เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานผล SAR ปีการศึกษา 2554 องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

วศ.5.1-01

รายชื่อกรรมการบริการวิชาการ

วศ.5.1-02

แผนปฏิบัติการและผลการดำเนินการ


(บริการวิชาการ)

วศ.5.1-03

คู่มือการให้บริการวิชาการ

วศ.5.1-04

ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศงานบริการวิชาการ

วศ.5.1-05

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริการวิชาการ

วศ.5.1-06

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย / การเรียนการสอน

วศ.5.1-07

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

วศ.5.1-08

สรุปรายงานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

วศ.5.2-01

แผนการอบรมประจำปี 2555


(อบรม Public ประจำปี 2555)

วศ.5.2-02

MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วศ.5.2-03

รายงานผลการติดตามโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC รุ่นที่ 25

วศ.5.2-04

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ และเกณฑ์การให้คะแนน

วศ.5.2-05

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ทำบริการวิชาการแล้วได้อะไร”

ตัวบ่งชี้ที่ 8 (สมศ.) ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

วศ.8-01

โครงการที่นำความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 9 (สมศ.) การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

วศ.9-01

หนังสือแจ้งผลการประเมินโครงการ

วศ.9-02

โครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

วศ.9-03

เอกสารรับรองการนำกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

ตัวบ่งชี้ที่ 5.18.2 (สมศ.) ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน “ด้านการพัฒนาด้านพลังงานทดแทน”

วศ.18.2-01

แผนการดำเนินการของสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

วศ.18.2-02

รายงานผลการดำเนินการของสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

วศ.18.2-03

การจัดอบรมไบโอดีเซล

วศ.18.2-04

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

วศ.18.2-05

เกียรติบัตรการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2554