ตารางเก็บข้อมูล สกอ. และสมศ.(1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) ปีการศึกษา 2555
ลำดับที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่เป้าหมาย / (จุดเน้น) ช่วงระยะเวลาดำเนินการ งปประมาณ ที่มาของโครงการ หัวหน้าโครงการ ผลการประเมิน มีการบูรณาการ/ขยายผล การประเมินการบูรณาการ/นำผลไปปรับปรุง
รายรับ รายจ่าย ความพึงพอใจผู้รับบริการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน กิจกรรม/โครงการมีความต่อเนื่อง กิจกรรม/โครงการมีความยั่งยืน ผลกระทบที่มีต่อชุมชน/สังคม/องค์กร การเรียนการสอน การวิจัย ปรับปรุงรายวิชา เปิดรายวิชาใหม่ แต่งหนังสือ/ตำรา

8. ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

1 โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา(เดิม) จ.สตูล เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและอเนกประสงค์ รายละเอียด
เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและซ่อมแซม ปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา (เดิม) เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและอเนกประสงค์ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 9 ส.ค. 52 - 30 มิ.ย. 54 - - ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
2 การเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคใต้ ปี 53 รายละเอียด
1.เพื่อรวจสอบถึงสถานภาพการกสะสมของกรดและระดับความรุนรงของปัยหาอันเนื่องมาจากการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคใต้ 2.เพื่อเตรียมฐานข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจ ในการป้องกันหรือลดผลกระทบของการตกสะสมของกรดที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 ต.ค. 52 - 1 ก.ย. 53 - - รศ. ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ - - - - - รายวิชา 230-333 การควบคุมสิ่งแวดล้อม Environmental Control -
3 โครงการเพาะต้นกล้าอุตสาหกรรม รายละเอียด
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้หลักสูตร ESI รวมทั้งได้มีโอกาสสร้างประสบการณ์การทำงานของตนเองและการทำงานเป็นทีม ได้รับการปลูกฝัง และสร้างค่านิยมการทำงานที่ดีให้แก่นักศึกษาเป็นการสร้างคนดีสู่สังคม 2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเป็นแหล่งข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถบันทึกไว้ในฐานข้อมูลโครงการเพาะต้นกล้าอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลแรงงานให้แก่ภาคอุตสาหกรรม
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 13 ม.ค. 53 - 12 ก.ย. 53 - - รศ. สมชาย ชูโฉม 86.36 - - - - -
4 โครงการ NEC-เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 23-24 รายละเอียด
1. เพื่อส่งเสริมการตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหม่ 2. สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 15 ธ.ค. 52 - 30 ก.ย. 53 - - ผศ. คำรณ พิทักษ์ - - - - - รายวิชา 225-441 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) -
5 โครงการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา PHP และ My SQL เบื้องต้น รายละเอียด
1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ ICT ให้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 22 พ.ค. 53 - 25 ก.ย. 53 - - ธรรมรัฏฐ์ สมิตะลัมพะ - - - - - -
6 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 (NSC2011) ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 1 มิ.ย. 53 - 31 มี.ค. 54 - - อนันท์ ชกสุริวงค์ - - - - - รายวิชา 241-308 COMP ENGINEER PROJECT PREPARA รายวิชา 242-101INTRO TO COMPUTER PROGRAM รายวิชา 241-308COMP ENGINEER PROJECT PREPARA รายวิชา 241-401 COMP ENGINEERING PROJECT I รายวิชา 241-402COMP ENGINEERING PROJECT II และรายวิชา 241-305 SOFTWARE ENGINEERING -
7 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ระยะก่อนการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา ระยะที่ 1 รายละเอียด
1. เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพ ด้านคุณภาพอากาศ สัณฐานวิทยาชายฝั่งทะเลและสมุทรศาสตร์ และเศรษฐกิจ-สังคม ในะระยะก่อนการก่อสร้างโครงการ 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการพัฒนาโครงการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาโครงการ และลดความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการ 3. เพื่อส่งเสริมให้มีช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สภาพปัญหา ความต้องการ รวมทั้งทัศนคติ และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการของกลุ่มเป้าหมายฯ 4. เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสม ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบ หรือการคัดค้านการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา 5. เพื่อศึกษา สำรวจสภาพปัญหาที่สำคัญจากการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 ต.ค. 53 - 7 ต.ค. 54 - - รศ. ธนิยา เกาศล - - - - - -
8 โครงการสำรวจและออกแบบโครงสร้างสลายพลังงานคลื่นบริเวณสะพานเชื่อมบ้านแหลมลื่น-เกาะแรต อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี รายละเอียด
1.เพื่อสำรวจและออกแบบโครงสร้างสลายพลังงานคลื่น ซึ่งจะช่วยลดความแรงของคลื่นและแรงปะทะที่กระทำต่อสะพานเป็นการป้องกันความเสียหายในระยะสั้นและระยะยาวและเพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 20 ก.ย. 53 - 20 มี.ค. 54 - - ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
9 โครงการฝึกอบรมการโปรแกรมหุ่นยนต์ รายละเอียด
1.เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถทักษะด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3. เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและช่วยพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 53 - 13 ต.ค. 53 - - ผศ. ธเนศ เคารพาพงศ์ - - - - - รายวิชา 242-101 ระบบควบคุมหุ่นยนต์ รายวิชา 241-482 การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ รายวิชา 241-481 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ -
10 โครงการอบรมหลักสูตร หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า รายละเอียด
เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานบริษัททรานส์ไทย-มาเลเซีย(ประเทศไทย) จำกัด ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 22 ธ.ค. 53 - 24 ธ.ค. 53 - - ปราโมทย์ จูฑาพร - - - - - รายวิชา 210-476 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า -
11 โครงการกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9 (TEM9) รายละเอียด
1.ประสานงานให้ผู้บริหารหรือผู้แทนวิสาหกิจ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร (Achievement Motivation Training) จัดโดย หน่วยบริหารกิจกรรม 2.จัดฝึกอบรมหรือกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ (พนักงาน) หรือกิจกรรมกลุ่มย่อยในโรงงาน (Small Group Activities) โดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ นับแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานระดับล่าง 3.ดำเนินการวิเคระห์ประสิทธฺภาพการใช้พลังงานเบื้องต้นของสถานประกอบการ 4.กำหนดนโยบาย แผนงาน และ แผนการปฏิบัติให้แต่ละวิสาหกิจ โดยให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับล่างมีส่วนรวมในการกำหนด โดยมีเป้าหมายและทิศทางขององค์กรชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์เป็น Action Plan ได้อย่างสอดคล้องกัน 5.จัดคณะผู้เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการออกแบบและการผลิต (Process) ให้กับแต่ละวิสาหกิจ โดยอาจมีการพิจารณาการลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ หรือ การดัดแปลงปรับปรุงกระบวนการผลิต วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา เช่น วิศวกรโรงงาน วิศวกรพลังงาน ผู้บริหาร เป็นต้น โดยมีเป้าหมายให้วิสาหกิจสามารถลดการใชพลังงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 6.ผลักดันให้แต่ละวิสาหกิจ ดำเนินตามแผนที่ได้ตามแผนงานที่ได้ดำเนินการไว้ โดยกระตุ้นพนักงานทุกคนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยใช้หลักการ 5 ส หรือ TQC, TQM, TPM, VE ฯลฯ มีการตั้งรางวัลดีเด่นแก่พนักงานที่ให้ความร่วมมือพร้อมทั้งจัดการประกวดรางวัลองค์กรดีเด่นทางด้านการจัดงานพลังงาน
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 13 ธ.ค. 53 - 22 ส.ค. 54 - - ผศ. จันทกานต์ ทวีกุล - - - - - รายวิชา 216-231 มลพิษอุตสาหกรรมและการควบคุม อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Thermodynamics I) -
12 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 25 รายละเอียด
เพื่อส่งเสริมการตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหม่ และสร้างความเข้ใแข็งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 7 ธ.ค. 53 - 7 ก.ย. 54 - - ผศ. คำรณ พิทักษ์ 87.87 - - - - รายวิชา 225-441 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภาคเรียนที่ 1/2555 -
13 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและจัดทำปะการังเทียมกันคลื่นให้แก่ผู้นำชุมชน ชาวบ้านและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและจัดทำปะการังเทียมกันคลื่นให้แก่ผู้นำชุมชน ชาวบ้านและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ อ.สายบุรี จังหวัดปัตตานี
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 10 ก.พ. 54 - 3 มี.ค. 54 - - ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - การศึกษาและทดลองประยุกต์ใช้ปะการังเทียมผสมเถ้าลอยลิกไนต์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร -
14 โครงการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2554 รายละเอียด
1. เพื่อดำเนินโครงการติตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคใต้ 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลและรายงานระดับประเทศและระดับภูมิภาค
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 3 มี.ค. 54 - 3 มี.ค. 55 63,500.00 55,219.60 รศ. ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ - - - - - รายวิชา 230-333 การควบคุมสิ่งแวดล้อม Environmental Control -
15 โครงการที่ปรึกษาการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้กับ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รายละเอียด
1.เพื่อกำหนดแผนการให้คำปรึกษาในการดำเนินการติดตั้งระบบซอฟแวร์ ให้เป็นไปตามกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้ีการถ่ายทอดความรู้ คำแนะนำ และแจ้งข้อจำกัดขอซอฟแวร์แก่ผู้ดูแลระบบ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 53 - 16 ก.พ. 55 115,000.00 100,004.00 อนันท์ ชกสุริวงค์ - - - - - -
16 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสาร PK DEA จากน้ำมันเมล็ดในปาล์ม รายละเอียด
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสาร PK DEA จากน้ำมันปาล์ม
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 1 มิ.ย. 54 - 1 ก.ย. 54 - - รศ. ชาคริต ทองอุไร - - - - - การศึกษาการผลิตสารลดแรงตึงผิวอัลคาโนลาไมด์จากเมล็ดในปาล์มในถึงปฏิกรณ์แบบมีใบพัดกวน (Scale-up production of palm kernel-diethanolan ide in a stirred-tank reactor -
17 โครงการอบรมเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ.2554 ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 27 ส.ค. 54 - 10 ก.ย. 54 - - ผศ. อภิชาติ หีดนาคราม - - - - - -
18 โครงการประเมินผลประทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นลาดจอดรถตลาดนัดชายแดนวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล รายละเอียด
1. เพื่อศึกษาและประเมินผลประทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ลาดจอดรถตลาดนัดชายแดนวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ และจัดการประชุมให้ผู้สนใจรับความคิดเห็นต่อโครงการฯ
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 13 มิ.ย. 54 - 10 ต.ค. 54 - - ผศ. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ - - - - - รายวิชา 223-461 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment -
19 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา รายละเอียด
1. เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย 5 ผลิตภัณฑ์ 2. เพื่อออกแบบและสร้างต้นแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดอย่างน้อย 5 ผลิตภัณฑ์ 3. เพื่อทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราใหม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 4. เพื่อนำผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ ยื่นขดทะเบียนลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ 5. เพื่อจัดประชุมผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ยางพารา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 31 พ.ค. 54 - 26 ธ.ค. 54 150,000.00 130,440.00 ผศ. คำรณ พิทักษ์ - - - - - รายวิชา 225-472 Industrial Engineering Project II และรายวิชา 226-472 Manufacturing Engineering Project II -
20 โครงการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Good Productivity and Continuous Improving to Carbon Label) รายละเอียด
เพื่อยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Good Productivity and Continuous Improving to Carbon Label)
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 5 เม.ย. 54 - 31 ส.ค. 54 - - รศ. จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ - - - - - -
21 โครงการ Development of Bio-scrubber for Removing H2S from Biogas - บริษัท Green Energy Resources Sdn. Bhd รายละเอียด
เพื่้อดำเนินการ Development of Bio-scrubber for Removing H2S from Biogas ให้แก่ บริษัท Green Energy Resources Sdn. Bhd
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 21 ก.ค. 54 - 20 ก.ค. 55 - - รศ. สุเมธ ไชยประพัทธ์ - - - - - รายวิชา 223-381 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม Environmental Quality Management -
