"ขอความร่วมมือประเมินการให้บริการของฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์"

เลือกรายวิชาการเข้าสอบ
ผู้ตรวจข้อสอบ

              วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 |   
1. คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ตรวจข้อสอบ 
2. คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ส่งข้อสอบ 
หมายเหตุ
  • สำหรับ ผู้ตรวจข้อสอบ ใช้ login ของระบบ MIS-DSS
  • สำหรับ นักศึกษา ใช้ login ของUnicorn จะมี s นำหน้ารหัสนักศึกษา
  • สำหรับ ผู้สอบจากภายนอก ใช้ login ตามที่ผู้คุมสอบได้แจกให้