ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
ข้อมูลการฝึกงาน
สหกิจศึกษา
คณะกรรมการอำนวยการฝึกงาน
ฝึกงานต่างประเทศ
Login เข้าสู่ระบบ
Username
Password
 
* Login ด้วย PSU Passport
แบบประเมินสถิติการใช้ระบบ

นับตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2551
เรื่องควรทราบก่อนฝึกงาน ปี2553

ให้นักศึกษาทุกคนเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. ประวัติส่วนตัวของนักศึกษา

2. Transcript  ล่าสุด

สำหรับกรณีที่บริษัทต้องการคัดเลือกเอง  ให้นักศึกเข้าไปดูรายละเอียดของบริษัทและส่งเอกสารการสมัครฝึกงานโดยระบุบริษัทที่ต้องการได้ที่หน่วยทะเบียนฯ  ได้ตั้งแต่บัดนี้หมดเขตรับเอกสารภายในวันที่ 30 กันยายน 2554