ตารางเก็บข้อมูล สกอ. และสมศ.(1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558) ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่เป้าหมาย / (จุดเน้น) ช่วงระยะเวลาดำเนินการ งปประมาณ ที่มาของโครงการ หัวหน้าโครงการ ผลการประเมิน มีการบูรณาการ/ขยายผล การประเมินการบูรณาการ/นำผลไปปรับปรุง
รายรับ รายจ่าย ความพึงพอใจผู้รับบริการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน กิจกรรม/โครงการมีความต่อเนื่อง กิจกรรม/โครงการมีความยั่งยืน ผลกระทบที่มีต่อชุมชน/สังคม/องค์กร การเรียนการสอน การวิจัย ปรับปรุงรายวิชา เปิดรายวิชาใหม่ แต่งหนังสือ/ตำรา

8. ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

1 โครงการ Development of Bio-scrubber for Removing H2S from Biogas - บริษัท Green Energy Resources Sdn. Bhd รายละเอียด
เพื่้อดำเนินการ Development of Bio-scrubber for Removing H2S from Biogas ให้แก่ บริษัท Green Energy Resources Sdn. Bhd
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 21 ก.ค. 54 - 20 ก.ค. 55 - - รศ. สุเมธ ไชยประพัทธ์ - - - - - รายวิชา 223-381 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม Environmental Quality Management -
2 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง รายละเอียด
เพื่อศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 30 ก.ย. 54 - 1 พ.ย. 56 - - ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
3 โครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน รายละเอียด
เพื่อดำเนินโครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 30 ก.ย. 54 - 31 มี.ค. 56 - - ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
4 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียด
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 20 ต.ค. 54 - 14 ส.ค. 55 - - ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
5 โครงการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่จังหวัดสงขลา รายละเอียด
เพื่อศึกษาและติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 3 เม.ย. 55 - 11 ก.พ. 56 - - รศ. ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ - - - - - รายวิชา 230-333 การควบคุมสิ่งแวดล้อม Environmental Control -
6 โครงการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ RFID สำหรับ Food Court รายละเอียด
เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ RFID สำหรับ Food Court ให้กับบริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชชิ่ง พาราวู้ด จำกัด จำนวน 3 ระบบ
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 1 พ.ค. 55 - 30 ก.ย. 55 - - ผศ. วรรณรัช สันติอมรทัต - - - - - -
7 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต และรักษาระบบ GP เพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืน (BP on GP and Continuous Improving) รายละเอียด
เพิ่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต และรักษาระบบ GP เพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืน (BP on GP and Continuous Improving) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 4 โรงงาน
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 15 มี.ค. 55 - 24 ส.ค. 55 - - รศ. ชัยศรี สุขสาโรจน์ - - - - - -
8 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 26 รายละเอียด
เพื่อส่งเสริมการตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 31 ม.ค. 55 - 20 ก.ย. 55 - - ผศ. คำรณ พิทักษ์ 86.30 - - - - รายวิชา 225-441 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภาคเรียนที่ 2/2555 -
9 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตรการออกแบบการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ บ.ท้อปโกลป(เทคโนโลยี) จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรการออกแบบการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 7 มิ.ย. 55 - 2 ส.ค. 55 - - รศ. นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 80.71 - - - - -
10 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน บ.ท้อปโกลฟเมดิคอล( ไทยแลนด์)จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในบริษัทหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 19 มิ.ย. 55 - 20 มิ.ย. 55 - - ผศ. กลางเดือน โพชนา 86.03 - - - - -
11 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย รายละเอียด
เพื่อปฏิบัติงานและดำเนินการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 6 มิ.ย. 55 - 12 พ.ย. 55 - - ผศ. ธัชชัย เอ้งฉ้วน - - - - - -
12 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพและไคเซ็น บ.แอลทีการยาง จำกัด รายละเอียด
จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทเกี่ยวกับทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพและไคเซ็น
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 23 มิ.ย. 55 - 24 มิ.ย. 55 - - ผศ. กลางเดือน โพชนา 87.50 - - - - -
13 โครงการศึกษา สำรวจ และออกแบบรายละเอียดพร้อมประมาณการค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนร่อนพิบูลย์ รายละเอียด
