ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใช้บัญชีชื่อผู้ใช้ของคณะ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ระบบทำงานได้ดีบน