจกรรมทางวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเป็นเวทีในการสร้างนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ของประเทศ 4.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดบเอเชียในปลายปี 2552 5.เพื่อสามารถเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันระดับโลกในโอกาสต่อไป
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 10 ส.ค. 52 - 11 ส.ค. 52 500,000.00 434,800.00 เอกสารที่มาของโครงการ โครงการประกวดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-International Collegiate Programming Contest (ACM-ICPC) ระดับประเทศไทยครั้งที่ 1 ผศ. วรรณรัช สันติอมรทัต - - - - - -
73 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัททรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด มีความรู้ความเข้าใจในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 22 ธ.ค. 52 - 23 ม.ค. 52 25,000.00 20,542.50 เอกสารที่มาของโครงการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า รศ. คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 65.84 - - - - รายวิชา 225 – 458 การประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมสำหรับวิศวกร (Engineering Application for Engineers) -
74 โครงการอบรม "การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์สำหรับผู้เริ่มต้น" รายละเอียด
1. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาลอจิกในการคิด 2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจอุปกรณ์ต่างๆในหุ่นยนต์ 3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการทำงานของหุ่นยนต์ 4. เพื่อให้นักเรียนาสามารถโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เดินตามเส้นได้
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 3 มี.ค. 52 - 5 มี.ค. 52 52,440.00 45,601.82 เอกสารที่มาของโครงการโครงการอบรม ผศ. ธเนศ เคารพาพงศ์ 0.00 - - - - -
75 โครงการเพาะต้นกล้าอุตสาหกรรม รายละเอียด
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้หลักสูตร ESI รวมทั้งได้มีโอกาสสร้างประสบการณ์การทำงานของตนเองและการทำงานเป็นทีม ได้รับการปลูกฝัง และสร้างค่านิยมการทำงานที่ดีให้แก่นักศึกษาเป็นการสร้างคนดีสู่สังคม 2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเป็นแหล่งข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถบันทึกไว้ในฐานข้อมูลโครงการเพาะต้นกล้าอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลแรงงานให้แก่ภาคอุตสาหกรรม
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 13 ม.ค. 53 - 12 ก.ย. 53 160,000.00 139,136.00 เอกสารที่มาของโครงการโครงการเพาะต้นกล้าอุตสาหกรรม รศ. สมชาย ชูโฉม 86.36 - - - - -
76 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 22 รายละเอียด
1. เพื่อส่งเสริมการตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหม่ 2. สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 2 ธ.ค. 51 - 31 ก.ค. 52 700,000.00 608,720.00 เอกสารที่มาของโครงการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 22 ผศ. คำรณ พิทักษ์ 90.19 - - - - รายวิชา 225-441 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) -
77 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 18 รายละเอียด
1. เพื่อส่งเสริมการตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหม่ 2. สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 19 ม.ค. 51 - 16 มี.ค. 51 567,000.00 491,475.60 เอกสารที่มาของโครงการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 18 ผศ. คำรณ พิทักษ์ 87.54 - - - - -
78 โครงการศึกษา สำรวจ และออกแบบรายละเอียดพร้อมประมาณการค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนร่อนพิบูลย์ รายละเอียด
1. เพื่อทำการศึกษา สำรวจ และออกแบบรายละเอียดพร้อมประมาณการค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนร่อนพิบูลย์ 2. เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนร่อนพิบูลย์
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 2 มิ.ย. 55 - 30 ส.ค. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการศึกษา สำรวจ และออกแบบรายละเอียดพร้อมประมาณการค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนร่อนพิบูลย์ ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
79 โครงการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา PHP และ My SQL เบื้องต้น รายละเอียด
1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ ICT ให้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 22 พ.ค. 53 - 25 ก.ย. 53 155,480.00 135,205.41 เอกสารที่มาของโครงการโครงการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา PHP และ My SQL เบื้องต้น ธรรมรัฏฐ์ สมิตะลัมพะ - - - - - -
80 โครงการ NEC-เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 23-24 รายละเอียด
1. เพื่อส่งเสริมการตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหม่ 2. สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 15 ธ.ค. 52 - 30 ก.ย. 53 964,800.00 838,990.08 เอกสารที่มาของโครงการโครงการ NEC-เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 23-24 ผศ. คำรณ พิทักษ์ - - - - - รายวิชา 225-441 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) -
81 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและจัดทำปะการังเทียมกันคลื่นให้แก่ผู้นำชุมชน ชาวบ้านและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและจัดทำปะการังเทียมกันคลื่นให้แก่ผู้นำชุมชน ชาวบ้านและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ อ.สายบุรี จังหวัดปัตตานี
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 10 ก.พ. 54 - 3 มี.ค. 54 75,831.00 75,831.00 เอกสารที่มาของโครงการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและจัดทำปะการังเทียมกันคลื่นให้แก่ผู้นำชุมชน ชาวบ้านและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - การศึกษาและทดลองประยุกต์ใช้ปะการังเทียมผสมเถ้าลอยลิกไนต์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร -
82 โครงการฝึกอบรม โปรแกรมหุ่นยนต์สำหรับผู้เริ่มต้น(หุ่นยนต์เดินตามเส้น) รายละเอียด
1. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาลอจิกในการคิด 2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจอุปกรณ์ต่างๆในหุ่นยนต์ 3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการทำงานของหุ่นยนต์ 4. เพื่อให้นักเรียนาสามารถโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เดินตามเส้นได้
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 3 มี.ค. 53 - 5 มี.ค. 53 54,740.00 47,601.90 เอกสารที่มาของโครงการโครงการฝึกอบรม โปรแกรมหุ่นยนต์สำหรับผู้เริ่มต้น(หุ่นยนต์เดินตามเส้น) ผศ. ธเนศ เคารพาพงศ์ - - - - - -
83 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี-การช่วยผลิตหมากแว่นด้วยเครื่องหั่นหมากและอบแห้งหมาก รายละเอียด
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตช่วยผลิตหมากแว่นด้วยเครื่องหั่นและอบแห้งหมากให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการผลิตหมากแว่นสำหรับการใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไป
