[1] 2 3 4
รายชื่อการประเมิน เริ่มการประเมิน สิ้นสุดการประเมิน จัดการข้อมูล

แบบประเมินผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและพัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

28 มี.ค. 255931 พ.ค. 2559ดูผลการประเมิน
 แบบประเมินการให้บริการซุ้มอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 255925 ก.พ. 255918 มี.ค. 2559ดูผลการประเมิน
 แบบสอบถามนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 24 พฤศจิกายน 2558 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
 แบบประเมินผลการฝึกงานของนักเรียนฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปี 2558 (ตุลาคม 2558)ไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
แบบประเมินการให้บริการร้านอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 255816 พ.ย. 255804 ธ.ค. 2558ดูผลการประเมิน
 แบบประเมินผลการฝึกงานของนักเรียนฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบ 1 เดือน ปี 2558 (กันยายน 2558)25 ก.ย. 255830 ก.ย. 2558ดูผลการประเมิน


 แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  9  วัด ประจำปี 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
09 ส.ค. 255828 ส.ค. 2558ดูผลการประเมิน
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม2558 ไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
 แบบประเมินความพึงพอใจการจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข ประจำปี 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
28 ก.ค. 255831 ส.ค. 2558ดูผลการประเมิน
แบบสอบถามนักศึกษาโครงการ IHPT เรื่อง แนะนำการใช้โปรแกรม Orcad Pspiceไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
แบบสอบถามนักศึกษาโครงการ IHPT เรื่อง แนะนำการใช้โปรแกรม Lab Viewไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
แบบสอบถามนักศึกษาโครงการ IHPT เรื่อง การเพิ่มทักษาะทางด้านระบบการสื่อสารและความรู้ทางด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า "ระบบการสื่อสารและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า"ไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
แบบประเมินผลการฝึกงานของนักเรียนฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบ 1 เดือน ปี 2558 (เมษายน 2558)ไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
 แบบประเมินความพึงพอใจ การจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจำปี 2557
11 พ.ย. 255731 ธ.ค. 2557ดูผลการประเมิน
 แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการพบปะน้ำชา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
28 ต.ค. 255710 ธ.ค. 2557ดูผลการประเมิน
 แบบประเมินการให้บริการร้านอาหาร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 255707 ต.ค. 255717 ต.ค. 2557ดูผลการประเมิน
 แบบสอบถามนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
           แบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ
   เรื่องความรู้พื้นฐานอุปกรณ์ในงานระบบไฟฟ้าและมาตรฐานต่างๆ ในงานระบบที่ควรรู้สู่วิศวกรยุคใหม่
                                                 เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน
ไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม2557 ไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
 แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  9  วัด ประจำปี 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์08 ก.ค. 255718 ก.ค. 2557ดูผลการประเมิน
[1] 2 3 4