22 โครงการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ภายหลังการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่สทิงพระ จังหวัดสงขลา รายละเอียด
เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ภายหลังการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่สทิงพระ จังหวัดสงขลา
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 55 187,000.00 153,657.90 ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
23 โครงการประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย รายละเอียด
เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย และการจัดทำโปรแกรมช่วยตัดสินใจ และเข้าร่วมประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 26 ม.ค. 54 - 26 ก.ค. 54 - - ผศ. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ - - - - - รายวิชา 223-511 วิศวกรรมกากของเสียและการวางแผน Solid Waste Engineering and Planning โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบระบบการจัดการมูลฝอยชุมชนที่ยั่งยืนสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -
24 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการโปรแกรมหุ่นยนต์สำหรับผู้เริ่มต้น ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 24 ก.ย. 54 - 25 ก.ย. 54 - - ผศ. ธเนศ เคารพาพงศ์ - - - - - รายวิชา 242-101 ระบบควบคุมหุ่นยนต์ รายวิชา 241-482 การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ รายวิชา 241-481 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ -
25 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง รายละเอียด
เพื่อศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 30 ก.ย. 54 - 1 พ.ย. 56 367,175.00 319,295.38 ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
26 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า บริษัท จีเดค จำกัด ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 ก.ย. 54 - 30 เม.ย. 55 - - รศ. ธนิยา เกาศล - - - - - รายวิชา 223-432 การนำของเสียมาใช้ประโยชน์ (Waste Recovery and Recycling) รายวิชา 223-441 มลพิษทางอากาศ และการควบคุม (Air Pollution and Control) รายวิชา 223-531 การเปลี่ยน-แปรรูปชีวมวลและสารอินทรีย์เพื่อเป็นพลังงานหมุนเวียน (Biomass and Organics Conversion for Renewable Energy) -
27 โครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน รายละเอียด
เพื่อดำเนินโครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 30 ก.ย. 54 - 31 มี.ค. 56 4,159,681.50 3,617,259.03 ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
28 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียด
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 20 ต.ค. 54 - 14 ส.ค. 55 400,000.00 347,840.00 ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
29 เกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานที่ดีในโรงงานและอาคาร และ หลักในการจัดทำ ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงาน รายละเอียด
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการอบรมสู่สังคมและชุมชน 2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 1 ก.พ. 55 - 3 ก.พ. 55 - - ผศ. จันทกานต์ ทวีกุล 83.95 - - - - -
30 โครงการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่จังหวัดสงขลา รายละเอียด
เพื่อศึกษาและติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 3 เม.ย. 55 - 11 ก.พ. 56 584,878.50 508,610.34 รศ. ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ - - - - - รายวิชา 230-333 การควบคุมสิ่งแวดล้อม Environmental Control -
31 โครงการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ RFID สำหรับ Food Court รายละเอียด
เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ RFID สำหรับ Food Court ให้กับบริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชชิ่ง พาราวู้ด จำกัด จำนวน 3 ระบบ
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 1 พ.ค. 55 - 30 ก.ย. 55 203,220.00 166,985.87 ผศ. วรรณรัช สันติอมรทัต - - - - - -
32 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต และรักษาระบบ GP เพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืน (BP on GP and Continuous Improving) รายละเอียด
เพิ่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต และรักษาระบบ GP เพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืน (BP on GP and Continuous Improving) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 4 โรงงาน
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 15 มี.ค. 55 - 24 ส.ค. 55 207,000.00 180,007.20 รศ. ชัยศรี สุขสาโรจน์ - - - - - -
33 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 26 รายละเอียด
เพื่อส่งเสริมการตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 31 ม.ค. 55 - 20 ก.ย. 55 144,000.00 125,222.40 ผศ. คำรณ พิทักษ์ 86.30 - - - - รายวิชา 225-441 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภาคเรียนที่ 2/2555 -
34 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตรการออกแบบการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ บ.ท้อปโกลป(เทคโนโลยี) จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรการออกแบบการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 7 มิ.ย. 55 - 2 ส.ค. 55 32,200.00 26,458.74 รศ. นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 80.71 - - - - -
35 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน บ.ท้อปโกลฟเมดิคอล( ไทยแลนด์)จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในบริษัทหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 19 มิ.ย. 55 - 20 มิ.ย. 55 25,000.00 20,542.50 ผศ. กลางเดือน โพชนา 86.03 - - - - -
36 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย รายละเอียด
เพื่อปฏิบัติงานและดำเนินการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 6 มิ.ย. 55 - 12 พ.ย. 55 1,332,802.50 1,159,005.05 ผศ. ธัชชัย เอ้งฉ้วน - - - - - -
37 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพและไคเซ็น บ.แอลทีการยาง จำกัด รายละเอียด
จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทเกี่ยวกับทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพและไคเซ็น
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 23 มิ.ย. 55 - 24 มิ.ย. 55 35,660.00 29,301.82 ผศ. กลางเดือน โพชนา 87.50 - - - - -
38 โครงการศึกษา สำรวจ และออกแบบรายละเอียดพร้อมประมาณการค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนร่อนพิบูลย์ รายละเอียด
1. เพื่อทำการศึกษา สำรวจ และออกแบบรายละเอียดพร้อมประมาณการค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนร่อนพิบูลย์ 2. เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนร่อนพิบูลย์