1. เพื่อทำการศึกษา สำรวจ และออกแบบรายละเอียดพร้อมประมาณการค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนร่อนพิบูลย์ 2. เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนร่อนพิบูลย์
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 2 มิ.ย. 55 - 30 ส.ค. 55 - - ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
14 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน บ.บีเทคอินดัสตรี จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพและไคเซ็น
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 9 ส.ค. 55 - 10 ส.ค. 55 - - ผศ. กลางเดือน โพชนา 87.79 - - - - -
15 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ISO 14001 บ.พาเนลพลัส จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทในหลักสูตร ISO 14001
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 16 ส.ค. 55 - 17 ส.ค. 55 - - ผศ. กลางเดือน โพชนา 81.30 - - - - -
16 โครงการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC ระดับภูมิภาค ภาคใต้ และระดับเอเซีย ประจำปี 2555 รายละเอียด
เพื่อจัดการแข่งขัน ACM-ICPC ระดับภูมิภาค ภาคใต้ และระดับเอเซีย ประจำปี 2555
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 15 ส.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55 - - เสกสรรค์ สุวรรณมณี - - - - - รายวิชา จำลองการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC (อบรมเสริมหลักสูตร IHPT) ปีการศึกษา 2556 -
17 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทเกี่ยวกับทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 16 พ.ย. 55 - 16 พ.ย. 55 - - ผศ. กลางเดือน โพชนา 93.79 - - - - -
18 โครงการจัดทำชุดผลิตไบโอดีเซลขนาด 200 ลิตร/วัน แบบแบทช์ เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต รายละเอียด
เพื่อผลิตชุดไบโอดีเซลขนาด 200 ลิตร/วัน
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 30 พ.ย. 55 - 30 ก.ย. 56 - - รศ. ชาคริต ทองอุไร - - - - - รายวิชา 230-585 SP(BIODIESEL TECHNOLOGY) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 -
19 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน รายละเอียด
1. เพื่อให้ชุมชนมีเทคโนโลยีด้านการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบหีบรวมชนิดกรดสูงที่ถูกต้องสามารถนำไปใช้งานได้ 2. เพื่อให้ชุมชนสามารถผลิตน้ำมันเชื้่อเพลิงเพื่อใช้เอง หรือจำหน่ายภายในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน 3. เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ (แม้ว่าจะไม่มากนัก) ลดก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันปิโตรเลียม
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 2 พ.ค. 56 - 3 พ.ค. 56 - - รศ. กำพล ประทีปชัยกูร 80.00 - - - - -
20 56-Public Training หลักสูตร “ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม” รายละเอียด
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการอบรมสู่สังคมและชุมชน 2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 3 พ.ย. 55 - 3 พ.ย. 55 - - รศ. ชัยศรี สุขสาโรจน์ - - - - - รายวิชา 223-221 ปฏิบัติการหน่วยสำหรั บวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (UNIT OPERATIONS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING) -
21 56-Public Training หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ” รายละเอียด
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการอบรมสู่สังคมและชุมชน 2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 พ.ย. 55 - 2 พ.ค. 55 - - รศ. ชัยศรี สุขสาโรจน์ - - - - - รายวิชา 223-221 ปฏิบัติการหน่วยสำหรั บวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (UNIT OPERATIONS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING) -
22 56-Public Training หลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ” รายละเอียด
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการอบรมสู่สังคมและชุมชน 2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 15 ต.ค. 55 - 19 ต.ค. 55 - - รศ. ชัยศรี สุขสาโรจน์ - - - - - รายวิชา 223-221 ปฏิบัติการหน่วยสำหรั บวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (UNIT OPERATIONS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING) -
23 โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รายละเอียด
เพื่อดำเนินการศึกษาสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 28 พ.ย. 55 - 22 พ.ย. 56 - - ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
24 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การลดการสูญเสียในสายการผลิต บ.ท้อปโกลฟเมดิคอล( ไทยแลนด์)จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรการลดการสูญเสียในสายการผลิต
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 26 ธ.ค. 55 - 27 ธ.ค. 55 - - ผศ. บุญเรือง มานะสุรการ 93.79 - - - - -
25 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Productivity บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในหลักสูตร Productivity หรือการเเพิ่มผลผลิต
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 3 ธ.ค. 55 - 3 ธ.ค. 55 - - ผศ. กลางเดือน โพชนา 87.89 - - - - -