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 19 ต.ค. 53 - 19 ต.ค. 53 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี-การช่วยผลิตหมากแว่นด้วยเครื่องหั่นหมากและอบแห้งหมาก รศ. สมชาย ชูโฉม - - - - - การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นและผ่าผลหมากสดเพื่อกลุ่มเกษตรกร การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งหมากแว่น -
84 โครงการอบรมอิเล็๋กทรอนิกส์พื้นฐานรุ่นที่ 1 (SMA) รายละเอียด
1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 20 มี.ค. 53 - 20 มี.ค. 53 38,065.00 33,101.32 เอกสารที่มาของโครงการโครงการอบรมอิเล็๋กทรอนิกส์พื้นฐานรุ่นที่ 1 (SMA) ผศ. ธเนศ เคารพาพงศ์ 89.40 - - - - -
85 โครงการอบรมหลักสูตร หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า รายละเอียด
เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานบริษัททรานส์ไทย-มาเลเซีย(ประเทศไทย) จำกัด ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 22 ธ.ค. 53 - 24 ธ.ค. 53 42,000.00 34,511.40 เอกสารที่มาของโครงการโครงการอบรมหลักสูตร หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ปราโมทย์ จูฑาพร - - - - - รายวิชา 210-476 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า -
86 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ไคเซ็น รายละเอียด
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใเรื่องของไคเซ็นกับการเพิ่มผลผลิตตลอดจนเทคนิคการปรับปรุงงานให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 15 มี.ค. 53 - 15 มี.ค. 53 15,000.00 12,325.50 เอกสารที่มาของโครงการจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ไคเซ็น ผศ. กลางเดือน โพชนา 85.33 - - - - -
87 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 21 รายละเอียด
1. เพื่อส่งเสริมการตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหม่ 2. สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 2 ธ.ค. 51 - 30 มิ.ย. 52 679,000.00 590,458.40 เอกสารที่มาของโครงการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 21 ผศ. คำรณ พิทักษ์ 86.55 - - - - รายวิชา 225-441 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) -
88 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 25 รายละเอียด
เพื่อส่งเสริมการตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหม่ และสร้างความเข้ใแข็งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 7 ธ.ค. 53 - 7 ก.ย. 54 120,600.00 104,873.76 เอกสารที่มาของโครงการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 25 ผศ. คำรณ พิทักษ์ 87.87 - - - - รายวิชา 225-441 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภาคเรียนที่ 1/2555 -
89 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียด
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 20 ต.ค. 54 - 14 ส.ค. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
90 โครงการที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมการผลิตการใช้ไบโอดีเซลในระดับชุมชน(กลุ่มที่ 4) รายละเอียด
1. เพื่อให้ความรู้และสร้างการยอมรับแก่ชุมชน เกี่ยวกับผลิตและการใช้ไบโอดีเซล จากน้ำมันพืชใช้แล้ว และพืชน้ำมันอื่นที่มีอยู่ในชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน ด้วยการผลิตไบโอดีเซลจากแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันดีเซล 3. เพื่อจัดตั้งชุมชนต้นแบบด้านการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลที่มีการใช้ไบโอดีเซลทดแทนน้ำมันดีเซลได้ในระดับหนึ่ง
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 1 ก.ย. 49 - 30 มิ.ย. 50 254,872.50 220,923.48 รศ. กำพล ประทีปชัยกูร - - - - - -
91 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตรการเพิ่มผลผลิต บ.ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรการเพิ่มผลผลิต
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 10 เม.ย. 56 - 10 เม.ย. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตรการเพิ่มผลผลิต บ.ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด ผศ. กลางเดือน โพชนา 85.71 - - - - -
92 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Teambuilding บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในบริษัท หลักสูตร Teambuilding
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 6 ก.พ. 56 - 7 ก.พ. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Teambuilding บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด ผศ. กลางเดือน โพชนา 89.80 - - - - -
93 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 27 รายละเอียด
เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งธุรกอจขนาดกลางและขนาดย่อมและสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 25 ธ.ค. 55 - 31 ก.ค. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 27 ผศ. คำรณ พิทักษ์ 86.72 - - - - รายวิชา 227-467 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) -
94 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทเกี่ยวกับทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 16 พ.ย. 55 - 16 พ.ย. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด ผศ. กลางเดือน โพชนา 93.79 - - - - -
95 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ISO 14001 บ.พาเนลพลัส จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทในหลักสูตร ISO 14001
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 16 ส.ค. 55 - 17 ส.ค. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ISO 14001 บ.พาเนลพลัส จำกัด ผศ. กลางเดือน โพชนา 81.30 - - - - -
96 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตรการออกแบบการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ บ.ท้อปโกลป(เทคโนโลยี) จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรการออกแบบการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 7 มิ.ย. 55 - 2 ส.ค. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตรการออกแบบการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ บ.ท้อปโกลป(เทคโนโลยี) จำกัด รศ. นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 80.71 - - - - -
97 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 26 รายละเอียด
เพื่อส่งเสริมการตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 31 ม.ค. 55 - 20 ก.ย. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 26 ผศ. คำรณ พิทักษ์ 86.30 - - - - รายวิชา 225-441 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภาคเรียนที่ 2/2555 -
98 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน บ.ท้อปโกลฟเมดิคอล( ไทยแลนด์)จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในบริษัทหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 19 มิ.ย. 55 - 20 มิ.ย. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน บ.ท้อปโกลฟเมดิคอล( ไทยแลนด์)จำกัด ผศ. กลางเดือน โพชนา 86.03 - - - - -
99 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพและไคเซ็น บ.แอลทีการยาง จำกัด รายละเอียด
จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทเกี่ยวกับทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพและไคเซ็น
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 23 มิ.ย. 55 - 24 มิ.ย. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพและไคเซ็น บ.แอลทีการยาง จำกัด ผศ. กลางเดือน โพชนา 87.50 - - - - -
100 โครงการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2554 รายละเอียด
1. เพื่อดำเนินโครงการติตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคใต้ 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลและรายงานระดับประเทศและระดับภูมิภาค
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 3 มี.ค. 54 - 3 มี.ค. 55 171,450.00 149,092.92 รศ. ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ - - - - - รายวิชา 230-333 การควบคุมสิ่งแวดล้อม Environmental Control -
101 โครงการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2554 รายละเอียด
1. เพื่อดำเนินโครงการติตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคใต้ 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลและรายงานระดับประเทศและระดับภูมิภาค
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 3 มี.ค. 54 - 3 มี.ค. 55 171,450.00 149,092.92 รศ. ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ - - - - - รายวิชา 230-333 การควบคุมสิ่งแวดล้อม Environmental Control -
102 จัดอบรม Training Fund หลักสูตร “ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ บ.วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทในหลักสูตร ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 25 ธ.ค. 55 - 30 ส.ค. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการจัดอบรม Training Fund หลักสูตร “ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ บ.วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด ผศ. กลางเดือน โพชนา 89.70 - - - - -
103 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Pokayoke บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทในหลักสูตร Pokayoke
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 6 มิ.ย. 56 - 6 มิ.ย. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Pokayoke บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด ผศ. กลางเดือน โพชนา 86.73 - - - - -
104 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Open source บ.โอเรียนเต็ลแคน จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทในหลักสูตร Open source "Open office"
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 17 ส.ค. 56 - 17 ส.ค. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร  Open source บ.โอเรียนเต็ลแคน จำกัด พัฒนาวดี ศิวติณฑุโก 77.29 - - - - -
105 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิต บ. ท้อป โกลฟเมดิคอล(ไทยแลนด์)จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทในหลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิต
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 23 ส.ค. 56 - 23 ส.ค. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิต บ. ท้อป โกลฟเมดิคอล(ไทยแลนด์)จำกัด รศ. วนิดา รัตนมณี 81.25 - - - - -
106 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การเพิ่มผลผลิต บ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทในหลักสูตร การเพิ่มผลผลิต
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 6 ก.ย. 56 - 6 ก.ย. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การเพิ่มผลผลิต บ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผศ. กลางเดือน โพชนา 85.73 - - - - -
107 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ รายละเอียด
เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานของสถานประกอบกิจการ
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 20 ธ.ค. 57 - 17 มิ.ย. 58 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ รศ. สมชาย ชูโฉม - - - - - -
108 โครงการออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา รายละเอียด
เพื่อดำเนินการออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 2 ม.ค. 57 - 3 มี.ค. 57 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผศ. วัสสา คงนคร - - - - - -
109 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี รายละเอียด
เพื่อดำเนินการความเหมาะสมและสำรวจออกแบบปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 30 ก.ย. 56 - 25 ก.ย. 57 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
110 โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รายละเอียด
เพื่อดำเนินการศึกษาสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 28 พ.ย. 55 - 22 พ.ย. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
111 โครงการระบบสนับสนุนการดูแลแลสุขภาพผ่านการสื่อสารระยะไกล รายละเอียด
1. เพื่อจัดเตรียมความพร้อมสำหรับเครือข่ายไร้สายเชื่อมโยงกับหน่วยแพทย์ทหาร 2. เพื่อจัดทำชุดคำสั่งโปรแกรมบันทึกทางการแพทย์เพื่อการปรึกษาระยะไกล 3. เพื่อจัดทำชุดคำสั่งโปรแกรมข้อมูลข่าวสาร/องค์ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับอาหารศึกษาสำหรับภาวะกระดูกพรุน 4. เพื่อจัดอบรมบุคลากรหน่วยแพทย์ทหารเคลื่อนที่และแพทย์ในแม่ข่ายหลักเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมการศึกษาระยะไกลและอาหารศึกษา
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 10 ส.ค. 56 - 9 ส.ค. 57 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล รศ. สินชัย กมลภิวงศ์ - - - - - -
112 โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ด้วยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น สัญญาเลขที่ สลก.2/2557 รายละเอียด
เพื่อศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ด้วยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 7 มิ.ย. 57 - 26 ส.ค. 58 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ด้วยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น สัญญาเลขที่ สลก.2/2557 ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - การพัฒนาแบบจำลองสำหรับโครงสร้างเสาไม้ไผ่ในการสลายคลื่นและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (Modeling of Bamboo Pile Breakwater for Surface Wave Attenuation and Shoreline Protection) -
113 โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ด้วยวิธีการใช้วัสดุทดแทนไม้ไผ่ชะลอคลื่น สัญญาเลขที่ สลก.3/2557 รายละเอียด
เพื่อศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ด้วยวิธีการใช้วัสดุทดแทนไม้ไผ่ชะลอคลื่น
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 7 มิ.ย. 57 - 9 พ.ค. 60 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ด้วยวิธีการใช้วัสดุทดแทนไม้ไผ่ชะลอคลื่น สัญญาเลขที่ สลก.3/2557 ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
114 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 28 รายละเอียด
เพื่อส่งเสริมการตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 11 ธ.ค. 56 - 31 ก.ค. 57 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 28 ผศ. คำรณ พิทักษ์ 85.37 - - - - รายวิชา 227-467 การเป็นผู้ประกอบการ ภาคการศึกษา 2/2556 -
