ประกาศสำคัญ!

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา (Graduate Study Management System : GSMS) สำหรับกระบวนการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในรูปแบบออนไลน์ การปรับเปลี่ยนรูปเล่มงานวิจัยในรูปแบบ Digital file เพื่อรองรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมี กำหนดเปิดใช้งานระบบ GSMS อย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของดดำเนินการใช้เอกสารแบบฟอร์มตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป