Sign IN สำหรับนักศึกษา
Notices

Sign IN สำหรับนักศึกษา

ปีการศึกษา : 2565
รอบที่ : 1
เปิดประเมิน : 8 พ.ย. 2565 - 10 พ.ย. 2565


ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรสาขาวิชาเรียน

(สําหรับนักศึกษารุ่นที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564)


เพื่อให้การดําเนินการเลือกและการจัดสรรสาขาวิชาเรียนสําหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เหมาะสม และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 23(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พ.ศ. 2559 และโดยมติของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ระดับปริญญาตรี มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ได้กําหนดหลักเกณฑ์การเลือก และการจัดสรรสาขาวิชาเรียน ดังนี้

 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรสาขาวิชาเรียน เป็นนักศึกษาที่ยังไม่ได้สังกัดสาขาวิชาใด และลงทะเบียน เรียนครบ 1 ภาคการศึกษา โดยลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา จํานวน 8 รายวิชา/20 หน่วยกิต (ตารางที่ 1)
 2. การแจ้งความจํานงเลือกสาขาวิชาเรียน
  1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ข้อ1. ให้ยื่นความจํานงเลือกสาขาวิชาเรียนผ่านระบบ จัดสรรสาขา หรือผ่าน หรือผ่าน Mobile App "intaniaBuddy" ตามกําหนดการประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. การจัดสรรสาขาวิชาเรียน
  1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะจัดสรรสาขาวิชาเรียนให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. เมื่อจบภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 1 (รอบเดียว)
  2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะจัดสรรสาขาวิชาเรียน โดยยึดถือแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยที่คํานวณจาก รายวิชา จํานวน 8 รายวิชา (ตารางที่ 1)
  3. ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้เรียงลําดับของสาขาวิชาที่เลือกจะเรียนตามลําดับให้ครบถ้วน หรือไม่ได้ยื่นแบบฟอร์ม แจ้งความจํานงเลือกสาขาวิชาเรียน (กรณีนักศึกษาสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้ใหม่) ภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือว่าได้มอบ สิทธิ์ในการเรียงลําดับที่ของสาขาวิชาเรียนทั้งหมด หรือที่เหลืออยู่ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะจัดสรรสาขาวิชาเรียนให้ตามที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
  4. ในปีการศึกษาใด ถ้าปรากฏว่ามีผู้ที่แสดงความจํานงเลือกสาขาวิชาเรียนบางราย ไม่ได้รับการจัดสรรสาขาวิชา เรียน ซึ่งเป็นผลมาจากความล่าช้าในการวัดและประเมินผลการเรียน คณะฯ จะพิจารณาจัดสรรสาขาวิชาเรียนแก่นักศึกษานั้น เป็นการเพิ่มเติมได้ โดยให้ยึดถือเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ 3.2 โดยอนุโลม
  5. ในกรณีที่มีนักศึกษาเลือกสาขาวิชาเรียนเดียวกันในลําดับสุดท้ายมีคะแนน (GPA) เท่ากัน คณะฯ จะพิจารณา ระดับขั้นจากผลการเรียนของรายวิชาตามลําดับเป็นรายบุคคล (ตารางที่ 2)

อนึ่ง กรณีระดับขั้นจากผลการเรียนของรายวิชาตามลําดับเท่ากันทั้ง 8 รายวิชา และที่นั่งของสาขาวิชาจํากัด ให้นําเข้าเพื่อพิจารณาในที่ประชุม คณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ระดับปริญญาตรี

บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์อื่นใดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งประกาศก่อนหน้านี้ที่มีข้อความขัด หรือ แย้งกับความในประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน

โดยใช้ประกาศฉบับนี้สําหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป© 2013 ระบบเลือกสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดต่อสอบถาม โทร : 749933 bratchasak@eng.psu.ac.th