[1] 2 3 4 5
รายชื่อการประเมิน เริ่มการประเมิน สิ้นสุดการประเมิน จัดการข้อมูล
การอบรมการใช้งาน CamScanner เพื่อใช้ในการจัดการเอกสาร
30 พ.ย. 255931 ม.ค. 2560ดูผลการประเมิน

 แบบประเมินการให้บริการร้านอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจำปี 2559

18 พ.ย. 255915 ธ.ค. 2559ดูผลการประเมิน

  แบบประเมินเว็บไซต์ใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อที่ทางคณะฯ จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
ไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข ประจำปี 2559
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

03 ส.ค. 255930 พ.ย. 2559ดูผลการประเมิน
ตอนที่ 3 แบบประเมินเชิงคุณค่า การจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข ประจำปี 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
03 ส.ค. 255930 พ.ย. 2559ดูผลการประเมิน

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านความสะอาดภายในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

05 ก.ค. 255922 ก.ค. 2559ดูผลการประเมิน
 แบบสอบถามนักศึกษาโครงการ IHPT เรื่อง แนะนำการใช้โปรแกรม Orcad Pspice ปี 2559ไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้พนักงาน รับ - ส่ง เอกสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559

01 ส.ค. 256001 ธ.ค. 2560ดูผลการประเมิน
 แบบประเมินการให้บริการซุ้มอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 255925 ก.พ. 255918 มี.ค. 2559ดูผลการประเมิน
 แบบสอบถามนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 24 พฤศจิกายน 2558 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
 แบบประเมินผลการฝึกงานของนักเรียนฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปี 2558 (ตุลาคม 2558)ไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
แบบประเมินการให้บริการร้านอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 255816 พ.ย. 255804 ธ.ค. 2558ดูผลการประเมิน
 แบบประเมินผลการฝึกงานของนักเรียนฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบ 1 เดือน ปี 2558 (กันยายน 2558)25 ก.ย. 255830 ก.ย. 2558ดูผลการประเมิน


 แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  9  วัด ประจำปี 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
09 ส.ค. 255828 ส.ค. 2558ดูผลการประเมิน
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม2558 ไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
 แบบประเมินความพึงพอใจการจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข ประจำปี 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
28 ก.ค. 255831 ส.ค. 2558ดูผลการประเมิน
แบบสอบถามนักศึกษาโครงการ IHPT เรื่อง แนะนำการใช้โปรแกรม Orcad Pspiceไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
แบบสอบถามนักศึกษาโครงการ IHPT เรื่อง แนะนำการใช้โปรแกรม Lab Viewไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
แบบสอบถามนักศึกษาโครงการ IHPT เรื่อง การเพิ่มทักษาะทางด้านระบบการสื่อสารและความรู้ทางด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า "ระบบการสื่อสารและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า"ไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
แบบประเมินผลการฝึกงานของนักเรียนฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบ 1 เดือน ปี 2558 (เมษายน 2558)ไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
[1] 2 3 4 5