รายงานผลภาพรวมบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ย้อนหลัง 6 ปี

นับจากวันที่เริ่มโครงการฯ ตามปีปฏิทิน (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)

(พัฒนาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564)

ประสานงานได้ที่ คุณอรุนันต์ หีมชูด หรือ คุณสุรศักดิ์ แก้วพิบูลย์ โทร.7423


โครงการ ผู้ว่าจ้าง 256525642563256225612560
โครงการที่มีสัญญา
(สัญญาจ้าง, สัญญา, ใบสั่งจ้าง, สัญญาขอรับทุน, บันทึกข้อตกลง)
รัฐบาล 10 15 9 8 26 44
รัฐวิสาหกิจ 0 4 1 2 6 1
เอกชน 11 14 8 10 17 14
รวม 213318204959

โครงการ ผู้ว่าจ้าง 256525642563256225612560
โครงการที่ไม่มีสัญญา
(มอ.,ศธ.)
รัฐบาล 3 7 14 14 5 10
รัฐวิสาหกิจ 0 2 0 1 2 0
เอกชน 108 181 147 100 57 19
รวม 1111901611156429

โครงการ ผู้ว่าจ้าง 256525642563256225612560
โครงการที่ร่วมมือกับชุมชน
(ให้เปล่า)
รัฐบาล 11 7 7 11 3 2
รัฐวิสาหกิจ 0 0 0 0 0 0
เอกชน 0 0 0 0 1 1
รวม 11771143


Copyright © 2021 - All Rights Reserved - ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์