26 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 27 รายละเอียด
เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งธุรกอจขนาดกลางและขนาดย่อมและสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 25 ธ.ค. 55 - 31 ก.ค. 56 - - ผศ. คำรณ พิทักษ์ 86.72 - - - - รายวิชา 227-467 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) -
27 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Manufacturing Cost Down and Energy Conservation in Rubber Glove Industry บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทในหลักสูตร Manufacturing Cost Down and Energy Conservation in Rubber Glove Industry
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 24 ม.ค. 56 - 25 ม.ค. 56 - - ผศ. จันทกานต์ ทวีกุล 79.24 - - - - รายวิชา 216-231 มลพิษอุตสาหกรรมและการควบคุม อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Thermodynamics I) -
28 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 (NSC2013) รายละเอียด
เพื่อจัดกาารแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 ให้กับ นิสิต นักศึกษา
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 1 พ.ค. 55 - 31 ต.ค. 55 - - อนันท์ ชกสุริวงค์ - - - - - รายวิชา 241-308 COMP ENGINEER PROJECT PREPARA รายวิชา 242-101INTRO TO COMPUTER PROGRAM รายวิชา 241-308COMP ENGINEER PROJECT PREPARA รายวิชา 241-401 COMP ENGINEERING PROJECT I รายวิชา 241-402COMP ENGINEERING PROJECT II และรายวิชา 241-305 SOFTWARE ENGINEERING -
29 ที่ปรึกษาออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้แก่ บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลตี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียด
เพื่อออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้แก่ บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลตี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 ม.ค. 56 - 28 ก.พ. 56 - - วัสสา คงนคร - - - - - รายวิชา 224-213 พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Principles of Environmental Engineering ภาคเรียนที่ 1/2556 -
30 โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตร รายละเอียด
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรให้แก่ผู้เข้าอบรม
ด้านการทดสอบวัสดุและปัจจัยการผลิต 26 ก.พ. 56 - 26 ก.พ. 56 - - รศ. สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล - - - - - รายวิชา 230-543 Drying Technology -
31 โครงการการประเมินความเสี่ยงของแหล่งน้ำเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน ของบริษัทหาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) โรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียด
เพื่อวิเคราะห์วิเคราะห์และประเมินภาวะความเสี่ยงของแหล่งน้ำ พร้อมทั้งหามาตรการป้องกัน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำใช้
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 24 ธ.ค. 55 - 24 ธ.ค. 56 456,940.00 375,467.60 รศ. ธนิต เฉลิมยานนท์ - - - - - -
32 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Teambuilding บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในบริษัท หลักสูตร Teambuilding
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 6 ก.พ. 56 - 7 ก.พ. 56 - - ผศ. กลางเดือน โพชนา 89.80 - - - - -
33 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร บทบาทผู้นำ บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรบทบาทผู้นำ
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 21 มี.ค. 56 - 22 มี.ค. 56 - - ผศ. กลางเดือน โพชนา - - - - - -
34 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม บ.พาเนลพลัส จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 27 มี.ค. 56 - 27 มี.ค. 56 - - ผศ. กลางเดือน โพชนา 79.91 - - - - -
35 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตรการเพิ่มผลผลิต บ.ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรการเพิ่มผลผลิต
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 10 เม.ย. 56 - 10 เม.ย. 56 - - ผศ. กลางเดือน โพชนา 85.71 - - - - -
36 จัดอบรม Training Fund หลักสูตร “การจัดการบริหารคลังสินค้า บ.วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทในหลักสูตร การจัดการบริหารคลังสินค้า
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 25 ธ.ค. 55 - 31 ส.ค. 56 - - รศ. วนิดา รัตนมณี - - - - - -
37 จัดอบรม Training Fund หลักสูตร “การวิเคราะห์ระบบการวัด บ.วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด" รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรการวิเคราะห์ระบบการวัด
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 25 ธ.ค. 55 - 31 ส.ค. 56 - - รศ. นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 85.20 - - - - -
38 จัดอบรม Training Fund หลักสูตร “ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ บ.วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทในหลักสูตร ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 25 ธ.ค. 55 - 30 ส.ค. 56 - - ผศ. กลางเดือน โพชนา 89.70 - - - - -
