[สำหรับอาจารย์] แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2554 

คำชี้แจงขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสำรวจใดๆ ทั้งสิ้น

  1. ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะ กรุณาตอบให้ตรงตามความเป็นจริงที่สุด
  2. ให้ตอบคำถามลงในช่องว่างและช่องระดับที่เป็นความจริงที่สุดในแต่ละหัวข้อ

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
1. สถานะภาพผู้ประเมิน
  บุคลากรภายใน 

2. เพศ
  ชาย หญิง 

3. ตำแหน่งทางวิชาการ
  ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ อื่นๆ 

4. ภาควิชา
  คอมพิวเตอร์ เคมี เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา เหมืองแร่ อุตสาหการ MIT MIM 


ระดับความพึงพอใจ  :  5 = มากที่สุด  ไปจนถึง  1 = น้อยที่สุด และ  * = ไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากไม่เคยใช้บริการ

คำถามของแบบประเมิน ระดับความพึงพอใจ
54321*
ความพึงพอใจใจการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
   ความเหมาะสมของแสงสว่าง
   ความเหมาะสมของอุณหภูมิ
   ความพร้อมของ Software ที่ให้บริการ
   ความเหมาะสมของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
   ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
   ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์
   ความปลอดภัยในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
   ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่ให้บริการ
ความพึงพอใจด้านงานบริหารและธุรการ 
   ความเอาใจใส่และกระตือรือร้น
   ความพึงพอใจโดยรวมของการให้บริการ
   ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ
   การมีมนุษยสัมพันธ์
   การอธิบาย/ชี้แนะแนวทางในการใช้บริการ
ความพึงพอใจระบบสาสนเทศ เช่น ระบบประเมินอาจารย์ของคณะวิศวฯ ระบบตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร 
   ความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล
   ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
   ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม
   ความพึงพอใจโดยรวมของระบบสารสนเทศ
   ความสะดวกและพร้อมในการเข้าใช้งาน
ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบเครือข่าย 
   ความครอบคลุมของเครื่อข่ายไร้สาย
   ความต่อเนื่องในการใช้บริการระบบเครือข่าย
   ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการระบบเครือข่าย
   ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย


 

คำถามข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อเสนอแนะด้านระบบเครือข่าย
ข้อเสนอแนะด้านธุรการ
ข้อเสนอแนะด้านระบบสารสนเทศ