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 2 มิ.ย. 55 - 30 ส.ค. 55 500,000.00 434,800.00 ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
39 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี-การช่วยผลิตหมากแว่นด้วยเครื่องหั่นหมากและอบแห้งหมาก รายละเอียด
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตช่วยผลิตหมากแว่นด้วยเครื่องหั่นและอบแห้งหมากให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการผลิตหมากแว่นสำหรับการใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไป
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 19 ต.ค. 53 - 19 ต.ค. 53 - - รศ. สมชาย ชูโฉม - - - - - การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นและผ่าผลหมากสดเพื่อกลุ่มเกษตรกร การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งหมากแว่น -
40 ETS-โครงการจัดสร้างชุดผลิตไบโอดีเซลพร้อมติดตั้ง ด้านการทดสอบวัสดุและปัจจัยการผลิต 1 ธ.ค. 54 - 20 ม.ค. 55 300,000.00 246,510.00 ดิเทพ สงรักษา - - - - - -
41 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน บ.บีเทคอินดัสตรี จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพและไคเซ็น
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 9 ส.ค. 55 - 10 ส.ค. 55 25,500.00 20,953.35 ผศ. กลางเดือน โพชนา 87.79 - - - - -
42 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ISO 14001 บ.พาเนลพลัส จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทในหลักสูตร ISO 14001
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 16 ส.ค. 55 - 17 ส.ค. 55 32,000.00 26,294.40 ผศ. กลางเดือน โพชนา 81.30 - - - - -
43 โครงการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC ระดับภูมิภาค ภาคใต้ และระดับเอเซีย ประจำปี 2555 รายละเอียด
เพื่อจัดการแข่งขัน ACM-ICPC ระดับภูมิภาค ภาคใต้ และระดับเอเซีย ประจำปี 2555
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 15 ส.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55 - - เสกสรรค์ สุวรรณมณี - - - - - รายวิชา จำลองการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC (อบรมเสริมหลักสูตร IHPT) ปีการศึกษา 2556 -
44 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทเกี่ยวกับทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 16 พ.ย. 55 - 16 พ.ย. 55 20,000.00 16,434.00 ผศ. กลางเดือน โพชนา 93.79 - - - - -
45 โครงการจัดทำชุดผลิตไบโอดีเซลขนาด 200 ลิตร/วัน แบบแบทช์ เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต รายละเอียด
เพื่อผลิตชุดไบโอดีเซลขนาด 200 ลิตร/วัน
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 30 พ.ย. 55 - 30 ก.ย. 56 300,000.00 260,880.00 รศ. ชาคริต ทองอุไร - - - - - รายวิชา 230-585 SP(BIODIESEL TECHNOLOGY) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 -
46 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน รายละเอียด
1. เพื่อให้ชุมชนมีเทคโนโลยีด้านการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบหีบรวมชนิดกรดสูงที่ถูกต้องสามารถนำไปใช้งานได้ 2. เพื่อให้ชุมชนสามารถผลิตน้ำมันเชื้่อเพลิงเพื่อใช้เอง หรือจำหน่ายภายในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน 3. เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ (แม้ว่าจะไม่มากนัก) ลดก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันปิโตรเลียม
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 2 พ.ค. 56 - 3 พ.ค. 56 - - รศ. กำพล ประทีปชัยกูร 80.00 - - - - -
47 56-Public Training หลักสูตร “ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม” รายละเอียด
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการอบรมสู่สังคมและชุมชน 2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 3 พ.ย. 55 - 3 พ.ย. 55 54,400.00 44,700.48 รศ. ชัยศรี สุขสาโรจน์ - - - - - รายวิชา 223-221 ปฏิบัติการหน่วยสำหรั บวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (UNIT OPERATIONS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING) -
48 56-Public Training หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ” รายละเอียด
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการอบรมสู่สังคมและชุมชน 2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 พ.ย. 55 - 2 พ.ค. 55 97,500.00 80,115.75 รศ. ชัยศรี สุขสาโรจน์ - - - - - รายวิชา 223-221 ปฏิบัติการหน่วยสำหรั บวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (UNIT OPERATIONS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING) -
49 56-Public Training หลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ” รายละเอียด
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการอบรมสู่สังคมและชุมชน 2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 15 ต.ค. 55 - 19 ต.ค. 55 78,833.00 64,777.08 รศ. ชัยศรี สุขสาโรจน์ - - - - - รายวิชา 223-221 ปฏิบัติการหน่วยสำหรั บวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (UNIT OPERATIONS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING) -
50 โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รายละเอียด
เพื่อดำเนินการศึกษาสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 28 พ.ย. 55 - 22 พ.ย. 56 - - ผศ. พยอม รัตนมณี - - - - - -
51 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การลดการสูญเสียในสายการผลิต บ.ท้อปโกลฟเมดิคอล( ไทยแลนด์)จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรการลดการสูญเสียในสายการผลิต
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 26 ธ.ค. 55 - 27 ธ.ค. 55 23,800.00 19,556.46 ผศ. บุญเรือง มานะสุรการ 93.79 - - - - -
52 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Productivity บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในหลักสูตร Productivity หรือการเเพิ่มผลผลิต
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 3 ธ.ค. 55 - 3 ธ.ค. 55 13,700.00 11,257.29 ผศ. กลางเดือน โพชนา 87.89 - - - - -
53 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 27 รายละเอียด
เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งธุรกอจขนาดกลางและขนาดย่อมและสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 25 ธ.ค. 55 - 31 ก.ค. 56 315,000.00 273,924.00 ผศ. คำรณ พิทักษ์ 86.72 - - - - รายวิชา 227-467 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) -
54 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Manufacturing Cost Down and Energy Conservation in Rubber Glove Industry บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทในหลักสูตร Manufacturing Cost Down and Energy Conservation in Rubber Glove Industry
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 24 ม.ค. 56 - 25 ม.ค. 56 23,500.00 20,435.60 ผศ. จันทกานต์ ทวีกุล 79.24 - - - - รายวิชา 216-231 มลพิษอุตสาหกรรมและการควบคุม อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Thermodynamics I) -
55 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 (NSC2013) รายละเอียด
เพื่อจัดกาารแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 ให้กับ นิสิต นักศึกษา
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 1 พ.ค. 55 - 31 ต.ค. 55 350,000.00 304,360.00 อนันท์ ชกสุริวงค์ - - - - - รายวิชา 241-308 COMP ENGINEER PROJECT PREPARA รายวิชา 242-101INTRO TO COMPUTER PROGRAM รายวิชา 241-308COMP ENGINEER PROJECT PREPARA รายวิชา 241-401 COMP ENGINEERING PROJECT I รายวิชา 241-402COMP ENGINEERING PROJECT II และรายวิชา 241-305 SOFTWARE ENGINEERING -
56 ที่ปรึกษาออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้แก่ บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลตี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียด
เพื่อออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้แก่ บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลตี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 1 ม.ค. 56 - 28 ก.พ. 56 - - วัสสา คงนคร - - - - - รายวิชา 224-213 พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Principles of Environmental Engineering ภาคเรียนที่ 1/2556 -
57 โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตร รายละเอียด
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรให้แก่ผู้เข้าอบรม
ด้านการทดสอบวัสดุและปัจจัยการผลิต 26 ก.พ. 56 - 26 ก.พ. 56 - - รศ. สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล - - - - - รายวิชา 230-543 Drying Technology -
58 โครงการการประเมินความเสี่ยงของแหล่งน้ำเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน ของบริษัทหาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) โรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียด
เพื่อวิเคราะห์วิเคราะห์และประเมินภาวะความเสี่ยงของแหล่งน้ำ พร้อมทั้งหามาตรการป้องกัน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำใช้
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 24 ธ.ค. 55 - 24 ธ.ค. 56 518,320.00 425,903.54 รศ. ธนิต เฉลิมยานนท์ - - - - - -
59 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Teambuilding บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในบริษัท หลักสูตร Teambuilding
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 6 ก.พ. 56 - 7 ก.พ. 56 50,000.00 41,085.00 ผศ. กลางเดือน โพชนา 89.80 - - - - -
60 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร บทบาทผู้นำ บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรบทบาทผู้นำ
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 21 มี.ค. 56 - 22 มี.ค. 56 31,300.00 25,719.21 ผศ. กลางเดือน โพชนา - - - - - -
61 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม บ.พาเนลพลัส จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 27 มี.ค. 56 - 27 มี.ค. 56 18,200.00 14,954.94 ผศ. กลางเดือน โพชนา 79.91 - - - - -
62 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตรการเพิ่มผลผลิต บ.ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรการเพิ่มผลผลิต
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 10 เม.ย. 56 - 10 เม.ย. 56 19,500.00 16,023.15 ผศ. กลางเดือน โพชนา 85.71 - - - - -
63 จัดอบรม Training Fund หลักสูตร “การจัดการบริหารคลังสินค้า บ.วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทในหลักสูตร การจัดการบริหารคลังสินค้า
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 25 ธ.ค. 55 - 31 ส.ค. 56 26,000.00 22,609.60 รศ. วนิดา รัตนมณี - - - - - -
64 จัดอบรม Training Fund หลักสูตร “การวิเคราะห์ระบบการวัด บ.วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด" รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรการวิเคราะห์ระบบการวัด
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 25 ธ.ค. 55 - 31 ส.ค. 56 26,000.00 22,609.60 รศ. นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 85.20 - - - - -
65 จัดอบรม Training Fund หลักสูตร “ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ บ.วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทในหลักสูตร ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 25 ธ.ค. 55 - 30 ส.ค. 56 26,000.00 22,609.60 ผศ. กลางเดือน โพชนา 89.70 - - - - -
66 ที่ปรึกษาออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้แก่ วิชชุดาฟาร์ม รายละเอียด
เพื่อออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้แก่ วิชชุดาฟาร์ม
ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 15 มี.ค. 56 - 30 มี.ค. 56 - - วัสสา คงนคร - - - - - รายวิชา 224-371 มลพิษอุตสาหกรรมและการควบคุม Industrial Pollution Control ภาคเรียนที่ 2/2556 -
67 กิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ (Consultancy Fund-CF)เรื่อง การพัฒนาและออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการเชื่อมต่อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแถบ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา รายละเอียด
เพื่อปฏิบัติงานตามกิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้าง ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการตลาด (Consultancy Fund :CF) เรื่อง “การพัฒนาและออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการเชื่อมต่อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแถบ สำหรับการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ” โดยที่ปรึกษามีความประสงค์จะรับจ้างทำงานดังกล่าวข้างต้น
ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม/การเพิ่มผลผลิต 3 ม.ค. 56 - 15 ส.ค. 56 42,000.00 34,511.40 รศ. วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร - - - - - -
68 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 (NSC2014) ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 1 ม.ค. 56 - 31 มี.ค. 57 - - ผศ. มัลลิกา อุณหวิวรรธน์ - - - - - -
รวม 68 62 - - 10,898,670.50 9,390,874.28 0 - 85.98 0 0 0 0 27 4 0 0 0 -

9. การเรียนรู้และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

ลำดับที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่เป้าหมาย / (จุดเน้น) ช่วงระยะเวลาดำเนินการ งปประมาณ ที่มาของโครงการ หัวหน้าโครงการ ผลการประเมิน มีการบูรณาการ/ขยายผล การประเมินการบูรณาการ/นำผลไปปรับปรุง
รายรับ รายจ่าย ความพึงพอใจผู้รับบริการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน กิจกรรม/โครงการมีความต่อเนื่อง กิจกรรม/โครงการมีความยั่งยืน ผลกระทบที่มีต่อชุมชน/สังคม/องค์กร การเรียนการสอน การวิจัย ปรับปรุงรายวิชา เปิดรายวิชาใหม่ แต่งหนังสือ/ตำรา
1 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง รายละเอียด
เพื่อศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
สิ่งเวดล้อม (สงขลา) 30 ก.ย. 54 - 1 พ.ย. 56 367,175.00 319,295.38 ผศ. พยอม รัตนมณี - เอกสารหลักฐานโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง เอกสารหลักฐานโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง -
2 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียด
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พลังงาน (สงขลา) 20 ต.ค. 54 - 14 ส.ค. 55 400,000.00 347,840.00 ผศ. พยอม รัตนมณี - เอกสารหลักฐานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เอกสารหลักฐานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เอกสารหลักฐานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เอกสารหลักฐานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ -
3 โครงการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่จังหวัดสงขลา รายละเอียด
เพื่อศึกษาและติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่จังหวัดสงขลา
สิ่งเวดล้อม (สงขลา) 3 เม.ย. 55 - 11 ก.พ. 56 584,878.50 508,610.34 รศ. ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ - เอกสารหลักฐานโครงการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่จังหวัดสงขลา เอกสารหลักฐานโครงการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่จังหวัดสงขลา รายวิชา 230-333 การควบคุมสิ่งแวดล้อม Environmental Control -
4 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต และรักษาระบบ GP เพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืน (BP on GP and Continuous Improving) รายละเอียด
เพิ่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต และรักษาระบบ GP เพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืน (BP on GP and Continuous Improving) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 4 โรงงาน
อาหารทะเล (สงขลา) 15 มี.ค. 55 - 24 ส.ค. 55 207,000.00 180,007.20 รศ. ชัยศรี สุขสาโรจน์ - เอกสารหลักฐานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต และรักษาระบบ GP เพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืน (BP on GP and Continuous Improving) เอกสารหลักฐานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต และรักษาระบบ GP เพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืน (BP on GP and Continuous Improving) เอกสารหลักฐานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต และรักษาระบบ GP เพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืน (BP on GP and Continuous Improving) -
5 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตรการออกแบบการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ บ.ท้อปโกลป(เทคโนโลยี) จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรการออกแบบการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
ยางพารา (สงขลา) 7 มิ.ย. 55 - 2 ส.ค. 55 32,200.00 26,458.74 รศ. นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 80.71 เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตรการออกแบบการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ บ.ท้อปโกลป(เทคโนโลยี) จำกัด -
6 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน บ.ท้อปโกลฟเมดิคอล( ไทยแลนด์)จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในบริษัทหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ยางพารา (สงขลา) 19 มิ.ย. 55 - 20 มิ.ย. 55 25,000.00 20,542.50 ผศ. กลางเดือน โพชนา 86.03 เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน บ.ท้อปโกลฟเมดิคอล( ไทยแลนด์)จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน บ.ท้อปโกลฟเมดิคอล( ไทยแลนด์)จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน บ.ท้อปโกลฟเมดิคอล( ไทยแลนด์)จำกัด -
7 กิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ (Consultancy Fund-CF)เรื่องการพัฒนาและออกแบบเครื่องจัดเรียงเหล็กรางรูปตัวซี บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา รายละเอียด
เพื่อปฏิบัติงานตามกิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการตลาด (Consultancy Fund :CF) เรื่อง “การพัฒนาและออกแบบเครื่องจัดเรียงเหล็กรางรูปตัวซี” โดยที่ปรึกษามีความประสงค์จะรับจ้างทำงานดังกล่าวข้างต้น
สงขลา () 6 มิ.ย. 55 - 15 ส.ค. 55 140,000.00 115,038.00 รศ. วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร - เอกสารหลักฐานกิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ (Consultancy Fund-CF)เรื่องการพัฒนาและออกแบบเครื่องจัดเรียงเหล็กรางรูปตัวซี บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา เอกสารหลักฐานกิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ (Consultancy Fund-CF)เรื่องการพัฒนาและออกแบบเครื่องจัดเรียงเหล็กรางรูปตัวซี บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา เอกสารหลักฐานกิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ (Consultancy Fund-CF)เรื่องการพัฒนาและออกแบบเครื่องจัดเรียงเหล็กรางรูปตัวซี บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา เอกสารหลักฐานกิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ (Consultancy Fund-CF)เรื่องการพัฒนาและออกแบบเครื่องจัดเรียงเหล็กรางรูปตัวซี บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา -
8 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพและไคเซ็น บ.แอลทีการยาง จำกัด รายละเอียด
จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทเกี่ยวกับทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพและไคเซ็น
ยางพารา (นครศรีธรรมราช) 23 มิ.ย. 55 - 24 มิ.ย. 55 35,660.00 29,301.82 ผศ. กลางเดือน โพชนา 87.50 เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพและไคเซ็น บ.แอลทีการยาง จำกัด -
9 โครงการศึกษา สำรวจ และออกแบบรายละเอียดพร้อมประมาณการค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนร่อนพิบูลย์ รายละเอียด
1. เพื่อทำการศึกษา สำรวจ และออกแบบรายละเอียดพร้อมประมาณการค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนร่อนพิบูลย์ 2. เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนร่อนพิบูลย์
พลังงาน (นครศรีธรรมราช) 2 มิ.ย. 55 - 30 ส.ค. 55 500,000.00 434,800.00 ผศ. พยอม รัตนมณี - เอกสารหลักฐานโครงการศึกษา สำรวจ และออกแบบรายละเอียดพร้อมประมาณการค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนร่อนพิบูลย์ เอกสารหลักฐานโครงการศึกษา สำรวจ และออกแบบรายละเอียดพร้อมประมาณการค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนร่อนพิบูลย์ -
10 โครงการฝึกอบรมชุดเครื่องมือกำจัดสีย้อมในน้ำเสียแบบตัวกลางเซรามิก รายละเอียด
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ชุดเครื่องกำจัดสีย้อมในน้ำเสียแบบตัวกลางเซรามิก ในการกำจัดสีในน้ำเสีย และเทคนิคการบำบัดน้ำเสียสู่ชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหามลพิษแก่ชุมชนและสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างยั่งยืน
ผู้ด้อยโอกาส/ให้เปล่า (นครศรีธรรมราช) 29 ก.ค. 55 - 29 ก.ค. 55 - - รศ. จันทิมา ชั่งสิริพร - เอกสารหลักฐานโครงการฝึกอบรมชุดเครื่องมือกำจัดสีย้อมในน้ำเสียแบบตัวกลางเซรามิก -
11 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน บ.บีเทคอินดัสตรี จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพและไคเซ็น
ยางพารา (สงขลา) 9 ส.ค. 55 - 10 ส.ค. 55 25,500.00 20,953.35 ผศ. กลางเดือน โพชนา 87.79 เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน บ.บีเทคอินดัสตรี จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน บ.บีเทคอินดัสตรี จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน บ.บีเทคอินดัสตรี จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน บ.บีเทคอินดัสตรี จำกัด -
12 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ISO 14001 บ.พาเนลพลัส จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทในหลักสูตร ISO 14001
ยางพารา (สงขลา) 16 ส.ค. 55 - 17 ส.ค. 55 32,000.00 26,294.40 ผศ. กลางเดือน โพชนา 81.30 เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ISO 14001 บ.พาเนลพลัส จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ISO 14001 บ.พาเนลพลัส จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ISO 14001 บ.พาเนลพลัส จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ISO 14001 บ.พาเนลพลัส จำกัด -
13 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทเกี่ยวกับทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
ยางพารา (สงขลา) 16 พ.ย. 55 - 16 พ.ย. 55 20,000.00 16,434.00 ผศ. กลางเดือน โพชนา 93.79 เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด -
14 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน รายละเอียด
1. เพื่อให้ชุมชนมีเทคโนโลยีด้านการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบหีบรวมชนิดกรดสูงที่ถูกต้องสามารถนำไปใช้งานได้ 2. เพื่อให้ชุมชนสามารถผลิตน้ำมันเชื้่อเพลิงเพื่อใช้เอง หรือจำหน่ายภายในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน 3. เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ (แม้ว่าจะไม่มากนัก) ลดก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันปิโตรเลียม
พลังงาน (สงขลา) 2 พ.ค. 56 - 3 พ.ค. 56 - - รศ. กำพล ประทีปชัยกูร 80.00 เอกสารหลักฐานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน เอกสารหลักฐานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน เอกสารหลักฐานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน -
15 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การลดการสูญเสียในสายการผลิต บ.ท้อปโกลฟเมดิคอล( ไทยแลนด์)จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรการลดการสูญเสียในสายการผลิต
ยางพารา (สงขลา) 26 ธ.ค. 55 - 27 ธ.ค. 55 23,800.00 19,556.46 ผศ. บุญเรือง มานะสุรการ 93.79 เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การลดการสูญเสียในสายการผลิต บ.ท้อปโกลฟเมดิคอล( ไทยแลนด์)จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การลดการสูญเสียในสายการผลิต บ.ท้อปโกลฟเมดิคอล( ไทยแลนด์)จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การลดการสูญเสียในสายการผลิต บ.ท้อปโกลฟเมดิคอล( ไทยแลนด์)จำกัด -
16 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Productivity บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในหลักสูตร Productivity หรือการเเพิ่มผลผลิต
ยางพารา (สงขลา) 3 ธ.ค. 55 - 3 ธ.ค. 55 13,700.00 11,257.29 ผศ. กลางเดือน โพชนา 87.89 เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Productivity บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Productivity บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด -
17 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Manufacturing Cost Down and Energy Conservation in Rubber Glove Industry บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทในหลักสูตร Manufacturing Cost Down and Energy Conservation in Rubber Glove Industry
ยางพารา (สงขลา) 24 ม.ค. 56 - 25 ม.ค. 56 23,500.00 20,435.60 ผศ. จันทกานต์ ทวีกุล 79.24 เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Manufacturing Cost Down and Energy Conservation in Rubber Glove Industry บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Manufacturing Cost Down and Energy Conservation in Rubber Glove Industry บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายวิชา 216-231 มลพิษอุตสาหกรรมและการควบคุม อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Thermodynamics I) -
18 ที่ปรึกษาออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้แก่ บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลตี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียด
เพื่อออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้แก่ บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลตี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สิ่งเวดล้อม (สงขลา) 1 ม.ค. 56 - 28 ก.พ. 56 - - วัสสา คงนคร - รายวิชา 224-213 พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Principles of Environmental Engineering ภาคเรียนที่ 1/2556 -
19 โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตร รายละเอียด
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรให้แก่ผู้เข้าอบรม
ผู้ด้อยโอกาส/ให้เปล่า (สงขลา) 26 ก.พ. 56 - 26 ก.พ. 56 - - รศ. สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล - เอกสารหลักฐานโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตร เอกสารหลักฐานโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตร เอกสารหลักฐานโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตร เอกสารหลักฐานโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตร รายวิชา 230-543 Drying Technology -
20 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Teambuilding บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในบริษัท หลักสูตร Teambuilding
ยางพารา (สงขลา) 6 ก.พ. 56 - 7 ก.พ. 56 50,000.00 41,085.00 ผศ. กลางเดือน โพชนา 89.80 เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Teambuilding บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Teambuilding บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด -
21 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร บทบาทผู้นำ บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรบทบาทผู้นำ
