[1] 2 3 4 5
รายชื่อการประเมิน เริ่มการประเมิน สิ้นสุดการประเมิน จัดการข้อมูล
การอบรมการใช้งาน CamScanner เพื่อใช้ในการจัดการเอกสาร
30 พ.ย. 255931 ม.ค. 2560ดูผลการประเมิน

 แบบประเมินการให้บริการร้านอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจำปี 2559

18 พ.ย. 255915 ธ.ค. 2559ดูผลการประเมิน

  แบบประเมินเว็บไซต์ใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อที่ทางคณะฯ จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
ไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข ประจำปี 2559
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

03 ส.ค. 255930 พ.ย. 2559ดูผลการประเมิน
ตอนที่ 3 แบบประเมินเชิงคุณค่า การจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข ประจำปี 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
03 ส.ค. 255930 พ.ย. 2559ดูผลการประเมิน

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านความสะอาดภายในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

05 ก.ค. 255922 ก.ค. 2559ดูผลการประเมิน
 แบบสอบถามนักศึกษาโครงการ IHPT เรื่อง แนะนำการใช้โปรแกรม Orcad Pspice ปี 2559ไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน

แบบประเมินผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและพัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

28 มี.ค. 255931 พ.ค. 2559ดูผลการประเมิน
 แบบประเมินการให้บริการซุ้มอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 255925 ก.พ. 255918 มี.ค. 2559ดูผลการประเมิน
 แบบสอบถามนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 24 พฤศจิกายน 2558 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
 แบบประเมินผลการฝึกงานของนักเรียนฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปี 2558 (ตุลาคม 2558)ไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
แบบประเมินการให้บริการร้านอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 255816 พ.ย. 255804 ธ.ค. 2558ดูผลการประเมิน
 แบบประเมินผลการฝึกงานของนักเรียนฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบ 1 เดือน ปี 2558 (กันยายน 2558)25 ก.ย. 255830 ก.ย. 2558ดูผลการประเมิน


 แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  9  วัด ประจำปี 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
09 ส.ค. 255828 ส.ค. 2558ดูผลการประเมิน
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม2558 ไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
 แบบประเมินความพึงพอใจการจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข ประจำปี 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
28 ก.ค. 255831 ส.ค. 2558ดูผลการประเมิน
แบบสอบถามนักศึกษาโครงการ IHPT เรื่อง แนะนำการใช้โปรแกรม Orcad Pspiceไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
แบบสอบถามนักศึกษาโครงการ IHPT เรื่อง แนะนำการใช้โปรแกรม Lab Viewไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
แบบสอบถามนักศึกษาโครงการ IHPT เรื่อง การเพิ่มทักษาะทางด้านระบบการสื่อสารและความรู้ทางด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า "ระบบการสื่อสารและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า"ไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
แบบประเมินผลการฝึกงานของนักเรียนฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบ 1 เดือน ปี 2558 (เมษายน 2558)ไม่กำหนดระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาดูผลการประเมิน
[1] 2 3 4 5