Sign IN สำหรับนักศึกษา
Notices

Sign IN สำหรับนักศึกษา

ปีการศึกษา : 2563
รอบที่ : 2
เปิดประเมิน : 10 ก.ค. 2563 - 13 ก.ค. 2563


(สำเนา)
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรสาขาวิชาเรียน
(สำหรับนักศึกษารุ่นที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561)
    เพื่อให้การดำเนินการเลือกและการจัดสรรสาขาวิชาเรียนสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 และโดยมติของคณะกรรมการพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวาระเวียน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเลือก และการจัดสรรสาขาวิชาเรียนไว้ดังนี้
   1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรสาขาวิชาเรียน
       เป็นนักศึกษาที่ยังไม่ได้สังกัดสาขาวิชาใด และลงทะเบียนเรียนครบ 2 ภาคการศึกษาขึ้นไป โดยได้เรียนผ่านอย่างน้อย 20 หน่วยกิต จาก 30 หน่วยกิต (ตามเอกสารแนบ)
   2. การแจ้งความจำนงเลือกสาขาวิชาเรียน
       2.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ข้อ 1. ให้ยื่นความจำนงเลือกสาขาวิชาเรียนผ่านระบบ https://infor.eng.psu.ac.th/AllotDept/ หรือผ่าน Mobile App "IntaniaBuddy" ตามกำหนดการประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์
   3. การจัดสรรสาขาวิชาเรียน
       3.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะจัดสรรสาขาวิชาเรียนให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. ก่อนวันเปิดเรียนของภาคการศึกษาปกติถัดไป
       3.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะจัดสรรสาขาวิชาเรียน โดยยึดถือแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยที่คำนวณจาก รายวิชา จำนวน 13 รายวิชา (ตามเอกสารแนบ)
       3.3 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้เรียงลำดับของสาขาวิชาที่เลือกจะเรียนตามลำดับให้ครบถ้วน หรือไม่ได้ยื่น แบบฟอร์มแจ้งความจำนงเลือกสาขาวิชาเรียน (กรณีนักศึกษาสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้ใหม่) ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าได้มอบสิทธิในการเรียงลำดับที่ของสาขาวิชาเรียนทั้งหมด หรือที่เหลืออยู่ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะจัดสรรสาขาวิชาเรียนให้ตามที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
       3.4 ในปีการศึกษาใด ถ้าปรากฏว่ามีผู้ที่แสดงความจำนงเลือกสาขาวิชาเรียนบางราย ไม่ได้รับการจัดสรรสาขาวิชาเรียน ซึ่งเป็นผลมาจากความล่าช้าในการวัดและประเมินผลการเรียน ก็ให้พิจารณาจัดสรรสาขาวิชาเรียนแก่นักศึกษานั้น เป็นการเพิ่มเติมได้ โดยให้ยึดถือเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ 3.2 โดยอนุโลม

   บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์อื่นใดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประกาศก่อนหน้านี้ ที่มีข้อความขัดหรือแย้งกับความในประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

   โดยใช้ประกาศฉบับนี้สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

            ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
เอกสารแนบ

© 2013 ระบบเลือกสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดต่อสอบถาม โทร : 749933 bratchasak@eng.psu.ac.th