ใช้ login และ password ระบบ Intranet
login:  
password:  
ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
จะมีการปรับเปลี่ยนการแจ้งซ่อม
โดยผู้ที่สามารถแจ้งซ่อมได้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาควิชา/หน่วยงานเท่านั้น


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้รับผิดชอบหน่วยงาน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ภาควิชา/หน่วยงาน
1 อนันต์ นิลโกสีย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2 ไพบูลย์ บุญถวิล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 จตุพร อินสุวรรณโณ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์
4 สมหมาย โอชาพันธุ์ สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน (ลูกจ้างโครงการ)
5 พรลภัส จันทร์สุวรรณ หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม
6 อนุศิษฎ์ ยอดจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
7 ชิตพล เอียดปาน สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
8 ศาริยา เดชเดชะสุนัน สำนักงานบริหารคณะ (กลุ่มงานการเงินและพัสดุ)
9 กัญญาณัฐ ทวนน้อย สำนักงานบริหารคณะ (กลุ่มงานการเงินและพัสดุ)
10 จรูญ คงสม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
11 มลฤดี หนูด้วง สำนักงานบริหารคณะ (กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ)
12 วันทนา หนูมาก สำนักงานบริหารคณะ (กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ)
13 จิรานันท์ บัวชื่น ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านโลหะและวิศวกรรมวัสดุ (ลูกจ้างโครงการ)
14 อัมพวรรณ์ สังข์บุรินทร์ หลักสูตรนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล
15 ภาวิณี อินทฤทธิ์ หลักสูตรนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล
16 ไกรสุวรรณ หยางทกูร สำนักงานบริหารคณะ (กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการกลางทางวิศวกรรม)
17 อริสา เสรีกำธร ศูนย์วิศวกรรมหุ่นยนต์ (ลูกจ้างโครงการ)
18 ณรงค์ อภยานุกูล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
19 จุรีพร กาหยี สำนักงานบริหารคณะ (กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ)
20 กมลวรรณ เพชรธำมรงค์ สำนักงานบริหารคณะ (กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ)
21 กนกอร โทบุรี สำนักงานบริหารคณะ (กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ)
22 ประโชติ ดำสองสี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต
23 นิภาพร ติ่นกะชาติ สำนักงานบริหารคณะ (กลุ่มงานสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม)
24 นิตยา สุวรรณเพชร สำนักงานบริหารคณะ (งานเลขานุการและการประชุม)
25 ปุณณวัชร์ วิเทียมญลักษณ์ สำนักงานบริหารคณะ (กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ)
26 กนกวรรณ ชนินทรสงขลา สำนักงานบริหารคณะ (กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการกลางทางวิศวกรรม)
27 กฤษณะ คีรีวัลย์ สำนักงานบริหารคณะ (กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการกลางทางวิศวกรรม)
28 สรานี เฉี้ยนเงิน สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน (ลูกจ้างโครงการ)
29 ธัญชนก พฤกษ์เมธากุล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์
30 ปาริชาติ มัชฌิมาภิโร สำนักงานบริหารคณะ (กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ)
31 ชัชชน ทองชูพชรพล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
32 ธนัชส์วรรธน์ ประสมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมสหวิทยาการ
33 ชินดิษฐ์ สองนาม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์
34 บุญสม จันทร์ทอง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์
35 สมคิด จีนาพงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
36 กาญจณา ขันทกะพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
37 ธนากร เกียรติขวัญบุตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
38 จารึก ไชยวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
39 พลวัฒน์ คงสม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
40 ดำรงค์ศักดิ์ บุญเรือง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
41 ณรงค์ชัย ดวงเทศ สำนักงานบริหารคณะ (กลุ่มงานบริหารและบุคคล)
42 กีรัตยา เจริญมาก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
43 วัชระพิบูล วัดจัง สำนักงานบริหารคณะ (กลุ่มงานบริหารและบุคคล)
44 กนกวรรณ ศรีวิรัตน์ สำนักงานบริหารคณะ (กลุ่มงานสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม)
45 ศุภชัย ติ่นกะชาติ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน เครื่องกล (ลูกจ้างโครงการ)
46 ณิชกานต์ หมัดหมาน ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน เครื่องกล (ลูกจ้างโครงการ)
47 วรพจน์ ศิริไพศาล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต
48 กัญญารัตน์ สฤษฎ์พงศ์ทีรฆ โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน (ลูกจ้างโครงการ)
49 อัยมี สามะ สถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ (ลูกจ้างโครงการ)
50 นฤมล จันทผล ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านโลหะและวิศวกรรมวัสดุ (ลูกจ้างโครงการ)
51 ฝาติหม๊ะ โปติล่ะ สำนักงานบริหารคณะ (กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ)
52 ชุติมณฑ์ ชิณวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
53 จินตนา ชูศรีดำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
54 รัชดาภรณ์ อินทรัตน์ ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม
55 ศิว์อรณ์ โพธิ์ชะนิกร สำนักงานบริหารคณะ (กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ)