ตารางเก็บข้อมูล สกอ. และสมศ.(1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555) ปีการศึกษา 2554
ลำดับที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่เป้าหมาย / (จุดเน้น) ช่วงระยะเวลาดำเนินการ งปประมาณ ที่มาของโครงการ หัวหน้าโครงการ ผลการประเมิน มีการบูรณาการ/ขยายผล การประเมินการบูรณาการ/นำผลไปปรับปรุง
รายรับ รายจ่าย ความพึงพอใจผู้รับบริการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน กิจกรรม/โครงการมีความต่อเนื่อง กิจกรรม/โครงการมีความยั่งยืน ผลกระทบที่มีต่อชุมชน/สังคม/องค์กร การเรียนการสอน การวิจัย ปรับปรุงรายวิชา เปิดรายวิชาใหม่ แต่งหนังสือ/ตำรา

8. ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล ขนาด 50,000 ลิตร/วัน บริษัท ฟีเทค จำกัด บริษัท ฟีเทค จำกัด (บริษัท ฟีเทค) มีความประสงค์ที่จะทำความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล กับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยบริษัท ฟีเทค ให้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอเซล โดยไบโอดีเซลที่ได้ออกมามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และมีประสิทธิภาพของโรงงานได้ตามที่ออกแบบ ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 21 ก.ค. 51 - 21 ก.ค. 52 - - รศ. ชาคริต ทองอุไร - - - - - รายวิชา 230-901 วิทยานิพนธ์เป็นการเรียนการสอนหัวข้อวิจัยการผลิตเอทิสเอสเตอร์แบบต่อเนื่องจากน้ำมันปาล์มกรรมวิธี รายวิชา 230-900 วิทยานิพนธ์ หัวข้อวิจัยเรื่องการทำปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชั่นแบบต่อเนื่องของน้ำมันปาล์มดิบด้วยเอทานอล -
2 โครงการแก้ไขปัญหามาตรฐานการประกอบการกลุ่มเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1.เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ สรุปผลสภาพปัญหาในเชิงพื้นที่ เชิงการประกอบการ เชิงกฎหมายและเชิงกาบริหารจัดการ 2.เพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนและในทุกมิติ 3.เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบการให้สูงขึ้นและมีความยั่งยืนตลอดอายุโครงการ ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 26 ก.พ. 52 - 18 พ.ย. 52 - - รศ. พิษณุ บุญนวล - - - - - รายวิชา 235-601 วิทยานิพนธ์ หัวข้อวิจัยเรื่องการออกแบบบ่อเหมืองแร่ การวางแผนเหมืองและการจัดการสิ่งแวดล้อมหมู่เหมืองเฟลด์สปาร์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช -
3 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 21 1. เพื่อส่งเสริมการตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหม่ 2. สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 2 ธ.ค. 51 - 30 มิ.ย. 52 - - ผศ. คำรณ พิทักษ์ 86.55 - - - - รายวิชา 225-441 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) -
4 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 22 1. เพื่อส่งเสริมการตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหม่ 2. สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 2 ธ.ค. 51 - 31 ก.ค. 52 - - ผศ. คำรณ พิทักษ์ 90.19 - - - - รายวิชา 225-441 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) -
5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs เพื่อให้บริการปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ในประเด็นต่างๆดังนี้ 1. การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การสูญเสียในกระบวนการผลิต การลดความสูญเปล่า 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต แรงงาน และความสามารถด้านโลจิสติกส์ 3. การช่วยให้สามารถคงสภาพการจ้างงานไว้ได้และลดปัญหาการว่างงานอันเนื่องจากการเลิกกิจการของวิสาหกิจ อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร 25 พ.ค. 52 - 24 ก.ย. 52 - - ผศ. คำรณ พิทักษ์ - - - - - -
6 โครงการประกวดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-International Collegiate Programming Contest (ACM-ICPC) ระดับประเทศไทยครั้งที่ 1 1.เพื่อสงเสริมการสร้างทักษะและความสามารถในการเขียนโรแกรมของนิสิต นักศึกษา 2.เพื่อกระตุ้นความสนใจด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศ 3.เพื่อสร้างกิจกรรมทางวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเป็นเวทีในการสร้างนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ของประเทศ 4.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดบเอเชียในปลายปี 2552 5.เพื่อสามารถเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันระดับโลกในโอกาสต่อไป ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 10 ส.ค. 52 - 11 ส.ค. 52 - - ผศ. วรรณรัช สันติอมรทัต - - - - - -
7 โครงการการประเมินสถานภาพเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจติดตามคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำย่อยของทะเลสาบสงขลาที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม 1.เพื่อประมวลข้อมูลจากรายงานการศึกษาที่มีอยู่ และจากสภาพข้อเท็จจริงของแหล่งกำเนิดมลพิษ 2.เพื่อทราบประเภทของมลพิษ แหล่งปลอดภัยมลพิษ ปริมาณมลพิษ คุณภาพน้ำในคลองหลักของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในปัจจุบัน 3.เพื่อจัดลำดับความสำคัญของลุ่มน้ำย่อยที่เชื่อมโยงกับงุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา นำไปสู่การดำเนินการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลคุณภาพน้ำเพิ่มเติม สำหรับการบริหารจัดการมลพิษที่เกิดขึ้น 4.เพื่อจัดทำแผนการจัดเก็บข้อมูลและกำหนดจุดจัดเก็บตัวอย่างน้ำ รวมค่าพารามิเตอร์ที่ใช้วัดคุณภาพน้ำให้ครอบคุมและเพียงพอสำหรัการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำและกำหนดจุดเฝ้าระวังที่มีความสำคัญเร่งด่วน 5.เพื่อจัดทำโครงการหรือแผนปฎิบัติการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานการเฝ้าระวังคุณภาพในลุ่มน้ำย่อยของทะเลสาบสงขลา รมทั้งทะเสาบสงขลาที่เชื่อมโยงับภาคอุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 ก.ค. 52 - 22 ก.ย. 52 - - ศ. สุเมธ ไชยประพัทธ์ - - - - - รหัสวิชา 223-381 รายวิชาการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม-Environmental Quality Management -
8 โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา(เดิม) จ.สตูล เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและอเนกประสงค์ เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและซ่อมแซม ปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา (เดิม) เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและอเนกประสงค์ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 9 ส.ค. 52 - 30 มิ.ย. 54 - - ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
9 โครงการสำรวจและจัดหาข้อมูลสาขาสื่อสารโทรคมนาคมสิบจังหวัด 1.เพื่อสำรวจข้อมูลสาขาสื่อสารโทรคมนาคม ในเขตกรุงเทพและปริมลฑลฯ 2.เพื่อสำรวจข้อมูลสาขาสื่อสารโทรคมนาคม ในเขตต่างจังหวัด ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 10 ส.ค. 52 - 15 ต.ค. 52 - - รศ. มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ - - - - - -
10 การเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคใต้ ปี 53 1.เพื่อรวจสอบถึงสถานภาพการกสะสมของกรดและระดับความรุนรงของปัยหาอันเนื่องมาจากการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคใต้ 2.เพื่อเตรียมฐานข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจ ในการป้องกันหรือลดผลกระทบของการตกสะสมของกรดที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 ต.ค. 52 - 1 ก.ย. 53 - - รศ. ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ - - - - - รายวิชา 230-333 การควบคุมสิ่งแวดล้อม Environmental Control -
11 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัททรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด มีความรู้ความเข้าใจในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 22 ธ.ค. 52 - 23 ม.ค. 52 - - รศ. คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 65.84 - - - - รายวิชา 225 – 458 การประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมสำหรับวิศวกร (Engineering Application for Engineers) -
12 โครงการเพาะต้นกล้าอุตสาหกรรม 1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้หลักสูตร ESI รวมทั้งได้มีโอกาสสร้างประสบการณ์การทำงานของตนเองและการทำงานเป็นทีม ได้รับการปลูกฝัง และสร้างค่านิยมการทำงานที่ดีให้แก่นักศึกษาเป็นการสร้างคนดีสู่สังคม 2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเป็นแหล่งข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถบันทึกไว้ในฐานข้อมูลโครงการเพาะต้นกล้าอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลแรงงานให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 13 ม.ค. 53 - 12 ก.ย. 53 - - รศ. สมชาย ชูโฉม 86.36 - - - - -
13 โครงการฝึกอบรม โปรแกรมหุ่นยนต์สำหรับผู้เริ่มต้น(หุ่นยนต์เดินตามเส้น) 1. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาลอจิกในการคิด 2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจอุปกรณ์ต่างๆในหุ่นยนต์ 3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการทำงานของหุ่นยนต์ 4. เพื่อให้นักเรียนาสามารถโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เดินตามเส้นได้ ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 3 มี.ค. 53 - 5 มี.ค. 53 - - ผศ. ธเนศ เคารพาพงศ์ - - - - - -
14 โครงการอบรมอิเล็๋กทรอนิกส์พื้นฐานรุ่นที่ 1 (SMA) 1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 20 มี.ค. 53 - 20 มี.ค. 53 - - ผศ. ธเนศ เคารพาพงศ์ 89.40 - - - - -
15 โครงการอบรมอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน รุ่นที่ 3 1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เครื่องมือวัดพื้นฐาน และเข้าใจการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 21 มี.ค. 53 - 21 มี.ค. 53 - - ผศ. ธเนศ เคารพาพงศ์ 89.80 - - - - -
16 โครงการอบรมอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน รุ่นที่ 2 (MCP) 1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 20 มี.ค. 53 - 20 มี.ค. 53 - - ผศ. ธเนศ เคารพาพงศ์ 93.60 - - - - -
17 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ไคเซ็น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใเรื่องของไคเซ็นกับการเพิ่มผลผลิตตลอดจนเทคนิคการปรับปรุงงานให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 15 มี.ค. 53 - 15 มี.ค. 53 - - ผศ. กลางเดือน โพชนา 85.33 - - - - -
18 โครงการอบรม ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเคมีในกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ 1.เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ และส่งเสริมความเข้าใจทางด้านวิศวกรรมเคมีที่มีบทบาทต่อกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ 2. เพื่อสร้างแนวคิด รวมทั้งฝึกหัดการวิเคราะห์ ด้านพื้นฐานวิศวกรรมเคมีในโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่สามารถนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานจริงได้ ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 29 มี.ค. 53 - 31 มี.ค. 53 - - รศ. ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 80.99 - - - - รายวิชา 230-467 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมเคมี 2 (กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี) -
19 โครงการ NEC-เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 23-24 1. เพื่อส่งเสริมการตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหม่ 2. สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 15 ธ.ค. 52 - 30 ก.ย. 53 - - ผศ. คำรณ พิทักษ์ - - - - - รายวิชา 225-441 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) -
20 โครงการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา PHP และ My SQL เบื้องต้น 1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ ICT ให้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 22 พ.ค. 53 - 25 ก.ย. 53 - - ธรรมรัฏฐ์ สมิตะลัมพะ - - - - - -
21 52-หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานกลุ่มบริษัทในเครือศรีตรัง จำนวน 50 ท่าน และเพื่อสามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 21 ส.ค. 52 - 21 ส.ค. 52 - - กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต 82.37 - - - - -
22 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 (NSC2011) ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 1 มิ.ย. 53 - 31 มี.ค. 54 - - อนันท์ ชกสุริวงค์ - - - - - รายวิชา 241-308 COMP ENGINEER PROJECT PREPARA รายวิชา 242-101INTRO TO COMPUTER PROGRAM รายวิชา 241-308COMP ENGINEER PROJECT PREPARA รายวิชา 241-401 COMP ENGINEERING PROJECT I รายวิชา 241-402COMP ENGINEERING PROJECT II และรายวิชา 241-305 SOFTWARE ENGINEERING -
23 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ระยะก่อนการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา ระยะที่ 1 1. เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพ ด้านคุณภาพอากาศ สัณฐานวิทยาชายฝั่งทะเลและสมุทรศาสตร์ และเศรษฐกิจ-สังคม ในะระยะก่อนการก่อสร้างโครงการ 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการพัฒนาโครงการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาโครงการ และลดความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการ 3. เพื่อส่งเสริมให้มีช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สภาพปัญหา ความต้องการ รวมทั้งทัศนคติ และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการของกลุ่มเป้าหมายฯ 4. เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสม ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบ หรือการคัดค้านการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา 5. เพื่อศึกษา สำรวจสภาพปัญหาที่สำคัญจากการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 ต.ค. 53 - 7 ต.ค. 54 - - รศ. ธนิยา เกาศล - - - - - -
24 โครงการสำรวจและออกแบบโครงสร้างสลายพลังงานคลื่นบริเวณสะพานเชื่อมบ้านแหลมลื่น-เกาะแรต อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1.เพื่อสำรวจและออกแบบโครงสร้างสลายพลังงานคลื่น ซึ่งจะช่วยลดความแรงของคลื่นและแรงปะทะที่กระทำต่อสะพานเป็นการป้องกันความเสียหายในระยะสั้นและระยะยาวและเพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 20 ก.ย. 53 - 20 มี.ค. 54 - - ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
25 โครงการฝึกอบรมการโปรแกรมหุ่นยนต์ 1.เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถทักษะด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3. เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและช่วยพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 53 - 13 ต.ค. 53 - - ผศ. ธเนศ เคารพาพงศ์ - - - - - รายวิชา 242-101 ระบบควบคุมหุ่นยนต์ รายวิชา 241-482 การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ รายวิชา 241-481 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ -
26 โครงการอบรมหลักสูตร หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานบริษัททรานส์ไทย-มาเลเซีย(ประเทศไทย) จำกัด ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 22 ธ.ค. 53 - 24 ธ.ค. 53 - - ปราโมทย์ จูฑาพร - - - - - รายวิชา 210-476 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า -
