เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานผล SAR ปีการศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการ

วศ.3.1-1(1)

แบบสำรวจความต้องการในการอบรม ประจำปี 2558

วศ.3.1-1(2)

แผนการอบรม ประจำปี 2558

วศ.3.1-1(3)

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2558

วศ.3.1-2(1)

แผนติดตามการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

วศ.3.1-3(1)

โครงการบริการวิชาการแก้สังคมแบบให้เปล่า

วศ.3.1-4(1)

รายละเอียดการประเมินความสำเร็จโครงการบริการวิชาการตามตัวบ่งชี้ของแผน (การบูรณาการ&การนำไปใช้ประโยชน์)

วศ.3.1-4(2)

แบบประเมินการนำความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการนำไปใช้ประโยชน์

วศ.3.1-5(1)

ส.แจ้งผลการประเมินความพึงพอใจ/การนำไปใช้ประโยชน์

วศ.3.1-6(1)

ส.แต่งตั้งคณะทำงานโครงการฯ