"ขอความร่วมมือประเมินการให้บริการของฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์"

[1] 2
รายการการประเมินความพึงพอใจ สิ้นสุดการประเมิน  
แบบประเมินความพึงพอใจ
การตรวจสุขภาพ ประจำปี  2554
ระหว่างวันที่ 2 - 31 สิงหาคม 2554
ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบการยื่นคำร้องลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ

ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
 แบบประเมินผลการอบรมบุคลากรใหม่ สายสัมพันธ์เลือดใหม่ วิศวะดงยางไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน

แบบประเมินผลการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การใช้โปรแกรม Microsoft Excel จัดการกับข้อมูลและการทำกราฟเพื่อนำเสนอ"

ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
 แบบประเมินผลการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การใช้ Facebook เบื้องต้น"ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Word & Microsoft Excel เพื่อพัฒนาศักยภาพเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ในวันศุกร์  ที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร
ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 18.00 - 22.00 น.
ณ ห้องประกายเพชร 2 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน

 

แบบประเมินความพึงพอใจ

ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เพื่อสำเร็จการศึกษา
วันพุธที่  20  มิถุนายน  2556    เวลา  13.30 - 15.30 น.
ณ  ห้องประชุมหัวหุ่นยนต์   คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
           แบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ
   เรื่องความรู้พื้นฐานอุปกรณ์ในงานระบบไฟฟ้าและมาตรฐานต่างๆ ในงานระบบที่ควรรู้สู่วิศวกรยุคใหม่
                                                 เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน
ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ บ้านทานไทโฮมสเตย์
ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557 
ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน

แบบสอบถามความคิดเห็นการอบรมการใช้งานโปรแกรม Google Calendar
ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน

 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
"ระบบเบิกจ่ายวัสดุในคลังวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558"

ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
แบบประเมินผลการฝึกงานของนักเรียนฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบ 1 เดือน ปี 2558 (เมษายน 2558)ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
แบบสอบถามนักศึกษาโครงการ IHPT เรื่อง แนะนำการใช้โปรแกรม Lab Viewไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
แบบสอบถามนักศึกษาโครงการ IHPT เรื่อง แนะนำการใช้โปรแกรม Orcad Pspiceไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม2558 ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
 แบบสอบถามนักศึกษาโครงการ IHPT เรื่อง แนะนำการใช้โปรแกรม Orcad Pspice ปี 2559ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน

แบบประเมินการปฏิบัติงานด้านความสะอาดภายในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562) ของบริษัท รักษาความปลอดภัย TSG อินเตอร์การ์ด จำกัด)

ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อ กลุ่มงานการเงินและพัสดุไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
แบบประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไม่กำหนดระยะเวลาเข้าประเมิน
[1] 2