[1] 2 3 4
รายชื่อการประเมิน เริ่มการประเมิน สิ้นสุดการประเมิน จัดการข้อมูล
 แบบประเมินความพึงพอใจ การจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจำปี 2557
11 พ.ย. 255731 ธ.ค. 2557ดูผลการประเมิน
 แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการพบปะน้ำชา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
28 ต.ค. 255710 ธ.ค. 2557ดูผลการประเมิน
 แบบประเมินการให้บริการร้านอาหาร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 255707 ต.ค. 255717 ต.ค. 2557ดูผลการประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจงานเกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2557
วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ ห้องไกรกาบแก้ว โรงแรมเดอะรีเจนซี่
20 ต.ค. 255721 พ.ย. 2557ดูผลการประเมิน
 แบบสอบถามนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
           แบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ
   เรื่องความรู้พื้นฐานอุปกรณ์ในงานระบบไฟฟ้าและมาตรฐานต่างๆ ในงานระบบที่ควรรู้สู่วิศวกรยุคใหม่
                                                 เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน
ไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม2557 ไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
 แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  9  วัด ประจำปี 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์08 ก.ค. 255718 ก.ค. 2557ดูผลการประเมิน
 แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  9  วัด ประจำปี 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

01 ก.ค. 255616 ก.ค. 2557ดูผลการประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2557
07 ก.ค. 255731 ก.ค. 2557ดูผลการประเมิน
 แบบประเมินนักศึกษาฝึกงานไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน

แบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูล เรื่อง การเลือกแขนงของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน

แบบสอบถามความคิดเห็นการอบรมการใช้งานโปรแกรม Google Calendar
ไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการพบปะน้ำชา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556    

07 พ.ค. 255730 พ.ค. 2557ดูผลการประเมิน
 แบบประเมินการให้บริการร้านอาหาร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจำปี 255728 เม.ษ. 255702 พ.ค. 2557ดูผลการประเมิน
แบบประเมินการให้บริการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 255702 เม.ษ. 255703 เม.ษ. 2557ดูผลการประเมิน
แบบประเมินการให้บริการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 255720 มี.ค. 255725 มี.ค. 2557ดูผลการประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้พนักงานเดินเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 255706 มี.ค. 255714 มี.ค. 2557ดูผลการประเมิน
 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ บ้านทานไทโฮมสเตย์
ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557 
ไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจงานเกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2556 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ ห้องจันทร์ผา โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล

30 ก.ย. 255615 ต.ค. 2556ดูผลการประเมิน
[1] 2 3 4