115 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 28 รายละเอียด
เพื่อส่งเสริมการตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 11 ธ.ค. 56 - 31 ก.ค. 57 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 28 ผศ. คำรณ พิทักษ์ 85.37 - - - - รายวิชา 227-467 การเป็นผู้ประกอบการ ภาคการศึกษา 2/2556 -
116 ที่ปรึกษาออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้แก่ บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลตี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียด
เพื่อออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้แก่ บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลตี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 ม.ค. 56 - 28 ก.พ. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการที่ปรึกษาออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้แก่ บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลตี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผศ. วัสสา คงนคร - - - - - รายวิชา 224-213 พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Principles of Environmental Engineering ภาคเรียนที่ 1/2556 -
117 ที่ปรึกษาออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้แก่ วิชชุดาฟาร์ม รายละเอียด
เพื่อออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้แก่ วิชชุดาฟาร์ม
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 15 มี.ค. 56 - 30 มี.ค. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการที่ปรึกษาออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้แก่ วิชชุดาฟาร์ม ผศ. วัสสา คงนคร - - - - - รายวิชา 224-371 มลพิษอุตสาหกรรมและการควบคุม Industrial Pollution Control ภาคเรียนที่ 2/2556 -
118 โครงการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในหน่วยงานภาคเอกชน รายละเอียด
เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในหน่วยงานภาคเอกชน
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 20 ส.ค. 56 - 31 ต.ค. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในหน่วยงานภาคเอกชน ผศ. วโรดม วีระพันธ์ - - - - - รายวิชา 241-211 Object Oriented Programming ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 -
119 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Manufacturing Cost Down and Energy Conservation in Rubber Glove Industry บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทในหลักสูตร Manufacturing Cost Down and Energy Conservation in Rubber Glove Industry
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 24 ม.ค. 56 - 25 ม.ค. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Manufacturing Cost Down and Energy Conservation in Rubber Glove Industry บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด ผศ. จันทกานต์ ทวีกุล 79.24 - - - - รายวิชา 216-231 มลพิษอุตสาหกรรมและการควบคุม อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Thermodynamics I) -
120 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 27 รายละเอียด
เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งธุรกอจขนาดกลางและขนาดย่อมและสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 25 ธ.ค. 55 - 31 ก.ค. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 27 ผศ. คำรณ พิทักษ์ 86.72 - - - - รายวิชา 227-467 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) -
121 กิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ (Consultancy Fund-CF)เรื่อง การพัฒนาและออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการเชื่อมต่อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแถบ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา รายละเอียด
เพื่อปฏิบัติงานตามกิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้าง ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการตลาด (Consultancy Fund :CF) เรื่อง “การพัฒนาและออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการเชื่อมต่อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแถบ สำหรับการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ” โดยที่ปรึกษามีความประสงค์จะรับจ้างทำงานดังกล่าวข้างต้น
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 3 ม.ค. 56 - 15 ส.ค. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการกิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ (Consultancy Fund-CF)เรื่อง การพัฒนาและออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการเชื่อมต่อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแถบ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา รศ. วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร - - - - - -
122 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 (NSC2014) ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 1 ม.ค. 56 - 31 มี.ค. 57 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล ผศ. มัลลิกา อุณหวิวรรธน์ - - - - - -
123 โครงการจัดทำชุดผลิตไบโอดีเซลขนาด 200 ลิตร/วัน แบบแบทช์ เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต รายละเอียด
เพื่อผลิตชุดไบโอดีเซลขนาด 200 ลิตร/วัน
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 30 พ.ย. 55 - 30 ก.ย. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการจัดทำชุดผลิตไบโอดีเซลขนาด 200 ลิตร/วัน แบบแบทช์ เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต รศ. ชาคริต ทองอุไร - - - - - รายวิชา 230-585 SP(BIODIESEL TECHNOLOGY) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 -
124 โครงการประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย รายละเอียด
เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย และการจัดทำโปรแกรมช่วยตัดสินใจ และเข้าร่วมประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 26 ม.ค. 54 - 26 ก.ค. 54 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย ผศ. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ - - - - - รายวิชา 223-511 วิศวกรรมกากของเสียและการวางแผน Solid Waste Engineering and Planning โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบระบบการจัดการมูลฝอยชุมชนที่ยั่งยืนสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -
125 โครงการประเมินผลประทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นลาดจอดรถตลาดนัดชายแดนวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล รายละเอียด
1. เพื่อศึกษาและประเมินผลประทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ลาดจอดรถตลาดนัดชายแดนวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ และจัดการประชุมให้ผู้สนใจรับความคิดเห็นต่อโครงการฯ
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 13 มิ.ย. 54 - 10 ต.ค. 54 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการประเมินผลประทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นลาดจอดรถตลาดนัดชายแดนวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล ผศ. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ - - - - - รายวิชา 223-461 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment -
126 56-Public Training หลักสูตร “ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม” รายละเอียด
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการอบรมสู่สังคมและชุมชน 2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 3 พ.ย. 55 - 3 พ.ย. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการ56-Public Training หลักสูตร “ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม” รศ. ชัยศรี สุขสาโรจน์ - - - - - รายวิชา 223-221 ปฏิบัติการหน่วยสำหรั บวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (UNIT OPERATIONS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING) -
127 56-Public Training หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ” รายละเอียด
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการอบรมสู่สังคมและชุมชน 2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 พ.ย. 55 - 2 พ.ค. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการ56-Public Training หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ” รศ. ชัยศรี สุขสาโรจน์ - - - - - รายวิชา 223-221 ปฏิบัติการหน่วยสำหรั บวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (UNIT OPERATIONS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING) -
128 56-Public Training หลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ” รายละเอียด
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการอบรมสู่สังคมและชุมชน 2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 15 ต.ค. 55 - 19 ต.ค. 55 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการ56-Public Training หลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ” รศ. ชัยศรี สุขสาโรจน์ - - - - - รายวิชา 223-221 ปฏิบัติการหน่วยสำหรั บวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (UNIT OPERATIONS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING) -
129 โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตร รายละเอียด
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรให้แก่ผู้เข้าอบรม
ด้านการทดสอบวัสดุและปัจจัยการผลิต 26 ก.พ. 56 - 26 ก.พ. 56 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตร รศ. สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล - - - - - รายวิชา 230-543 Drying Technology -
130 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกิจการ รายละเอียด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 11 มี.ค. 57 - 8 ก.ย. 57 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกิจการ รศ. สมชาย ชูโฉม - - - - - -
131 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี รายละเอียด
เพื่อดำเนินการความเหมาะสมและสำรวจออกแบบปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 30 ก.ย. 56 - 25 ก.ย. 57 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
132 โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ด้วยโครงสร้างคอนกรีตโปร่ง สัญญาเลขที่ สลก.4/2557 ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 7 มิ.ย. 57 - 12 มิ.ย. 60 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
133 โครงการ Development of Climate/Disaster Risk Assessment and Application of Risk Information in Development Planning in Thailand (Coastal Erosion Assessment) รายละเอียด
Coastal Erosion hazard Experts
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 24 ส.ค. 58 - 30 ต.ค. 58 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการ Development of Climate/Disaster Risk Assessment and Application of Risk Information in Development Planning in Thailand (Coastal Erosion Assessment) ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
134 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to the World) กิจกรรม : การลดต้นทุนการผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย Green Productivity สัญญาเลขที่ (สอห.) 602-1-194/59 ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 20 พ.ค. 59 - 31 ส.ค. 59 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล รศ. ชัยศรี สุขสาโรจน์ - - - - - -
135 โครงการที่ปรึกษาในการตรวจสอบเอกสารโครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 4 มี.ค. 59 - 18 มี.ค. 59 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล ผศ. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ - - - - - -
136 โครงการ Development of Climate/Disaster Risk Assessment and Application of Risk Information in Development Planning in Thailand (Coastal Erosion Assessment) รายละเอียด
Coastal Erosion hazard Experts
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 24 ส.ค. 58 - 30 ต.ค. 58 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการ Development of Climate/Disaster Risk Assessment and Application of Risk Information in Development Planning in Thailand (Coastal Erosion Assessment) ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
137 โครงการประเมินประสิทธิภาพและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลพัทยเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 13 มิ.ย. 59 - 11 ส.ค. 59 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล ผศ. วัสสา คงนคร - - - - - -
138 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบ โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 เม.ย. 58 - 21 ก.ย. 59 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
139 โครงการที่ปรึกษางานสำรวจและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดสมิหลา ถ.ชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 ส.ค. 59 - 18 ต.ค. 61 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
140 โครงการจัดทำและวางปะการังเทียมแบบบูรณาการ เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 แห่ง รายละเอียด
เพื่อจัดทำและวางปะการังเทียมแบบบูรณาการ เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 แห่ง ณ เกาะไม้ท่อน และเกาะราชาใหญ่ อ่าวพลับพลา
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 24 ก.พ. 58 - 18 ก.พ. 59 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
141 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน บ.เอ็น.ที.ที.คอมเมอร์เชียล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด รายละเอียด
เพื่อพัฒนาพนักงานให้กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 23 มี.ค. 61 - 23 มี.ค. 61 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 94.77 - - - - -
142 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล บ.กรีนรีเวอร์ พาเนล(ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียด
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้วิธีการสื่อสารในองค์กรให้เกิดประสิทธิผล
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 30 มี.ค. 61 - 30 มี.ค. 61 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 90.36 - - - - -
143 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร 7QC tools เพื่อการปรับปรุงงาน บ.ทัทวิน จำกัด รุ่นที่ 1 รายละเอียด
เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ในการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่อวมือ 7QCtool
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 22 พ.ค. 61 - 22 พ.ค. 61 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 90.63 - - - - -
144 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ บ.บี เทค อินดัสตรี จำกัด ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 15 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 84.86 - - - - -
145 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 16 ม.ค. 61 - 20 ม.ค. 61 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 87.97 - - - - -
146 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร 7QC tools เพื่อการปรับปรุงงาน บ.ทัทวิน จำกัด รุ่นที่ 2 ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 22 พ.ค. 61 - 22 พ.ค. 61 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 97.25 - - - - -
147 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวร สาขาวิศวกรรมเคมี บ.ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด อื่นๆ 26 ก.พ. 61 - 15 มี.ค. 61 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล ผศ. สุรัสวดี กังสนันท์ 0.00 - - - - -
148 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน บริษัท ลีการ์เดนส์โฮเต็ล จำกัด(สาขา) อื่นๆ 25 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 83.25 - - - - -
149 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากโครงการต่างๆ (SEA, EIA, EHIA) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 20 ก.ค. 61 - 20 ก.ค. 61 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 85.00 - - - - -
150 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า (เชื้อเพลิงฟอสซิลเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุด (Coal Technology)โรงไฟฟ้าชีวมวล)การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 23 มิ.ย. 61 - 23 มิ.ย. 61 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 90.00 - - - - -
151 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ภาวะการเป็นผู้นำ บ.กรีนรีเวอร์ พาเนล(ประเทศไทย) จำกัด ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 7 มิ.ย. 61 - 7 มิ.ย. 61 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 92.69 - - - - -
152 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า(พลังงานลม แสงอาทิตย์ คลื่น น้ำขึ้นน้ำลง) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 25 พ.ค. 61 - 25 พ.ค. 61 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 90.23 - - - - -
153 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Smart Grid,Energy Storage System การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 27 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 83.04 - - - - -
154 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การทำงานเป็นทีม บ.กรีนรีเวอร์ พาเนล(ประเทศไทย) จำกัด ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 12 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 92.50 - - - - -
155 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาต่อรอง บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 13 ต.ค. 61 - 13 ต.ค. 61 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 82.92 - - - - -
156 โครงการ "การว่าจ้างที่ปรึกษาข้อมูลและจัดทำแผนส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานในภาคเกษตร (กลุ่มที่ 3 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร 27 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 63 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล รศ. นิกร ศิริวงศ์ไพศาล - - - - - -
รวม 156 130 - - 23,870,162.25 20,553,695.87 121 - 86.27 0 0 0 0 52 8 0 0 0 -

9. การเรียนรู้และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

1 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต (Best Practice on Green Productivity and Continuous Improving) ปี 2554 รายละเอียด
1. เพื่อลดต้นทุนการผลิตของโรงงาน โดยเฉพาะการใช้น้ำและพลังงาน 2. เพื่อลดปริมาณของสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต และใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้โรงงานมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
อาหารทะเล (สงขลา) 1 ก.พ. 54 - 31 ส.ค. 54 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต (Best Practice on Green Productivity and Continuous Improving) ปี 2554 รศ. จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ - -
2 โครงการสร้างเครื่องตีเยื่อกระดาษ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านบ้านนายอดทอง จังหวัดตรัง ผู้ด้อยโอกาส/ให้เปล่า (ตรัง) 1 มี.ค. 54 - 31 ก.ค. 54 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล ผศ. สมเกียรติ นาคกุล - เอกสารหลักฐานโครงการสร้างเครื่องตีเยื่อกระดาษ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านบ้านนายอดทอง จังหวัดตรัง เอกสารหลักฐานโครงการสร้างเครื่องตีเยื่อกระดาษ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านบ้านนายอดทอง จังหวัดตรัง เอกสารหลักฐานโครงการสร้างเครื่องตีเยื่อกระดาษ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านบ้านนายอดทอง จังหวัดตรัง เอกสารหลักฐานโครงการสร้างเครื่องตีเยื่อกระดาษ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านบ้านนายอดทอง จังหวัดตรัง -
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและจัดทำปะการังเทียมกันคลื่นให้แก่ผู้นำชุมชน ชาวบ้านและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและจัดทำปะการังเทียมกันคลื่นให้แก่ผู้นำชุมชน ชาวบ้านและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ อ.สายบุรี จังหวัดปัตตานี
ผู้ด้อยโอกาส/ให้เปล่า (สงขลา) 10 ก.พ. 54 - 3 มี.ค. 54 75,831.00 75,831.00 เอกสารที่มาของโครงการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและจัดทำปะการังเทียมกันคลื่นให้แก่ผู้นำชุมชน ชาวบ้านและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ ผศ. พยอม รัตนมณี - เอกสารหลักฐานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและจัดทำปะการังเทียมกันคลื่นให้แก่ผู้นำชุมชน ชาวบ้านและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ เอกสารหลักฐานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและจัดทำปะการังเทียมกันคลื่นให้แก่ผู้นำชุมชน ชาวบ้านและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ เอกสารหลักฐานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและจัดทำปะการังเทียมกันคลื่นให้แก่ผู้นำชุมชน ชาวบ้านและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ เอกสารหลักฐานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและจัดทำปะการังเทียมกันคลื่นให้แก่ผู้นำชุมชน ชาวบ้านและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ การศึกษาและทดลองประยุกต์ใช้ปะการังเทียมผสมเถ้าลอยลิกไนต์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร -
4 โครงการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำของชาวบ้านตำบลท่าข้ามประสบภัยน้ำท่วม รายละเอียด
เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มของชาวบ้านตำบลท่าข้ามที่ประสบภัยน้ำท่วม
ผู้ด้อยโอกาส/ให้เปล่า (สงขลา) 17 ธ.ค. 53 - 17 ธ.ค. 53 2,000.00 2,000.00 เอกสารที่มาของโครงการโครงการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำของชาวบ้านตำบลท่าข้ามประสบภัยน้ำท่วม รศ. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ - เอกสารหลักฐานโครงการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำของชาวบ้านตำบลท่าข้ามประสบภัยน้ำท่วม เอกสารหลักฐานโครงการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำของชาวบ้านตำบลท่าข้ามประสบภัยน้ำท่วม เอกสารหลักฐานโครงการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำของชาวบ้านตำบลท่าข้ามประสบภัยน้ำท่วม เอกสารหลักฐานโครงการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำของชาวบ้านตำบลท่าข้ามประสบภัยน้ำท่วม -
5 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับโรงเรียนมหาปัญญาประสบภัยน้ำท่วม รายละเอียด
เพื่อตรวจสอบระบบเครือข่าย และติดตั้งระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนมหาปัญญาที่ประสบภัยน้ำท่วม
ผู้ด้อยโอกาส/ให้เปล่า (สงขลา) 2 ธ.ค. 53 - 2 ธ.ค. 53 5,900.00 5,900.00 เอกสารที่มาของโครงการโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับโรงเรียนมหาปัญญาประสบภัยน้ำท่วม อนันท์ ชกสุริวงค์ - เอกสารหลักฐานโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับโรงเรียนมหาปัญญาประสบภัยน้ำท่วม เอกสารหลักฐานโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับโรงเรียนมหาปัญญาประสบภัยน้ำท่วม เอกสารหลักฐานโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับโรงเรียนมหาปัญญาประสบภัยน้ำท่วม เอกสารหลักฐานโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับโรงเรียนมหาปัญญาประสบภัยน้ำท่วม -
6 อบรมหลักสูตร เทคนิคการนำกลับมาใช้ใหม่ของน้ำยาอัดเนื้อไม้ยางพารา รายละเอียด
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้และผลการวิจัยสู่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราและผู้สนใจ ให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้จริง 2. เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจัดการสารประกอบโบรอนที่ใช้แล้วของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา และช่วยลดค่าใช้จ่ายในกระบวนแปรรูปไม้ยางพาราโดยการนำสารประกอบโบรอนที่บำบัดได้กลับมาใช้ใหม่
ยางพารา (สงขลา) 1 เม.ย. 54 - 1 เม.ย. 54 52,000.00 45,219.20 เอกสารที่มาของโครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำกลับมาใช้ใหม่ของน้ำยาอัดเนื้อไม้ยางพารา รศ. จันทิมา ชั่งสิริพร - เอกสารหลักฐานอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำกลับมาใช้ใหม่ของน้ำยาอัดเนื้อไม้ยางพารา เอกสารหลักฐานอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำกลับมาใช้ใหม่ของน้ำยาอัดเนื้อไม้ยางพารา -
7 โครงการประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย รายละเอียด
เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย และการจัดทำโปรแกรมช่วยตัดสินใจ และเข้าร่วมประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
สิ่งเวดล้อม (สตูล) 26 ม.ค. 54 - 26 ก.ค. 54 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย ผศ. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ - เอกสารหลักฐานโครงการประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย เอกสารหลักฐานโครงการประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย เอกสารหลักฐานโครงการประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย เอกสารหลักฐานโครงการประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย รายวิชา 223-511 วิศวกรรมกากของเสียและการวางแผน Solid Waste Engineering and Planning โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบระบบการจัดการมูลฝอยชุมชนที่ยั่งยืนสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -
8 โครงการศึกษาสำรวจออกแบบระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมและจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รายละเอียด
1.เพื่อดำเนินการศึกษาสำรวจและออกแบบระบบระบายน้ำแะป้องกันน้ำท่วมให้กับเทสบาลเมืองคอหงส์ 2.เพื่อดำเนินการศึกษาสำรวจและออกแบบการจัดการน้ำเสียให้กับเทศบาลเมืองคอหงส์
สิ่งเวดล้อม (สงขลา) 13 ก.ค. 53 - 7 ก.ค. 54 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการศึกษาสำรวจออกแบบระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมและจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผศ. พยอม รัตนมณี - เอกสารหลักฐานโครงการศึกษาสำรวจออกแบบระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมและจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เอกสารหลักฐานโครงการศึกษาสำรวจออกแบบระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมและจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เอกสารหลักฐานโครงการศึกษาสำรวจออกแบบระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมและจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา -
9 โครงการฝึกอบรมเรื่องการสร้างเว็บไซต์และเว็บเพจสำหรับองค์กรเพื่อประกอบอาชีพขั้นสูง รุ่นที่ 2 ผู้ด้อยโอกาส/ให้เปล่า (สงขลา) 7 มี.ค. 54 - 8 มี.ค. 54 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล อนันท์ ชกสุริวงค์ - -
10 โครงการกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9 (TEM9) รายละเอียด
1.ประสานงานให้ผู้บริหารหรือผู้แทนวิสาหกิจ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร (Achievement Motivation Training) จัดโดย หน่วยบริหารกิจกรรม 2.จัดฝึกอบรมหรือกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ (พนักงาน) หรือกิจกรรมกลุ่มย่อยในโรงงาน (Small Group Activities) โดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ นับแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานระดับล่าง 3.ดำเนินการวิเคระห์ประสิทธฺภาพการใช้พลังงานเบื้องต้นของสถานประกอบการ 4.กำหนดนโยบาย แผนงาน และ แผนการปฏิบัติให้แต่ละวิสาหกิจ โดยให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับล่างมีส่วนรวมในการกำหนด โดยมีเป้าหมายและทิศทางขององค์กรชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์เป็น Action Plan ได้อย่างสอดคล้องกัน 5.จัดคณะผู้เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการออกแบบและการผลิต (Process) ให้กับแต่ละวิสาหกิจ โดยอาจมีการพิจารณาการลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ หรือ การดัดแปลงปรับปรุงกระบวนการผลิต วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา เช่น วิศวกรโรงงาน วิศวกรพลังงาน ผู้บริหาร เป็นต้น โดยมีเป้าหมายให้วิสาหกิจสามารถลดการใชพลังงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 6.ผลักดันให้แต่ละวิสาหกิจ ดำเนินตามแผนที่ได้ตามแผนงานที่ได้ดำเนินการไว้ โดยกระตุ้นพนักงานทุกคนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยใช้หลักการ 5 ส หรือ TQC, TQM, TPM, VE ฯลฯ มีการตั้งรางวัลดีเด่นแก่พนักงานที่ให้ความร่วมมือพร้อมทั้งจัดการประกวดรางวัลองค์กรดีเด่นทางด้านการจัดงานพลังงาน