27 โครงการกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9 (TEM9) 1.ประสานงานให้ผู้บริหารหรือผู้แทนวิสาหกิจ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร (Achievement Motivation Training) จัดโดย หน่วยบริหารกิจกรรม 2.จัดฝึกอบรมหรือกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ (พนักงาน) หรือกิจกรรมกลุ่มย่อยในโรงงาน (Small Group Activities) โดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ นับแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานระดับล่าง 3.ดำเนินการวิเคระห์ประสิทธฺภาพการใช้พลังงานเบื้องต้นของสถานประกอบการ 4.กำหนดนโยบาย แผนงาน และ แผนการปฏิบัติให้แต่ละวิสาหกิจ โดยให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับล่างมีส่วนรวมในการกำหนด โดยมีเป้าหมายและทิศทางขององค์กรชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์เป็น Action Plan ได้อย่างสอดคล้องกัน 5.จัดคณะผู้เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการออกแบบและการผลิต (Process) ให้กับแต่ละวิสาหกิจ โดยอาจมีการพิจารณาการลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ หรือ การดัดแปลงปรับปรุงกระบวนการผลิต วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา เช่น วิศวกรโรงงาน วิศวกรพลังงาน ผู้บริหาร เป็นต้น โดยมีเป้าหมายให้วิสาหกิจสามารถลดการใชพลังงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 6.ผลักดันให้แต่ละวิสาหกิจ ดำเนินตามแผนที่ได้ตามแผนงานที่ได้ดำเนินการไว้ โดยกระตุ้นพนักงานทุกคนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยใช้หลักการ 5 ส หรือ TQC, TQM, TPM, VE ฯลฯ มีการตั้งรางวัลดีเด่นแก่พนักงานที่ให้ความร่วมมือพร้อมทั้งจัดการประกวดรางวัลองค์กรดีเด่นทางด้านการจัดงานพลังงาน ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 13 ธ.ค. 53 - 22 ส.ค. 54 405,000.00 352,188.00 ผศ. จันทกานต์ ทวีกุล - - - - - รายวิชา 216-231 มลพิษอุตสาหกรรมและการควบคุม อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Thermodynamics I) -
28 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 25 เพื่อส่งเสริมการตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหม่ และสร้างความเข้ใแข็งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 7 ธ.ค. 53 - 7 ก.ย. 54 361,800.00 314,621.28 ผศ. คำรณ พิทักษ์ 87.87 - - - - รายวิชา 225-441 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภาคเรียนที่ 1/2555 -
29 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและจัดทำปะการังเทียมกันคลื่นให้แก่ผู้นำชุมชน ชาวบ้านและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ เพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและจัดทำปะการังเทียมกันคลื่นให้แก่ผู้นำชุมชน ชาวบ้านและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ อ.สายบุรี จังหวัดปัตตานี ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 10 ก.พ. 54 - 3 มี.ค. 54 - - ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - การศึกษาและทดลองประยุกต์ใช้ปะการังเทียมผสมเถ้าลอยลิกไนต์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร -
30 โครงการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2554 1. เพื่อดำเนินโครงการติตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคใต้ 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลและรายงานระดับประเทศและระดับภูมิภาค ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 3 มี.ค. 54 - 3 มี.ค. 55 400,050.00 347,883.48 รศ. ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ - - - - - รายวิชา 230-333 การควบคุมสิ่งแวดล้อม Environmental Control -
31 โครงการที่ปรึกษาการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้กับ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1.เพื่อกำหนดแผนการให้คำปรึกษาในการดำเนินการติดตั้งระบบซอฟแวร์ ให้เป็นไปตามกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้ีการถ่ายทอดความรู้ คำแนะนำ และแจ้งข้อจำกัดขอซอฟแวร์แก่ผู้ดูแลระบบ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 53 - 16 ก.พ. 55 141,450.00 123,004.92 อนันท์ ชกสุริวงค์ - - - - - -
32 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสาร PK DEA จากน้ำมันเมล็ดในปาล์ม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสาร PK DEA จากน้ำมันปาล์ม ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 1 มิ.ย. 54 - 1 ก.ย. 54 - - รศ. ชาคริต ทองอุไร - - - - - การศึกษาการผลิตสารลดแรงตึงผิวอัลคาโนลาไมด์จากเมล็ดในปาล์มในถึงปฏิกรณ์แบบมีใบพัดกวน (Scale-up production of palm kernel-diethanolan ide in a stirred-tank reactor -
33 โครงการอบรมเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ.2554 ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 27 ส.ค. 54 - 10 ก.ย. 54 - - ผศ. อภิชาติ หีดนาคราม - - - - - -
34 โครงการประเมินผลประทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นลาดจอดรถตลาดนัดชายแดนวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 1. เพื่อศึกษาและประเมินผลประทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ลาดจอดรถตลาดนัดชายแดนวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ และจัดการประชุมให้ผู้สนใจรับความคิดเห็นต่อโครงการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 13 มิ.ย. 54 - 10 ต.ค. 54 333,500.00 290,011.60 ผศ. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ - - - - - รายวิชา 223-461 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment -
35 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา 1. เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย 5 ผลิตภัณฑ์ 2. เพื่อออกแบบและสร้างต้นแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดอย่างน้อย 5 ผลิตภัณฑ์ 3. เพื่อทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราใหม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 4. เพื่อนำผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ ยื่นขดทะเบียนลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ 5. เพื่อจัดประชุมผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ยางพารา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 31 พ.ค. 54 - 26 ธ.ค. 54 2,682,000.00 2,332,267.20 ผศ. คำรณ พิทักษ์ - - - - - รายวิชา 225-472 Industrial Engineering Project II และรายวิชา 226-472 Manufacturing Engineering Project II -
36 โครงการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Good Productivity and Continuous Improving to Carbon Label) เพื่อยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Good Productivity and Continuous Improving to Carbon Label) ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 5 เม.ย. 54 - 31 ส.ค. 54 75,600.00 65,741.76 รศ. จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ - - - - - -
37 โครงการ Development of Bio-scrubber for Removing H2S from Biogas - บริษัท Green Energy Resources Sdn. Bhd เพื่้อดำเนินการ Development of Bio-scrubber for Removing H2S from Biogas ให้แก่ บริษัท Green Energy Resources Sdn. Bhd ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 21 ก.ค. 54 - 20 ก.ค. 55 105,857.50 86,983.11 ศ. สุเมธ ไชยประพัทธ์ - - - - - รายวิชา 223-381 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม Environmental Quality Management -
38 โครงการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ภายหลังการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่สทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ภายหลังการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่สทิงพระ จังหวัดสงขลา ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 55 110,000.00 90,387.00 ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
39 โครงการประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย และการจัดทำโปรแกรมช่วยตัดสินใจ และเข้าร่วมประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 26 ม.ค. 54 - 26 ก.ค. 54 156,270.00 128,407.06 ผศ. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ - - - - - รายวิชา 223-511 วิศวกรรมกากของเสียและการวางแผน Solid Waste Engineering and Planning โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบระบบการจัดการมูลฝอยชุมชนที่ยั่งยืนสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -
40 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการโปรแกรมหุ่นยนต์สำหรับผู้เริ่มต้น ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 24 ก.ย. 54 - 25 ก.ย. 54 - - ผศ. ธเนศ เคารพาพงศ์ - - - - - รายวิชา 242-101 ระบบควบคุมหุ่นยนต์ รายวิชา 241-482 การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ รายวิชา 241-481 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ -
41 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง เพื่อศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 30 ก.ย. 54 - 1 พ.ย. 56 1,140,175.00 991,496.18 ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
42 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า บริษัท จีเดค จำกัด ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 ก.ย. 54 - 30 เม.ย. 55 - - รศ. ธนิยา เกาศล - - - - - รายวิชา 223-432 การนำของเสียมาใช้ประโยชน์ (Waste Recovery and Recycling) รายวิชา 223-441 มลพิษทางอากาศ และการควบคุม (Air Pollution and Control) รายวิชา 223-531 การเปลี่ยน-แปรรูปชีวมวลและสารอินทรีย์เพื่อเป็นพลังงานหมุนเวียน (Biomass and Organics Conversion for Renewable Energy) -
43 โครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อดำเนินโครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 30 ก.ย. 54 - 31 มี.ค. 56 2,760,000.00 2,400,096.00 ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
44 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 20 ต.ค. 54 - 14 ส.ค. 55 800,000.00 695,680.00 ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
45 เกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานที่ดีในโรงงานและอาคาร และ หลักในการจัดทำ ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงาน 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการอบรมสู่สังคมและชุมชน 2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 1 ก.พ. 55 - 3 ก.พ. 55 36,700.00 30,156.39 ผศ. จันทกานต์ ทวีกุล 83.95 - - - - -