39 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Pokayoke บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทในหลักสูตร Pokayoke
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 6 มิ.ย. 56 - 6 มิ.ย. 56 - - ผศ. กลางเดือน โพชนา 86.73 - - - - -
40 ที่ปรึกษาออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้แก่ วิชชุดาฟาร์ม รายละเอียด
เพื่อออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้แก่ วิชชุดาฟาร์ม
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 15 มี.ค. 56 - 30 มี.ค. 56 - - วัสสา คงนคร - - - - - รายวิชา 224-371 มลพิษอุตสาหกรรมและการควบคุม Industrial Pollution Control ภาคเรียนที่ 2/2556 -
41 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร บทบาทผู้นำ บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทในหลักสูตร บทบาทผู้นำ
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 25 ก.ค. 56 - 26 ก.ค. 56 - - ผศ. กลางเดือน โพชนา 85.19 - - - - -
42 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Open source บ.โอเรียนเต็ลแคน จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทในหลักสูตร Open source "Open office"
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 17 ส.ค. 56 - 17 ส.ค. 56 - - พัฒนาวดี ศิวติณฑุโก 77.29 - - - - -
43 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิต บ. ท้อป โกลฟเมดิคอล(ไทยแลนด์)จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทในหลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิต
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 23 ส.ค. 56 - 23 ส.ค. 56 - - รศ. วนิดา รัตนมณี 81.25 - - - - -
44 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การเพิ่มผลผลิต บ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทในหลักสูตร การเพิ่มผลผลิต
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 6 ก.ย. 56 - 6 ก.ย. 56 - - ผศ. กลางเดือน โพชนา 85.73 - - - - -
45 โครงการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในหน่วยงานภาคเอกชน รายละเอียด
เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในหน่วยงานภาคเอกชน
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 20 ส.ค. 56 - 31 ต.ค. 56 - - ผศ. วโรดม วีระพันธ์ - - - - - รายวิชา 241-211 Object Oriented Programming ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 -
46 กิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ (Consultancy Fund-CF)เรื่อง การพัฒนาและออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการเชื่อมต่อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแถบ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา รายละเอียด
เพื่อปฏิบัติงานตามกิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้าง ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการตลาด (Consultancy Fund :CF) เรื่อง “การพัฒนาและออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการเชื่อมต่อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแถบ สำหรับการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ” โดยที่ปรึกษามีความประสงค์จะรับจ้างทำงานดังกล่าวข้างต้น
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 3 ม.ค. 56 - 15 ส.ค. 56 - - รศ. วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร - - - - - -
47 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 (NSC2014) ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 1 ม.ค. 56 - 31 มี.ค. 57 - - ผศ. มัลลิกา อุณหวิวรรธน์ - - - - - -
48 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี รายละเอียด
เพื่อดำเนินการความเหมาะสมและสำรวจออกแบบปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 30 ก.ย. 56 - 25 ก.ย. 57 - - ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
49 โครงการออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา รายละเอียด
เพื่อดำเนินการออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 2 ม.ค. 57 - 3 มี.ค. 57 - - วัสสา คงนคร - - - - - -
50 โครงการระบบสนับสนุนการดูแลแลสุขภาพผ่านการสื่อสารระยะไกล รายละเอียด
1. เพื่อจัดเตรียมความพร้อมสำหรับเครือข่ายไร้สายเชื่อมโยงกับหน่วยแพทย์ทหาร 2. เพื่อจัดทำชุดคำสั่งโปรแกรมบันทึกทางการแพทย์เพื่อการปรึกษาระยะไกล 3. เพื่อจัดทำชุดคำสั่งโปรแกรมข้อมูลข่าวสาร/องค์ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับอาหารศึกษาสำหรับภาวะกระดูกพรุน 4. เพื่อจัดอบรมบุคลากรหน่วยแพทย์ทหารเคลื่อนที่และแพทย์ในแม่ข่ายหลักเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมการศึกษาระยะไกลและอาหารศึกษา
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 10 ส.ค. 56 - 9 ส.ค. 57 - - รศ. สินชัย กมลภิวงศ์ - - - - - -
51 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 28 รายละเอียด
เพื่อส่งเสริมการตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 11 ธ.ค. 56 - 31 ก.ค. 57 96,600.00 84,003.36 ผศ. คำรณ พิทักษ์ 85.37 - - - - รายวิชา 227-467 การเป็นผู้ประกอบการ ภาคการศึกษา 2/2556 -