พลังงาน (สงขลา) 13 ธ.ค. 53 - 22 ส.ค. 54 135,000.00 117,396.00 เอกสารที่มาของโครงการโครงการกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9 (TEM9) ผศ. จันทกานต์ ทวีกุล - เอกสารหลักฐานโครงการกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9 (TEM9) เอกสารหลักฐานโครงการกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9 (TEM9) เอกสารหลักฐานโครงการกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9 (TEM9) รายวิชา 216-231 มลพิษอุตสาหกรรมและการควบคุม อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Thermodynamics I) -
11 54-Public Training หลักสูตร “Best Practice for Energy Conservation in Industries and รายละเอียด
1. เพื่อจัดอบรม Public Training หลักสูตร “Best Practice for Energy Conservation in Industries and Buildings" ให้กับทั้งหน่วยงานราชการและเอกชo 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะความรู้และนำไปประยุกต์ใช้กับงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานต่อไป
พลังงาน (สงขลา) 24 ม.ค. 54 - 25 ม.ค. 54 44,400.00 36,483.48 เอกสารที่มาของโครงการ54-Public Training หลักสูตร “Best Practice for Energy Conservation in Industries and ผศ. จันทกานต์ ทวีกุล 79.51 เอกสารหลักฐาน54-Public Training หลักสูตร “Best Practice for Energy Conservation in Industries and เอกสารหลักฐาน54-Public Training หลักสูตร “Best Practice for Energy Conservation in Industries and -
12 โครงการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Good Productivity and Continuous Improving to Carbon Label) รายละเอียด
เพื่อยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Good Productivity and Continuous Improving to Carbon Label)
อาหารทะเล (สงขลา) 5 เม.ย. 54 - 31 ส.ค. 54 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Good Productivity and Continuous Improving to Carbon Label) รศ. จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ - -
13 โครงการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนเทศบาล 6 ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม รายละเอียด
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนเทศบาล 6 ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการช่วยเหลือซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม
ผู้ด้อยโอกาส/ให้เปล่า (สงขลา) 13 พ.ย. 53 - 16 พ.ย. 53 9,000.00 9,000.00 เอกสารที่มาของโครงการโครงการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนเทศบาล 6 ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ผศ. วรรณรัช สันติอมรทัต - -
14 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ระยะก่อนการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา ระยะที่ 1 รายละเอียด
1. เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพ ด้านคุณภาพอากาศ สัณฐานวิทยาชายฝั่งทะเลและสมุทรศาสตร์ และเศรษฐกิจ-สังคม ในะระยะก่อนการก่อสร้างโครงการ 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการพัฒนาโครงการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาโครงการ และลดความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการ 3. เพื่อส่งเสริมให้มีช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สภาพปัญหา ความต้องการ รวมทั้งทัศนคติ และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการของกลุ่มเป้าหมายฯ 4. เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสม ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบ หรือการคัดค้านการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา 5. เพื่อศึกษา สำรวจสภาพปัญหาที่สำคัญจากการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา
สิ่งเวดล้อม (สตูล) 1 ต.ค. 53 - 7 ต.ค. 54 5,724,950.00 4,978,416.52 เอกสารที่มาของโครงการโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ระยะก่อนการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา ระยะที่ 1 รศ. ธนิยา เกาศล - -
15 โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา(เดิม) จ.สตูล เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและอเนกประสงค์ รายละเอียด
เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและซ่อมแซม ปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา (เดิม) เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและอเนกประสงค์ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
สิ่งเวดล้อม (สตูล) 9 ส.ค. 52 - 30 มิ.ย. 54 900,000.00 739,530.00 เอกสารที่มาของโครงการโครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา(เดิม) จ.สตูล เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและอเนกประสงค์ ผศ. พยอม รัตนมณี - เอกสารหลักฐานโครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา(เดิม) จ.สตูล เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและอเนกประสงค์ เอกสารหลักฐานโครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา(เดิม) จ.สตูล เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและอเนกประสงค์ เอกสารหลักฐานโครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา(เดิม) จ.สตูล เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและอเนกประสงค์ -
16 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา รายละเอียด
1. เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย 5 ผลิตภัณฑ์ 2. เพื่อออกแบบและสร้างต้นแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดอย่างน้อย 5 ผลิตภัณฑ์ 3. เพื่อทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราใหม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 4. เพื่อนำผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ ยื่นขดทะเบียนลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ 5. เพื่อจัดประชุมผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ยางพารา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยางพารา (สงขลา) 31 พ.ค. 54 - 26 ธ.ค. 54 *ไม่มีข้อมูล *ไม่มีข้อมูล เอกสารที่มาของโครงการโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ผศ. คำรณ พิทักษ์ - รายวิชา 225-472 Industrial Engineering Project II และรายวิชา 226-472 Manufacturing Engineering Project II -
17 โครงการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการสกัดน้ำมันจากเมล็ดในปาล์ม รายละเอียด
บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด (บริษัท ทักษิณปาล์ม) มีความประสงค์ที่จะทำความร่วมมือด้านการวิเคระห์ข้อมูลเบื้องต้นในการสกัดน้ำมันจากเมล็ดในปาล์มกับทางมหาวิทยาลัยสงจขลานครินทร์ (ม.อ.) เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการสร้างหน่วยสกัดน้ำมันจากเมล็ดในปาล์มของบริษัทฯ
ปาล์ม (สงขลา) 4 ม.ค. 54 - 4 พ.ค. 54 95,000.00 78,061.50 รศ. ชาคริต ทองอุไร - -
รวม 17 15 - - 7,044,081.00 6,087,837.70 14 - 79.51 9 9 6 9 3 2 0 0 0 -