46 โครงการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาและติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่จังหวัดสงขลา ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 3 เม.ย. 55 - 11 ก.พ. 56 - - รศ. ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ - - - - - รายวิชา 230-333 การควบคุมสิ่งแวดล้อม Environmental Control -
47 โครงการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ RFID สำหรับ Food Court เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ RFID สำหรับ Food Court ให้กับบริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชชิ่ง พาราวู้ด จำกัด จำนวน 3 ระบบ ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 1 พ.ค. 55 - 30 ก.ย. 55 248,380.00 204,093.85 ผศ. วรรณรัช สันติอมรทัต - - - - - -
48 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต และรักษาระบบ GP เพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืน (BP on GP and Continuous Improving) เพิ่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต และรักษาระบบ GP เพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืน (BP on GP and Continuous Improving) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 4 โรงงาน ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 15 มี.ค. 55 - 24 ส.ค. 55 - - รศ. ชัยศรี สุขสาโรจน์ - - - - - -
49 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 26 เพื่อส่งเสริมการตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 31 ม.ค. 55 - 20 ก.ย. 55 336,000.00 292,185.60 ผศ. คำรณ พิทักษ์ 86.30 - - - - รายวิชา 225-441 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภาคเรียนที่ 2/2555 -
50 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี-การช่วยผลิตหมากแว่นด้วยเครื่องหั่นหมากและอบแห้งหมาก 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตช่วยผลิตหมากแว่นด้วยเครื่องหั่นและอบแห้งหมากให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการผลิตหมากแว่นสำหรับการใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไป ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 19 ต.ค. 53 - 19 ต.ค. 53 - - รศ. สมชาย ชูโฉม - - - - - การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นและผ่าผลหมากสดเพื่อกลุ่มเกษตรกร การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งหมากแว่น -
51 ETS-โครงการจัดสร้างชุดผลิตไบโอดีเซลพร้อมติดตั้ง ด้านการทดสอบวัสดุและปัจจัยการผลิต 1 ธ.ค. 54 - 20 ม.ค. 55 - - ดิเทพ สงรักษา - - - - - -
52 56-Public Training หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ” 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการอบรมสู่สังคมและชุมชน 2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 พ.ย. 55 - 2 พ.ค. 55 - - รศ. ชัยศรี สุขสาโรจน์ - - - - - รายวิชา 223-221 ปฏิบัติการหน่วยสำหรั บวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (UNIT OPERATIONS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING) -
53 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 (NSC2013) เพื่อจัดกาารแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 ให้กับ นิสิต นักศึกษา ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 1 พ.ค. 55 - 31 ต.ค. 55 - - อนันท์ ชกสุริวงค์ - - - - - รายวิชา 241-308 COMP ENGINEER PROJECT PREPARA รายวิชา 242-101INTRO TO COMPUTER PROGRAM รายวิชา 241-308COMP ENGINEER PROJECT PREPARA รายวิชา 241-401 COMP ENGINEERING PROJECT I รายวิชา 241-402COMP ENGINEERING PROJECT II และรายวิชา 241-305 SOFTWARE ENGINEERING -
รวม 53 48 - - 10,092,782.50 8,745,203.43 0 - 85.27 0 0 0 0 25 4 0 0 0 -

9. การเรียนรู้และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

1 โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา(เดิม) จ.สตูล เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและอเนกประสงค์ เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและซ่อมแซม ปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา (เดิม) เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและอเนกประสงค์ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล สิ่งเวดล้อม (สตูล) 9 ส.ค. 52 - 30 มิ.ย. 54 - - ผศ. พยอม รัตนมณี - -
2 โครงการศึกษาสำรวจออกแบบระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมและจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1.เพื่อดำเนินการศึกษาสำรวจและออกแบบระบบระบายน้ำแะป้องกันน้ำท่วมให้กับเทสบาลเมืองคอหงส์ 2.เพื่อดำเนินการศึกษาสำรวจและออกแบบการจัดการน้ำเสียให้กับเทศบาลเมืองคอหงส์ สิ่งเวดล้อม (สงขลา) 13 ก.ค. 53 - 7 ก.ค. 54 900,000.00 782,640.00 ผศ. พยอม รัตนมณี - -