ยางพารา (สงขลา) 21 มี.ค. 56 - 22 มี.ค. 56 31,300.00 25,719.21 ผศ. กลางเดือน โพชนา - เอกสารหลักฐานจัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร บทบาทผู้นำ บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด เอกสารหลักฐานจัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร บทบาทผู้นำ บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด -
22 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม บ.พาเนลพลัส จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
ยางพารา (สงขลา) 27 มี.ค. 56 - 27 มี.ค. 56 18,200.00 14,954.94 ผศ. กลางเดือน โพชนา 79.91 เอกสารหลักฐานจัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร “การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม บ.พาเนลพลัส จำกัด -
23 จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตรการเพิ่มผลผลิต บ.ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรการเพิ่มผลผลิต
ยางพารา (สงขลา) 10 เม.ย. 56 - 10 เม.ย. 56 19,500.00 16,023.15 ผศ. กลางเดือน โพชนา 85.71 เอกสารหลักฐานจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตรการเพิ่มผลผลิต บ.ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด -
24 จัดอบรม Training Fund หลักสูตร “การจัดการบริหารคลังสินค้า บ.วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทในหลักสูตร การจัดการบริหารคลังสินค้า
ยางพารา (ตรัง) 25 ธ.ค. 55 - 31 ส.ค. 56 26,000.00 22,609.60 รศ. วนิดา รัตนมณี - เอกสารหลักฐานจัดอบรม  Training Fund หลักสูตร “การจัดการบริหารคลังสินค้า บ.วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด -
25 จัดอบรม Training Fund หลักสูตร “การวิเคราะห์ระบบการวัด บ.วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด" รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในหลักสูตรการวิเคราะห์ระบบการวัด
ยางพารา (ตรัง) 25 ธ.ค. 55 - 31 ส.ค. 56 26,000.00 22,609.60 รศ. นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 85.20 เอกสารหลักฐานจัดอบรม  Training Fund หลักสูตร “การวิเคราะห์ระบบการวัด บ.วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด -
26 จัดอบรม Training Fund หลักสูตร “ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ บ.วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด รายละเอียด
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทในหลักสูตร ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
ยางพารา (ตรัง) 25 ธ.ค. 55 - 30 ส.ค. 56 26,000.00 22,609.60 ผศ. กลางเดือน โพชนา 89.70 เอกสารหลักฐานจัดอบรม  Training Fund หลักสูตร “ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ บ.วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด -
27 โครงการนวัตกรรมส้วมและระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลในบ้านเรือน รายละเอียด
เพื่อดำเนินโครงการนวัตกรรมส้วมและระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลในบ้านเรือน
สงขลา () 1 พ.ค. 56 - 30 มิ.ย. 56 - - รศ. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ - -
28 กิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ (Consultancy Fund-CF)เรื่อง การพัฒนาและออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการเชื่อมต่อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแถบ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา รายละเอียด
เพื่อปฏิบัติงานตามกิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้าง ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการตลาด (Consultancy Fund :CF) เรื่อง “การพัฒนาและออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการเชื่อมต่อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแถบ สำหรับการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ” โดยที่ปรึกษามีความประสงค์จะรับจ้างทำงานดังกล่าวข้างต้น
สงขลา () 3 ม.ค. 56 - 15 ส.ค. 56 42,000.00 34,511.40 รศ. วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร - เอกสารหลักฐานกิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ (Consultancy Fund-CF)เรื่อง การพัฒนาและออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการเชื่อมต่อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแถบ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา เอกสารหลักฐานกิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ (Consultancy Fund-CF)เรื่อง การพัฒนาและออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการเชื่อมต่อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแถบ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา เอกสารหลักฐานกิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ (Consultancy Fund-CF)เรื่อง การพัฒนาและออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการเชื่อมต่อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแถบ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา เอกสารหลักฐานกิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ (Consultancy Fund-CF)เรื่อง การพัฒนาและออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการเชื่อมต่อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแถบ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา -
29 กิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ (Consultancy Fund-CF)เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ริษัท สมาร์ทโฮม หาดใหญ่ จำกัด รายละเอียด
เพื่อปฏิบัติงานตามกิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้าง ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการตลาด (Consultancy Fund :CF) เรื่อง “การพัฒนาและออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการเชื่อมต่อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแถบ สำหรับการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ” โดยที่ปรึกษามีความประสงค์จะรับจ้างทำงานดังกล่าวข้างต้น
สงขลา () 3 ม.ค. 56 - 15 ส.ค. 56 24,000.00 19,720.80 รศ. สมชาย ชูโฉม - เอกสารหลักฐานกิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ (Consultancy Fund-CF)เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ริษัท สมาร์ทโฮม หาดใหญ่ จำกัด เอกสารหลักฐานกิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ (Consultancy Fund-CF)เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ริษัท สมาร์ทโฮม หาดใหญ่ จำกัด เอกสารหลักฐานกิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ (Consultancy Fund-CF)เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ริษัท สมาร์ทโฮม หาดใหญ่ จำกัด เอกสารหลักฐานกิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ (Consultancy Fund-CF)เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ริษัท สมาร์ทโฮม หาดใหญ่ จำกัด -
รวม 29 29 - - 2,693,413.50 2,316,668.38 0 - 85.89 24 12 10 18 4 0 0 0 0 -
Excel