คู่มือสำหรับผู้ตรวจข้อสอบ
1. ลักษณะหน้าจอและเมนูการใช้งานระบบสำหรับผู้ตรวจข้อสอบ
2. ต้องการโหลดไฟล์ข้อสอบ ให้คลิกเข้าเมนู "ดาวน์โหลดไฟล์" จะปรากฏหน้าจอดังภาพ
3. หลังจากได้รายการวิชาสอบที่ผู้ตรวจมีสิทธิตรวจแล้ว ให้คลิกที่รูป เพื่อทำการไปยังหน้ารายการไฟล์ที่ได้มีการอัพโหลดเข้าสู่ระบบ
4. หลังจากได้รายการการอัพโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบของผู้สอบแล้วให้ทำการ คลิกที่รหัสที่ต้องการดาวน์โหลด แล้วหลังจากนั้นจะปรากฏ ชื่อไฟล์ ผู้ตรวจข้อสอบก็สามารถดาวน์โหลด ไฟล์ดังกล่าวมาไว้ยัง เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเอง
*ผู้ตรวจข้อสอบสามารถเข้าสู่ระบบ เพื่อมาดาวน์โหลดข้อสอบได้ภายใน 7 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ เมื่อครบกำหนด 7 วัน ระบบจะทำการปิดเพื่อป้องกันเซิฟเวอร์จากผู้ไม่ประสงค์ดี
5. หลังจากใช้งานระบบเสร็จแล้วกรุณาคลิก "ออกจากระบบ" ทุกครั้ง