ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ระบบการประเมินองค์กร Version 1.4.1ตามที่คณะฯได้มีนโยบายที่จะให้กลุ่มงาน/หน่วยงานของสำนักงานเลขานุการ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยทุกกลุ่มงาน/หน่วยงานต้องมีการกำหนด KPIs ด้านการให้บริการ จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการได้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
นักศึกษา
บุคลากร-สายวิชาการ
บุคลากร-สายสนับสนุน
บุคคลภายนอก
นักวิจัย