เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานผล SAR ปีการศึกษา 2556 องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม

วศ.3.1-3

จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

วศ.5.1-1(1)

รายชื่อกรรมการบริการวิชาการ

วศ.5.1-1(2)

แผนปฏิบัติการและผลการดำเนินการ


(บริการวิชาการ)

วศ.5.1-1(3)

คู่มือการให้บริการวิชาการ

วศ.5.1-1(4)

ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศงานบริการวิชาการ

วศ.5.1-1(5)

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริการวิชาการ

วศ.5.1-2

สรุปข้อมูลการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย / การเรียนการสอน

วศ.5.1-4

สรุปผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้เรื่องการเลือกระบบการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชน

วศ.5.1-5(1)

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

วศ.5.1-5(2)

สัญญารับทุนวิจัยของโครงการเครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่เพื่อลดการสูญเสีย

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

วศ.5.2-1(1)

แบบสำรวจความต้องการในการอบรม ประจำปี 2557

วศ.5.2-1(2)

แผนการอบรมประจำปี 2557

วศ.5.2-2(1)

MOU ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

วศ.5.2-2(2)

การบริการจัดการอบรมหลักสูตร มาตราฐานสายไฟฟ้า มอก.ใหม่ บริษัทเอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง

วศ.5.2-3

รายงานผลการติดตามโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC รุ่นที่ 27

วศ.5.2-4(1)

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ และเกณฑ์การให้คะแนน

วศ.5.2-4(2)

แบบฟอร์มการประเมินผลการบูรณาการ การบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนและการวิจัย

วศ.5.2-5

การเสวนาเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประโยชน์และความรู้จากการบริการวิชาการสู่สาธารณชนร่วมกับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา

ตัวบ่งชี้ที่ 8 (สมศ.) ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

วศ.8-1

โครงการที่นำความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 9 (สมศ.) การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

วศ.9-1

หนังสือแจ้งผลการประเมินโครงการ

วศ.9-2

โครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

วศ.9-3

เอกสารรับรองการนำกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก