ตารางเก็บข้อมูล สกอ. และสมศ.(1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562) ปีการศึกษา 2561
ลำดับที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่เป้าหมาย / (จุดเน้น) ช่วงระยะเวลาดำเนินการ งปประมาณ ที่มาของโครงการ หัวหน้าโครงการ ผลการประเมิน มีการบูรณาการ/ขยายผล การประเมินการบูรณาการ/นำผลไปปรับปรุง
รายรับ รายจ่าย ความพึงพอใจผู้รับบริการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน กิจกรรม/โครงการมีความต่อเนื่อง กิจกรรม/โครงการมีความยั่งยืน ผลกระทบที่มีต่อชุมชน/สังคม/องค์กร การเรียนการสอน การวิจัย ปรับปรุงรายวิชา เปิดรายวิชาใหม่ แต่งหนังสือ/ตำรา

8. ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

1 โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ด้วยวิธีการใช้วัสดุทดแทนไม้ไผ่ชะลอคลื่น สัญญาเลขที่ สลก.3/2557 รายละเอียด
เพื่อศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ด้วยวิธีการใช้วัสดุทดแทนไม้ไผ่ชะลอคลื่น
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 7 มิ.ย. 57 - 9 พ.ค. 60 - - ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
2 โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ด้วยโครงสร้างคอนกรีตโปร่ง สัญญาเลขที่ สลก.4/2557 ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 7 มิ.ย. 57 - 12 มิ.ย. 60 - - ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
3 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบ โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 เม.ย. 58 - 21 ก.ย. 59 - - ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
4 โครงการประเมินประสิทธิภาพและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลพัทยเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 13 มิ.ย. 59 - 11 ส.ค. 59 - - วัสสา คงนคร - - - - - -
5 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to the World) กิจกรรม : การลดต้นทุนการผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย Green Productivity สัญญาเลขที่ (สอห.) 602-1-194/59 ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 20 พ.ค. 59 - 31 ส.ค. 59 - - รศ. ชัยศรี สุขสาโรจน์ - - - - - -
6 โครงการที่ปรึกษางานสำรวจและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดสมิหลา ถ.ชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 ส.ค. 59 - 18 ต.ค. 61 - - ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
7 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ บ.บี เทค อินดัสตรี จำกัด ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 15 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60 - - กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 84.86 - - - - -
8 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 16 ม.ค. 61 - 20 ม.ค. 61 - - กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 87.97 - - - - -
9 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน บ.เอ็น.ที.ที.คอมเมอร์เชียล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด รายละเอียด
เพื่อพัฒนาพนักงานให้กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 23 มี.ค. 61 - 23 มี.ค. 61 - - กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 94.77 - - - - -
10 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล บ.กรีนรีเวอร์ พาเนล(ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียด
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้วิธีการสื่อสารในองค์กรให้เกิดประสิทธิผล
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 30 มี.ค. 61 - 30 มี.ค. 61 - - กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 90.36 - - - - -
11 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร 7QC tools เพื่อการปรับปรุงงาน บ.ทัทวิน จำกัด รุ่นที่ 1 รายละเอียด
เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ในการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่อวมือ 7QCtool
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 22 พ.ค. 61 - 22 พ.ค. 61 - - กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 90.63 - - - - -
12 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร 7QC tools เพื่อการปรับปรุงงาน บ.ทัทวิน จำกัด รุ่นที่ 2 ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 22 พ.ค. 61 - 22 พ.ค. 61 - - กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 97.25 - - - - -
13 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า(พลังงานลม แสงอาทิตย์ คลื่น น้ำขึ้นน้ำลง) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 25 พ.ค. 61 - 25 พ.ค. 61 - - กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 90.23 - - - - -
14 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ภาวะการเป็นผู้นำ บ.กรีนรีเวอร์ พาเนล(ประเทศไทย) จำกัด ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 7 มิ.ย. 61 - 7 มิ.ย. 61 19,900.00 16,351.83 กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 92.69 - - - - -
15 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวร สาขาวิศวกรรมเคมี บ.ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด อื่นๆ 26 ก.พ. 61 - 15 มี.ค. 61 - - ผศ. สุรัสวดี กังสนันท์ 0.00 - - - - -
16 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า (เชื้อเพลิงฟอสซิลเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุด (Coal Technology)โรงไฟฟ้าชีวมวล)การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 23 มิ.ย. 61 - 23 มิ.ย. 61 19,900.00 16,351.83 กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 90.00 - - - - -
17 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน บริษัท ลีการ์เดนส์โฮเต็ล จำกัด(สาขา) อื่นๆ 25 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61 14,900.00 12,243.33 กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 83.25 - - - - -
18 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากโครงการต่างๆ (SEA, EIA, EHIA) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 20 ก.ค. 61 - 20 ก.ค. 61 19,900.00 16,351.83 กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 85.00 - - - - -
19 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การทำงานเป็นทีม บ.กรีนรีเวอร์ พาเนล(ประเทศไทย) จำกัด ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 12 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61 20,900.00 17,173.53 กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 92.50 - - - - -
20 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Smart Grid,Energy Storage System การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 27 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61 19,900.00 16,351.83 กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 83.04 - - - - -
21 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาต่อรอง บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 13 ต.ค. 61 - 13 ต.ค. 61 15,300.00 12,572.01 กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 82.92 - - - - -
รวม 21 4 - - 130,700.00 107,396.19 0 - 88.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

9. การเรียนรู้และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

ลำดับที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่เป้าหมาย / (จุดเน้น) ช่วงระยะเวลาดำเนินการ งปประมาณ ที่มาของโครงการ หัวหน้าโครงการ ผลการประเมิน มีการบูรณาการ/ขยายผล การประเมินการบูรณาการ/นำผลไปปรับปรุง
รายรับ รายจ่าย ความพึงพอใจผู้รับบริการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน กิจกรรม/โครงการมีความต่อเนื่อง กิจกรรม/โครงการมีความยั่งยืน ผลกระทบที่มีต่อชุมชน/สังคม/องค์กร การเรียนการสอน การวิจัย ปรับปรุงรายวิชา เปิดรายวิชาใหม่ แต่งหนังสือ/ตำรา
1 โครงการที่ปรึกษางานสำรวจและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดสมิหลา ถ.ชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา สิ่งเวดล้อม (สงขลา) 1 ส.ค. 59 - 18 ต.ค. 61 - - ผศ. พยอม รัตนมณี - -
2 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ภาวะการเป็นผู้นำ บ.กรีนรีเวอร์ พาเนล(ประเทศไทย) จำกัด ยางพารา (สงขลา) 7 มิ.ย. 61 - 7 มิ.ย. 61 19,900.00 16,351.83 กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 92.69 -
3 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า (เชื้อเพลิงฟอสซิลเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุด (Coal Technology)โรงไฟฟ้าชีวมวล)การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สงขลา () 23 มิ.ย. 61 - 23 มิ.ย. 61 19,900.00 16,351.83 กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 90.00 -
4 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน บริษัท ลีการ์เดนส์โฮเต็ล จำกัด(สาขา) สงขลา () 25 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61 14,900.00 12,243.33 กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 83.25 -
5 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากโครงการต่างๆ (SEA, EIA, EHIA) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สงขลา () 20 ก.ค. 61 - 20 ก.ค. 61 19,900.00 16,351.83 กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 85.00 -
6 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การทำงานเป็นทีม บ.กรีนรีเวอร์ พาเนล(ประเทศไทย) จำกัด ยางพารา (สงขลา) 12 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61 20,900.00 17,173.53 กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 92.50 -
7 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาต่อรอง บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด สงขลา () 13 ต.ค. 61 - 13 ต.ค. 61 15,300.00 12,572.01 กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 82.92 -
รวม 7 0 - - 110,800.00 91,044.36 0 - 87.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Excel