52 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกิจการ รายละเอียด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 11 มี.ค. 57 - 8 ก.ย. 57 2,010,825.00 1,748,613.42 รศ. สมชาย ชูโฉม - - - - - -
53 โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ด้วยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น สัญญาเลขที่ สลก.2/2557 รายละเอียด
เพื่อศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ด้วยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 7 มิ.ย. 57 - 26 ส.ค. 58 2,969,190.00 2,582,007.62 ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - การพัฒนาแบบจำลองสำหรับโครงสร้างเสาไม้ไผ่ในการสลายคลื่นและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (Modeling of Bamboo Pile Breakwater for Surface Wave Attenuation and Shoreline Protection) -
54 โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ด้วยวิธีการใช้วัสดุทดแทนไม้ไผ่ชะลอคลื่น สัญญาเลขที่ สลก.3/2557 รายละเอียด
เพื่อศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ด้วยวิธีการใช้วัสดุทดแทนไม้ไผ่ชะลอคลื่น
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 7 มิ.ย. 57 - 9 พ.ค. 60 - - ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
55 โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ด้วยโครงสร้างคอนกรีตโปร่ง สัญญาเลขที่ สลก.4/2557 ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 7 มิ.ย. 57 - 12 มิ.ย. 60 - - ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
56 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ รายละเอียด
เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานของสถานประกอบกิจการ
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 20 ธ.ค. 57 - 17 มิ.ย. 58 1,619,750.00 1,408,534.60 รศ. สมชาย ชูโฉม - - - - - -
57 โครงการจัดทำและวางปะการังเทียมแบบบูรณาการ เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 แห่ง รายละเอียด
เพื่อจัดทำและวางปะการังเทียมแบบบูรณาการ เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 แห่ง ณ เกาะไม้ท่อน และเกาะราชาใหญ่ อ่าวพลับพลา
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 24 ก.พ. 58 - 18 ก.พ. 59 4,960,366.00 4,313,534.27 ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
58 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบ โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 เม.ย. 58 - 21 ก.ย. 59 - - ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
รวม 58 55 - - 12,113,671.00 10,512,160.87 0 - 85.35 0 0 0 0 16 1 0 0 0 -

9. การเรียนรู้และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

ลำดับที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่เป้าหมาย / (จุดเน้น) ช่วงระยะเวลาดำเนินการ งปประมาณ ที่มาของโครงการ หัวหน้าโครงการ ผลการประเมิน มีการบูรณาการ/ขยายผล การประเมินการบูรณาการ/นำผลไปปรับปรุง
รายรับ รายจ่าย ความพึงพอใจผู้รับบริการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน กิจกรรม/โครงการมีความต่อเนื่อง กิจกรรม/โครงการมีความยั่งยืน ผลกระทบที่มีต่อชุมชน/สังคม/องค์กร การเรียนการสอน การวิจัย ปรับปรุงรายวิชา เปิดรายวิชาใหม่ แต่งหนังสือ/ตำรา
1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดเละน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน" ประจำปีงบประมาณ 2557 รายละเอียด
1. เพื่อให้ชุมชนมีเทคโนโลยีด้านการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันทอด และน้ำมันปาล์มดิบหีบรวมชนิดกรดสูงที่ถูกต้องสามารถนำไปใช้งานได้ 2. ชุมชนสามารถผลิตน้ำมันเชื้อเพลงเพื่อใช้เอง หรือจำหน่ายภายในชุมชน เพื่อเพิ่มพูลรายได้แก่ชุมชน 3. ลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ (แม้ว่ามีไม่มากนัก) ลดก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องมากจาการใช้น้ำมันปิโตรเลียม
พลังงาน (สงขลา) 21 ก.ค. 57 - 22 ก.ค. 57 - - รศ. กำพล ประทีปชัยกูร 94.00 เอกสารหลักฐานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดเละน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน เอกสารหลักฐานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดเละน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน เอกสารหลักฐานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดเละน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน เอกสารหลักฐานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดเละน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน -
2 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Teambuilding for ที่ปรึกษษ TPM/QCC บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทในหลักสูตร Teambuilding for ที่ปรึกษา TPM/QCC
ยางพารา (สงขลา) 15 มิ.ย. 57 - 16 มิ.ย. 57 59,500.00 48,891.15 ผศ. กลางเดือน โพชนา 90.53 เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Teambuilding for  ที่ปรึกษษ TPM/QCC บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Teambuilding for  ที่ปรึกษษ TPM/QCC บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Teambuilding for  ที่ปรึกษษ TPM/QCC บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Teambuilding for  ที่ปรึกษษ TPM/QCC บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด -
3 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร บทบาทภาวะผู้นำ for supervisorบ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทในหลักสูตร บทบาทภาวะผู้นำ for supervisor
ยางพารา (สงขลา) 9 ก.ค. 57 - 10 ก.ค. 57 38,300.00 31,471.11 ผศ. กลางเดือน โพชนา 91.58 เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร บทบาทภาวะผู้นำ for supervisorบ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร บทบาทภาวะผู้นำ for supervisorบ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร บทบาทภาวะผู้นำ for supervisorบ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร บทบาทภาวะผู้นำ for supervisorบ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด -
4 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดด้วย Poka-Yoke บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทในหลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดด้วย Pokayoke
ยางพารา (สงขลา) 14 ส.ค. 57 - 15 ส.ค. 57 35,100.00 28,841.67 ผศ. กลางเดือน โพชนา 89.94 เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดด้วย Poka-Yoke บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดด้วย Poka-Yoke บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดด้วย Poka-Yoke บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดด้วย Poka-Yoke บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด -
5 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดด้วย Poka-Yoke บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด-ผู้จัดการ รายละเอียด
เพื่อจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทในหลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดด้วย Pokayoke
ยางพารา (สงขลา) 7 พ.ย. 57 - 7 พ.ย. 57 20,000.00 16,434.00 ผศ. กลางเดือน โพชนา 84.31 เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดด้วย Poka-Yoke บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด-ผู้จัดการ เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดด้วย Poka-Yoke บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด-ผู้จัดการ เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดด้วย Poka-Yoke บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด-ผู้จัดการ เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดด้วย Poka-Yoke บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด-ผู้จัดการ -
6 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดด้วย Poka-Yoke บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด-รุ่นที่ 1 รายละเอียด
เพื่อจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทในหลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดด้วย Pokayoke
ยางพารา (สงขลา) 15 ม.ค. 58 - 16 ม.ค. 58 34,100.00 28,019.97 ผศ. กลางเดือน โพชนา 90.67 เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดด้วย Poka-Yoke บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด-รุ่นที่ 1 เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดด้วย Poka-Yoke บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด-รุ่นที่ 1 เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดด้วย Poka-Yoke บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด-รุ่นที่ 1 เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดด้วย Poka-Yoke บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด-รุ่นที่ 1 -
7 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Teambuilding for successor บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทในหลักสูตร Team building for successor
ยางพารา (สงขลา) 3 เม.ย. 58 - 4 เม.ย. 58 47,400.00 38,948.58 ผศ. กลางเดือน โพชนา 92.20 เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Teambuilding for successor บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Teambuilding for successor บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Teambuilding for successor บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Teambuilding for successor บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด -
8 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดด้วย Poka-Yoke บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทในหลักสูตร Pokayoke
ยางพารา (สงขลา) 9 เม.ย. 58 - 10 เม.ย. 58 34,100.00 28,019.97 ผศ. กลางเดือน โพชนา 88.60 เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดด้วย Poka-Yoke บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดด้วย Poka-Yoke บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดด้วย Poka-Yoke บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดด้วย Poka-Yoke บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด -
รวม 8 8 - - 268,500.00 220,626.45 0 - 90.23 8 8 8 8 0 0 0 0 0 -
Excel