3 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ระยะก่อนการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา ระยะที่ 1 1. เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพ ด้านคุณภาพอากาศ สัณฐานวิทยาชายฝั่งทะเลและสมุทรศาสตร์ และเศรษฐกิจ-สังคม ในะระยะก่อนการก่อสร้างโครงการ 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการพัฒนาโครงการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาโครงการ และลดความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการ 3. เพื่อส่งเสริมให้มีช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สภาพปัญหา ความต้องการ รวมทั้งทัศนคติ และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการของกลุ่มเป้าหมายฯ 4. เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสม ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบ หรือการคัดค้านการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา 5. เพื่อศึกษา สำรวจสภาพปัญหาที่สำคัญจากการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา สิ่งเวดล้อม (สตูล) 1 ต.ค. 53 - 7 ต.ค. 54 - - รศ. ธนิยา เกาศล - -
4 โครงการกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9 (TEM9) 1.ประสานงานให้ผู้บริหารหรือผู้แทนวิสาหกิจ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร (Achievement Motivation Training) จัดโดย หน่วยบริหารกิจกรรม 2.จัดฝึกอบรมหรือกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ (พนักงาน) หรือกิจกรรมกลุ่มย่อยในโรงงาน (Small Group Activities) โดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ นับแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานระดับล่าง 3.ดำเนินการวิเคระห์ประสิทธฺภาพการใช้พลังงานเบื้องต้นของสถานประกอบการ 4.กำหนดนโยบาย แผนงาน และ แผนการปฏิบัติให้แต่ละวิสาหกิจ โดยให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับล่างมีส่วนรวมในการกำหนด โดยมีเป้าหมายและทิศทางขององค์กรชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์เป็น Action Plan ได้อย่างสอดคล้องกัน 5.จัดคณะผู้เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการออกแบบและการผลิต (Process) ให้กับแต่ละวิสาหกิจ โดยอาจมีการพิจารณาการลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ หรือ การดัดแปลงปรับปรุงกระบวนการผลิต วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา เช่น วิศวกรโรงงาน วิศวกรพลังงาน ผู้บริหาร เป็นต้น โดยมีเป้าหมายให้วิสาหกิจสามารถลดการใชพลังงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 6.ผลักดันให้แต่ละวิสาหกิจ ดำเนินตามแผนที่ได้ตามแผนงานที่ได้ดำเนินการไว้ โดยกระตุ้นพนักงานทุกคนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยใช้หลักการ 5 ส หรือ TQC, TQM, TPM, VE ฯลฯ มีการตั้งรางวัลดีเด่นแก่พนักงานที่ให้ความร่วมมือพร้อมทั้งจัดการประกวดรางวัลองค์กรดีเด่นทางด้านการจัดงานพลังงาน พลังงาน (สงขลา) 13 ธ.ค. 53 - 22 ส.ค. 54 405,000.00 352,188.00 ผศ. จันทกานต์ ทวีกุล - รายวิชา 216-231 มลพิษอุตสาหกรรมและการควบคุม อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Thermodynamics I) -
5 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต (Best Practice on Green Productivity and Continuous Improving) ปี 2554 1. เพื่อลดต้นทุนการผลิตของโรงงาน โดยเฉพาะการใช้น้ำและพลังงาน 2. เพื่อลดปริมาณของสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต และใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้โรงงานมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน อาหารทะเล (สงขลา) 1 ก.พ. 54 - 31 ส.ค. 54 45,000.00 39,132.00 รศ. จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ - -
6 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสาร PK DEA จากน้ำมันเมล็ดในปาล์ม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสาร PK DEA จากน้ำมันปาล์ม ปาล์ม (สงขลา) 1 มิ.ย. 54 - 1 ก.ย. 54 - - รศ. ชาคริต ทองอุไร - การศึกษาการผลิตสารลดแรงตึงผิวอัลคาโนลาไมด์จากเมล็ดในปาล์มในถึงปฏิกรณ์แบบมีใบพัดกวน (Scale-up production of palm kernel-diethanolan ide in a stirred-tank reactor -
7 โครงการประเมินผลประทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นลาดจอดรถตลาดนัดชายแดนวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 1. เพื่อศึกษาและประเมินผลประทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ลาดจอดรถตลาดนัดชายแดนวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ และจัดการประชุมให้ผู้สนใจรับความคิดเห็นต่อโครงการฯ สิ่งเวดล้อม (สตูล) 13 มิ.ย. 54 - 10 ต.ค. 54 333,500.00 290,011.60 ผศ. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ - รายวิชา 223-461 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment -
8 โครงการฝึกอบรมการออกแบบวงจรดิจิตอลด้วย FPGA เพื่อจัดฝึกอบรมเรื่องการออกแบบวงจรดิจิตอลด้วย FPGA ให้แก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ด้อยโอกาส/ให้เปล่า (สงขลา) 15 ส.ค. 54 - 18 ส.ค. 54 25,888.00 25,888.00 รศ. เกริกชัย ทองหนู 82.45 -
9 โครงการสร้างเครื่องตีเยื่อกระดาษ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านบ้านนายอดทอง จังหวัดตรัง ผู้ด้อยโอกาส/ให้เปล่า (ตรัง) 1 มี.ค. 54 - 31 ก.ค. 54 - - ผศ. สมเกียรติ นาคกุล - -
