"ขอความร่วมมือประเมินการให้บริการของฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์"

[1] 2
รายการการประเมินความพึงพอใจ สิ้นสุดการประเมิน  

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบการยื่นคำร้องลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ

ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน

แบบประเมินผลการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การใช้โปรแกรม Microsoft Excel จัดการกับข้อมูลและการทำกราฟเพื่อนำเสนอ"

ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
 แบบประเมินผลการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การใช้ Facebook เบื้องต้น"ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
 แบบประเมินผลการอบรมบุคลากรใหม่ สายสัมพันธ์เลือดใหม่ วิศวะดงยางไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจ
การตรวจสุขภาพ ประจำปี  2554
ระหว่างวันที่ 2 - 31 สิงหาคม 2554
ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Word & Microsoft Excel เพื่อพัฒนาศักยภาพเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ในวันศุกร์  ที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร
ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 18.00 - 22.00 น.
ณ ห้องประกายเพชร 2 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน

 

แบบประเมินความพึงพอใจ

ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เพื่อสำเร็จการศึกษา
วันพุธที่  20  มิถุนายน  2556    เวลา  13.30 - 15.30 น.
ณ  ห้องประชุมหัวหุ่นยนต์   คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ บ้านทานไทโฮมสเตย์
ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557 
ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน

แบบสอบถามความคิดเห็นการอบรมการใช้งานโปรแกรม Google Calendar
ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
           แบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ
   เรื่องความรู้พื้นฐานอุปกรณ์ในงานระบบไฟฟ้าและมาตรฐานต่างๆ ในงานระบบที่ควรรู้สู่วิศวกรยุคใหม่
                                                 เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน
ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน

 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
"ระบบเบิกจ่ายวัสดุในคลังวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558"

ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
แบบประเมินผลการฝึกงานของนักเรียนฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบ 1 เดือน ปี 2558 (เมษายน 2558)ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
แบบสอบถามนักศึกษาโครงการ IHPT เรื่อง แนะนำการใช้โปรแกรม Lab Viewไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
แบบสอบถามนักศึกษาโครงการ IHPT เรื่อง แนะนำการใช้โปรแกรม Orcad Pspiceไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม2558 ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
 แบบสอบถามนักศึกษาโครงการ IHPT เรื่อง แนะนำการใช้โปรแกรม Orcad Pspice ปี 2559ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
 แบบประเมินการตรวจร้านอาหาร โดยคณะฯ กรรมการร้านอาหาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2563ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
 แบบประเมินการตรวจร้านอาหาร โดยคณะฯ กรรมการร้านอาหาร ประจำเดือน สิงหาคม 2563ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
 แบบประเมินการตรวจร้านอาหาร โดยคณะฯ กรรมการร้านอาหาร ประจำเดือน กันยายน 2563ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อ กลุ่มงานการเงินและพัสดุไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
แบบประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
[1] 2