ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
ข้อมูลการฝึกงาน
สหกิจศึกษา
คณะกรรมการอำนวยการฝึกงาน
ฝึกงานต่างประเทศ
Login เข้าสู่ระบบ
Username
Password
 
* Login ด้วย PSU Passport
แบบประเมินสถิติการใช้ระบบ

นับตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2551
วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน
1. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และได้รับ ประสบการณ์ชีวิตการทำงานที่แท้จริง
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทำงาน
3. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย
4. เพื่อให้นักศึกษานำประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานมาประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป