เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานผล SAR ปีการศึกษา 2553 องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
วศ. 5.1-01 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
วศ. 5.1-02 สรุปรายงานประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับสถาอุตสาหกรรมภาคใต้ ปี 2554
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
วศ. 5.2-01 รายงานผลการติดตามโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC รุ่นที่ 23-24
วศ. 5.2-02 แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเกณฑ์การให้คะแนน
วศ. 5.2-03 นโยบายบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์
ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 (สมศ.) ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
- - -
ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 (สมศ.) การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
วศ. 5.9-01 หนังสือแจ้งผลการประเมินโครงการ
วศ. 5.9-02 โปรแกรม KPIs ตัวบ่งชี้ที่ 9 การเรียนรู้และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
วศ. 5.9-03 เอกสารประกอบการรับรองการนำกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มของชุมชนหรืออุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตัวบ่งชี้ที่ 5.18.1 (สมศ.) ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน “ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ”
วศ. 5.18.1-01 เอกสารผลการดาเนินงานสถานวิจัยเพิ่มเติมปีที่ 2 สถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟู (Rehabilitation Engineering Research Center)
วศ. 5.18.1-02 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.18.2 (สมศ.) ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน “ด้านการพัฒนาด้านพลังงานทดแทน”
วศ. 5.18.2-01 แผนปฏิบัติงานของสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ปีงบประมาณ 2553
วศ. 5.18.2-02 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติงานของสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ปีงบประมาณ 2553
วศ. 5.18.2-03 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
วศ. 5.18.2-04 เกียรติบัตรการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2550