รายงานผลภาพรวมบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ย้อนหลัง 6 ปี

นับจากวันที่เริ่มโครงการฯ ตามปีปฏิทิน (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)

(พัฒนาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564)

ประสานงานได้ที่ คุณอรุนันต์ หีมชูด หรือ คุณสุรศักดิ์ แก้วพิบูลย์ โทร.7423


โครงการ ผู้ว่าจ้าง 256425632562256125602559
โครงการที่มีสัญญา
(สัญญาจ้าง, สัญญา, ใบสั่งจ้าง, สัญญาขอรับทุน, บันทึกข้อตกลง)
รัฐบาล 11 9 8 26 44 11
รัฐวิสาหกิจ 1 1 2 6 1 2
เอกชน 10 8 10 17 14 11
รวม 221820495924

โครงการ ผู้ว่าจ้าง 256425632562256125602559
โครงการที่ไม่มีสัญญา
(มอ.,ศธ.)
รัฐบาล 6 18 14 5 10 6
รัฐวิสาหกิจ 2 0 1 2 0 1
เอกชน 131 143 100 57 19 23
รวม 139161115642930

โครงการ ผู้ว่าจ้าง 256425632562256125602559
โครงการที่ร่วมมือกับชุมชน
(ให้เปล่า)
รัฐบาล 7 7 11 3 2 2
รัฐวิสาหกิจ 0 0 0 0 0 0
เอกชน 0 0 0 1 1 0
รวม 7711432


Copyright © 2021 - All Rights Reserved - ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์