10 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา 1. เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย 5 ผลิตภัณฑ์ 2. เพื่อออกแบบและสร้างต้นแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดอย่างน้อย 5 ผลิตภัณฑ์ 3. เพื่อทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราใหม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 4. เพื่อนำผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ ยื่นขดทะเบียนลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ 5. เพื่อจัดประชุมผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ยางพารา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยางพารา (สงขลา) 31 พ.ค. 54 - 26 ธ.ค. 54 2,682,000.00 2,332,267.20 ผศ. คำรณ พิทักษ์ - รายวิชา 225-472 Industrial Engineering Project II และรายวิชา 226-472 Manufacturing Engineering Project II -
11 โครงการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Good Productivity and Continuous Improving to Carbon Label) เพื่อยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Good Productivity and Continuous Improving to Carbon Label) อาหารทะเล (สงขลา) 5 เม.ย. 54 - 31 ส.ค. 54 75,600.00 65,741.76 รศ. จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ - -
12 โครงการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ภายหลังการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่สทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ภายหลังการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่สทิงพระ จังหวัดสงขลา สิ่งเวดล้อม (สงขลา) 1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 55 110,000.00 90,387.00 ผศ. พยอม รัตนมณี - -
13 โครงการประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย และการจัดทำโปรแกรมช่วยตัดสินใจ และเข้าร่วมประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง สิ่งเวดล้อม (สตูล) 26 ม.ค. 54 - 26 ก.ค. 54 156,270.00 128,407.06 ผศ. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ - รายวิชา 223-511 วิศวกรรมกากของเสียและการวางแผน Solid Waste Engineering and Planning โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบระบบการจัดการมูลฝอยชุมชนที่ยั่งยืนสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -
14 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง เพื่อศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง สิ่งเวดล้อม (สงขลา) 30 ก.ย. 54 - 1 พ.ย. 56 1,140,175.00 991,496.18 ผศ. พยอม รัตนมณี - -
15 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า บริษัท จีเดค จำกัด สิ่งเวดล้อม (สงขลา) 1 ก.ย. 54 - 30 เม.ย. 55 - - รศ. ธนิยา เกาศล - รายวิชา 223-432 การนำของเสียมาใช้ประโยชน์ (Waste Recovery and Recycling) รายวิชา 223-441 มลพิษทางอากาศ และการควบคุม (Air Pollution and Control) รายวิชา 223-531 การเปลี่ยน-แปรรูปชีวมวลและสารอินทรีย์เพื่อเป็นพลังงานหมุนเวียน (Biomass and Organics Conversion for Renewable Energy) -
16 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พลังงาน (สงขลา) 20 ต.ค. 54 - 14 ส.ค. 55 800,000.00 695,680.00 ผศ. พยอม รัตนมณี - -
17 เกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานที่ดีในโรงงานและอาคาร และ หลักในการจัดทำ ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงาน 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการอบรมสู่สังคมและชุมชน 2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง พลังงาน (สงขลา) 1 ก.พ. 55 - 3 ก.พ. 55 36,700.00 30,156.39 ผศ. จันทกานต์ ทวีกุล 83.95 -
18 โครงการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาและติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่จังหวัดสงขลา สิ่งเวดล้อม (สงขลา) 3 เม.ย. 55 - 11 ก.พ. 56 - - รศ. ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ - รายวิชา 230-333 การควบคุมสิ่งแวดล้อม Environmental Control -
19 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต และรักษาระบบ GP เพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืน (BP on GP and Continuous Improving) เพิ่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต และรักษาระบบ GP เพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืน (BP on GP and Continuous Improving) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 4 โรงงาน อาหารทะเล (สงขลา) 15 มี.ค. 55 - 24 ส.ค. 55 - - รศ. ชัยศรี สุขสาโรจน์ - -
20 ETS-โครงการจัดสร้างชุดผลิตไบโอดีเซลพร้อมติดตั้ง พลังงาน (นครศรีธรรมราช) 1 ธ.ค. 54 - 20 ม.ค. 55 - - ดิเทพ สงรักษา - -
21 โครงการตรวจสอบแผ่นดินไหวเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านบางข้าม กรณีแผ่นดินไหว ณ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือชุมชนซึ่งเดือนร้อนจากภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว) ผู้ด้อยโอกาส/ให้เปล่า (ภูเก็ต) 22 เม.ย. 55 - 23 เม.ย. 55 - - ผศ. เอกรัฐ สมัครัฐกิจ - -
22 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชุมชนของโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดทุ่งกันหันเกาะใหญ่ เพื่อจัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ของโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดทุ่งกันหันเกาะใหญ่ และเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของการใช้พลังงานและพลังงานสะอาด ผู้ด้อยโอกาส/ให้เปล่า (สงขลา) 29 พ.ค. 55 - 29 พ.ค. 55 - - ผศ. พยอม รัตนมณี - -
รวม 22 19 - - 6,710,133.00 5,823,995.19 0 - 83.20 11 10 6 9 6 2 0 0 0 -